Omgevingsprogramma Wonen

Bekijk hieronder een samenvatting van het Omgevingsprogramma Wonen van Venray: Verder bouwen aan de toekomst van Venray.

Wat hebben we vooral nodig?

 • Passende woningen voor senioren en starters
 • Passend aanbod betaalbare huur- en koopwoningen voor lage en middeninkomens

Wonen in de toekomst

 • Meer ouderen. Jongeren trekken weg
 • Duurzaam bouwen, nieuwe bouwtechnieken en kleinere woningen
 • Klimaatverandering en energietransitie: minder gas, meer elektrisch en eigen energiewinning (zonnepanelen)
 • Groener, schoner en veiliger wonen
 • Langer zelfstandig wonen
 • Veel verschillende woon- en samenlevingsvormen
 • Kwetsbare, hulpbehoevende mensen en mensen die kunnen ondersteunen in één wijk

Meer regie en samenwerken

 • Checklist voor alle woningbouwplannen en - initiatieven
 • Meer regie in bouw van nieuwe woningen
 • Samenwerking met alle betrokken partijen, óók buurt- en wijkraden
 • Informatie delen en overleg via samenwerkingstafels
 • Prestatieafspraken met woningcorporaties en huurder- en belangenverenigingen over nieuwe en bestaande voorraad sociale huurwoningen

5 thema's

1. Snel voldoende woningen bouwen

 • Minstens 2000 woningen vóór 2035
  • Gemiddeld 150 woningen per jaar de komende 10 jaar
  • De eerste jaren zelfs 200 woningen per jaar
 • Woningen bouwen in iedere kern van de gemeente

2. Een gevarieerd aanbod

 • Doorstroming naar passende woningen stimuleren: levensloopbestendig voor senioren, starterswoningen voor jongeren
 • Juridisch mogelijk maken om woningen langere tijd betaalbaar en bereikbaar te houden voor specifieke doelgroepen
 • Verschillende soorten woningen, allemaal duurzaam en toekomstgericht gebouwd
 • 50% betaalbare, 20% bereikbare en 30% dure woningen

3. Duurzame woningvoorraad

 • CO2 neutraal met compensatie in 2030
 • Volledig energieneutraal in 2050
 • Circulaire werkwijze als vanzelfsprekend uitgangspunt in 2035
 • Meer groen in kern en wijk voor meer verkoeling

4. Wonen, gezondheid en zorg

 • Zorgbehoevenden die zelfstandig willen wonen kunnen dit in onze gemeente
 • Mensen vanuit instelling bieden we een passende ondersteuning en huisvesting
 • Verschillende woonvormen

5. Vitale wijken en dorpen

 • Samen wonen en elkaar helpen
 • Ruimte voor woningbouw in elke kern met behoud van ruimtelijke en cultuurhistorische waarde
 • Voldoende voorzieningen in kernen of nabijheid