Omgevingswet Venray

Waarschijnlijk treedt op 1 januari 2024 de Omgevingswet in werking. Die voegt de wetten en regels voor woningbouw, wegen, milieu, natuur en water (onze leefomgeving) samen. En het maakt de procedures overzichtelijker. Als de Omgevingswet er is, hoeft u nog maar één vergunning (digitaal) aan te vragen bij één loket als u een project wil starten. Bijvoorbeeld een uitbreiding van uw woning of bedrijf.

Wat betekent de Omgevingswet?

Van veel verschillende plannen naar één integraal overzichtelijk document. Nu zijn er heel veel aparte (bestemmings)plannen en beleidsvisies die beschrijven wat er in de fysieke leefomgeving van de gemeente mogelijk is. Dit verandert als de Omgevingswet vermoedelijk op 1 januari 2024 ingaat.

Dan is er één Omgevingsvisie voor de hele gemeente. De visie gaat over alle beleidsterreinen in de fysieke leefomgeving. Zoals over woningbouw, wegen, milieu, gezondheid, natuur en water. Deze plannen staan nu nog vaak in aparte beleidsdocumenten. Bijvoorbeeld een gebiedsvisie, een woonvisie, een mobiliteitsplan enzovoort.

In zogenoemde (omgevings)programma’s kan dit beleid verder uitgewerkt worden. In een programma wordt vastgelegd hoe we de ambities uit de omgevingsvisie gaan realiseren. Dit kan een uitwerking voor een gebied zijn, maar ook een programma voor een bepaald thema zoals duurzaamheid.

Daarnaast vertalen we dit beleid naar ruimtelijke regels voor inwoners en bedrijven in het omgevingsplan. Hierin komen alle gemeentelijke regels te staan. Het omgevingsplan maakt duidelijk wat er mogelijk is in een gebied. Het omgevingsplan vervangt de verschillende bestemmingsplannen en afzonderlijke bestaande verordeningen over geluid, milieu, water en gezondheid.

Ook is er straks nog maar één omgevingsvergunning. Deze vervangt de verschillende vergunningen van nu. Denk aan de bouwvergunning en de vergunning voor het kappen van bomen of plaatsen van een extra schuur of garage op uw grond.

De Omgevingsvisie

Wat is een Omgevingsvisie?

De Omgevingsvisie van onze gemeente geeft aan wat we belangrijk vinden in de fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving is alles wat we buiten zien en voelen: bijvoorbeeld hoe onze gemeente eruit ziet, wat de kwaliteit is van de lucht en welke bedrijven er zijn. De omgevingsvisie gaat in op de ambities en doelen voor de komende jaren en de samenhang tussen de belangrijke thema’s zoals milieu, natuur, gezondheid, wonen, recreatie en verkeer en vervoer en de belangrijke waarden zoals landschap en cultureel erfgoed.

In de Omgevingsvisie staat bijvoorbeeld hoe we willen dat de gemeente er in de toekomst uitziet. Hoeveel woningen komen erbij? Welke ambitie hebben we voor de werkgelegenheid? Welke ontwikkelingen zorgen dat mensen zich gemakkelijk lopend, fietsend en met het OV kunnen verplaatsen? Hoe behouden en versterken we onze groene omgeving en hoe zorgen we dat onze gemeente ook in de toekomst een gezonde plek is waar mensen kunnen opgroeien?

Een visie van iedereen

Op de website Omgevingsvisie Venray is onze Omgevingsvisie terug te vinden. We hebben er voor gekozen om de visie via een website te ontsluiten, zodat deze voor iedereen en overal in te zien is.

Bij het opstellen van de omgevingsvisie vonden wij – net als bij het proces van de Toekomstvisie – het belangrijk dat inwoners, ondernemers en andere partijen mee konden denken over de inhoud. Op deze manier is de omgevingsvisie niet alleen een visie van de gemeente, maar van iedereen!

