Omgevingswet Venray

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingevoerd. Deze wet voegt de wetten en regels voor woningbouw, wegen, milieu, natuur en water (onze leefomgeving) samen. En het maakt de procedures overzichtelijker. U hoeft nog maar één vergunning (digitaal) aan te vragen bij één loket als u een project wil starten. Bijvoorbeeld een uitbreiding van uw woning of bedrijf.

De Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie van onze gemeente geeft aan wat we belangrijk vinden in de fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving is alles wat we buiten zien en voelen: bijvoorbeeld hoe onze gemeente eruit ziet, wat de kwaliteit is van de lucht en welke bedrijven er zijn. De omgevingsvisie gaat in op de ambities en doelen voor de komende jaren en de samenhang tussen de belangrijke thema’s zoals milieu, natuur, gezondheid, wonen, recreatie en verkeer en vervoer en de belangrijke waarden zoals landschap en cultureel erfgoed.

Op de website Omgevingsvisie Venrayexterne-link-icoon is onze Omgevingsvisie terug te vinden. 

De omgevingsvisie is kort samengevat in een infographic. In de infographic worden de volgende vijf thema's belicht:

  • Groen wonen voor iedereen
  • Venray bloeit, bruis en boeit
  • Natuurlijk Venray
  • Een gezond Venray heeft de toekomst
  • Een Omgevingsvisie voor Venray, wat houdt dat in?

Download de infographic:

Omgevingsprogramma's

Veel van de ambities en doelen die in de Omgevingsvisie zijn opgenomen, hebben nog een verdere uitwerking nodig. De Omgevingswet biedt hiervoor de mogelijkheid om gebiedsgerichte of thematische programma’s op te stellen. In deze programma’s worden maatregelen bepaald die zorgen dat de ambities gaan worden gerealiseerd.

We gaan nu bijvoorbeeld aan de slag met het gebiedsgerichte programma voor het Landelijk Gebied.

Ook zijn we bezig met de thematische programma’s zoals het programma duurzaamheid Venray Vergroent en met het programma Wonen.

Het Omgevingsplan

De vertaling van het beleid in de omgevingsvisie en de omgevingsprogramma’s naar ruimtelijke regels voor inwoners en bedrijven vindt plaats in het omgevingsplan. Hierin komen alle gemeentelijke regels van de fysieke leefomgeving te staan. Het omgevingsplan maakt duidelijk wat er mogelijk is in een gebied. Het omgevingsplan vervangt de verschillende bestemmingsplannen en afzonderlijke bestaande verordeningen over geluid, milieu, water en gezondheid.

Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 worden de bestaande bestemmingsplannen binnen de gemeente Venray gezien als één omgevingsplan. We hebben tot 2032 de tijd om dit omgevingsplan aan te passen aan de eisen van de Omgevingswet. Dit gaan we gefaseerd doen, per deelgebied. In het omgevingsplan worden ook ruimtelijk relevante regels uit verordeningen opgenomen.