Social Return on Investment

Overheden kunnen bij het verstrekken van opdrachten de opdrachtnemer stimuleren of verplichten om kwetsbare doelgroepen te betrekken bij de arbeidsmarkt. Gemeente Venray kiest ervoor om een Social Return on Investment (SROI) verplichting op te leggen vanaf een bepaald bedrag. Bij een laag bedrag of als er sprake is van een subsidieverstrekking spreken we van een inspanning. Dit alles om kansen te vergroten voor kwetsbare doelgroepen.

Hoe werkt Social Return on Investment?

Bij een gunning wordt vooraf vastgesteld welke waarde van de opdrachtwaarde ingezet dient te worden op kansen voor deze doelgroep. Invulling vindt plaats via de bouwblokkenmethode.

Dit is een methode waarin voor diverse bouwstenen een waarde wordt toegekend. Op deze manier kan een opdrachtnemer op creatieve wijze tot de meest passende vorm van invulling komen. 

Invulling is altijd maatwerk en hangt af van de specifieke situatie. 

Interesse of vragen?

Neem contact op met onze Adviseur Werkgeversdienstverlening & SROI. Zij vertelt u hier graag meer over.

Dit kan per email sandra.yeardley@venray.nl of per telefoon 06 43 20 70 43.

Welke opdrachtnemers gingen u voor?

Lees hieronder de ervaringen met SROI van opdrachtnemers en werknemers:

Social Return on Investment

By showing the video you accept the terms and conditions and privacy policy of Youtube.

Privacyverklaring Social Return on Investment

Eén van de belangrijkste invullingen voor Social Return on Investment (SROI) is het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door de opdrachtnemer. Een opdrachtnemer moet daarbij aantonen dat hij mensen inzet met een afstand tot de arbeidsmarkt en daarmee voldoet aan de gemaakte contractafspraken. Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gebruikt de gemeente daarvoor persoonsgegevens. We leggen graag uit hoe we persoonsgegevens gebruiken.

Van wie verzamelen we persoonsgegevens?

De gemeente Venray verzamelt en gebruikt persoonsgegevens van kandidaten die vallen onder de doelgroep van SROI en die door onze opdrachtnemers worden ingezet. Deze groep bestaat meer uit mensen die:

 • een uitkering van de gemeente ontvangen
 • langer dan een jaar werkloos zijn
 • ouder zijn dan 57 jaar
 • aangewezen zijn op de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW voor 2015)
 • geregistreerd staan in het doelgroepenregister (Banenafspraak)
 • leerling zijn in praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of BOL/BBL niveau 1 en 2

Welke gegevens gebruiken we?

Van de hiervoor vermelde groep inwoners van Venray gebruiken we deze persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • geboortedatum
 • bewijs van uitkering / doelgroepenverklaring, waarin staat dat de werknemer een uitkering krijgt/kreeg
 • loonstrook (zonder BSN)
 • arbeidsovereenkomst of stageovereenkomst (zonder BSN)

Ook gebruiken we gegevens over de opdrachtnemer zoals de naam van het bedrijf en de contactgegevens van de contactpersoon van het bedrijf waar de werknemer in dienst is.

Doel van het gebruik van persoonsgegevens

Wij gebruiken persoonsgegevens om te controleren of de opdrachtnemers van de gemeente voldoen aan de afgesproken SROI verplichting. We gebruiken persoonsgegevens voor:

 1. Het uitvoeren van noodzakelijk controle (dat wil zeggen: controleren of de werknemer voldoet aan de doelgroep, of opgegeven kosten zijn gemaakt en of de werknemer is ingezet tijdens de looptijd van de overeenkomst tussen opdrachtnemer en gemeente).
 2. Het maken van managementrapportages om onze diensten te verbeteren en ons beleid te verbeteren en te verantwoorden.
 3. Het uitvoeren van statistiek.

Grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens

We gebruiken persoonsgegevens alleen als daar een grondslag voor is. De gemeente heeft als opdrachtgever een gerechtvaardigd belang om te controleren of een opdrachtnemer het afgesproken steentje bijdraagt aan de sociale doelen van de gemeente. Anders bestaat het risico dat de Social Return on Investment doelstellingen, waar uiteindelijk de hele gemeente van profiteert, niet worden gehaald. Daarnaast worden alleen die gegevens verwerkt die nodig zijn om te toetsen of de betrokken opdrachtnemer zich houdt aan de afspraken. De impact op de belangen van werknemers blijft dus tot het strikte minimum beperkt.

Wie ontvangen de persoonsgegevens?

Wanneer noodzakelijk voor de hiervoor omschreven doeleinden, delen we persoonsgegevens met verwerkers die namens ons handelen. Wij delen de gegevens niet met andere derden.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de omschreven doeleinden. Ook kan de selectielijst van de Archiefwet van ons vragen om gegevens voor een bepaalde duur te bewaren. Zo moeten wij de genoemde gegevens bewaren tot tien jaar na het einde van de SROI afspraken met de betrokken opdrachtnemer.