De omgevingsvisie is kort samengevat in een infographic. In de infographic worden de volgende vijf thema's belicht:

  • Groen wonen voor iedereen
  • Venray bloeit, bruis en boeit
  • Natuurlijk Venray
  • Een gezond Venray heeft de toekomst
  • Een Omgevingsvisie voor Venray, wat houdt dat in?

Download de infographic:

Omgevingsvisie vastgesteld

De gemeenteraad heeft de visie op 2 november 2021 vastgesteld.

Het vaststellingsbesluit met bijbehorende stukken zijn in te zien:

Er is geen mogelijkheid meer tot het indienen van beroep.

Omgevingseffectrapport (OER)

Bij het opstellen van een omgevingsvisie is het belangrijk (en vanuit de wet verplicht) om de effecten op de fysieke leefomgeving mee te ‘wegen’ in de keuzes die je maakt. Deze effecten hebben we in beeld gebracht in het Omgevingseffectrapport (OER).

Ook het OER is vastgesteld door de gemeenteraad op 2 november 2021. Download hieronder het rapport:

Monitoring en update

We richten met deze omgevingsvisie onze blik tot 2030, maar we kijken ook verder naar 2050 gezien de grote opgaven waar we voor staan. De maatschappij staat echter niet stil en er komen telkens nieuwe ontwikkelingen en opgaven op ons af. De omgevingsvisie geeft richting, maar is tegelijkertijd ook een levend document. We houden de vinger aan de pols. Jaarlijks monitoren we de stand van zaken rondom de ambities in de visie. Zo kunnen we tijdig bijsturen.

Minimaal éénmaal per vier jaar vindt een update van de omgevingsvisie plaats, bij voorkeur in het jaar na de gemeenteraadsverkiezingen. Maar vaker is ook mogelijk, indien zich specifieke opgaven aandienen.

Omgevingsprogramma's

De omgevingsvisie is nu ‘af’. Maar veel van de ambities en doelen die daarin zijn opgenomen, hebben nog een verdere uitwerking nodig. De Omgevingswet biedt hiervoor de mogelijkheid om gebiedsgerichte of thematische programma’s op te stellen. In deze programma’s worden maatregelen bepaald die zorgen dat de ambities gaan worden gerealiseerd.

We gaan nu bijvoorbeeld aan de slag met het gebiedsgerichte programma voor het Landelijk Gebied.

Ook zijn we bezig met de thematische programma’s zoals het programma duurzaamheid Venray Vergroent en met het programma Wonen.

Het Omgevingsplan

De juridische vertaling van de omgevingsvisie vindt plaats in het omgevingsplan (de opvolger van het bestemmingsplan). Hierin staat straks precies wat er wel en niet in de omgeving kan en mag gebeuren.

De geplande datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet is 1 januari 2024. De bestaande bestemmingsplannen binnen de gemeente Venray worden vanaf die datum gezien als één omgevingsplan. We hebben vervolgens tot en met 31 december 2029 de tijd om dit omgevingsplan aan te passen aan de eisen van de Omgevingswet. Dit gaan we gefaseerd doen, per deelgebied. In het omgevingsplan worden ook ruimtelijk relevante regels uit verordeningen opgenomen.

Wat zijn de voordelen voor u?

  • U hoeft in de toekomst nog maar één vergunning (digitaal) aan te vragen.
  • De gemeente of een andere overheid behandelt de aanvraag.
  • De tijd die dit kost wordt veel korter.
  • U kunt als inwoner en/of ondernemer makkelijker zelf initiatieven starten.

Wat verwachten we van u?

De Omgevingswet legt meer verantwoordelijkheid bij de initiatiefnemer. Dus: heeft u een plan en wilt u dat de gemeente daaraan meewerkt? Dan toetsen wij niet alleen op de wet- en regelgeving, maar gelden er nu meer eisen. Heeft u de omgeving goed betrokken? Is er een goede dialoog gevoerd? Heeft u rekening gehouden met de wensen van de omgeving?

Voor deze Omgevingsdialoog heeft de gemeente Venray een handreiking Omgevingsdialoog opgesteld.