Windenergie

Antwoord op al uw vragen over windenergie in Venray.

Waarom hebben we windmolens nodig?

In Europa is afgesproken dat Nederland in 2020 minimaal 14% van zijn energie duurzaam produceert. Daarvoor moet de opwekcapaciteit fors worden uitgebreid. Om deze doelstelling te halen is het, naast zonne-energie, bio-energie en aardwarmte, nodig dat er ook windmolens worden gerealiseerd. Samen met maatschappelijke organisaties heeft het kabinet het Energieakkoord gesloten om vaart te maken met de opwekking van duurzame energie.

Hoeveel windenergie moeten we dan opwekken?

De Rijksoverheid wil in 2020 een windenergievermogen van 6.000 Megawatt (MW) behalen. Dat staat gelijk aan 2.000 tot 3.000 windturbines die 3 tot 4 miljoen huishoudens van elektriciteit voorzien. Iedere provincie neemt een deel hiervan voor zijn rekening. De windrijke provincies zoals Friesland en Zuid-Holland meer dan de regio’s waar het minder waait.

De provincie Limburg heeft met het Rijk afgesproken om 95,5 MW aan windvermogen te realiseren.

Waarom ook molens op het land en niet alles op zee?

Alleen windparken op zee zijn niet voldoende. Naast grote windparken van meer dan 100 MW moeten ook kleinere windparken worden gerealiseerd om de doelstelling te halen. Het is dus én op zee én op land.

Is er hier wel voldoende wind aanwezig? In het westen waait het toch harder?

In het westen waait het inderdaad harder. Op zee waait het nog harder. Alleen is het bouwen van de turbines en exploiteren van windturbines op zee duurder vergeleken met windmolens op land. Daarnaast moet iedere provincie zijn bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstelling van ons land. Dat kan nooit alleen door de provincies in het westen gedaan worden. En het waait in Noord-Limburg hard genoeg om een rendabel windmolenpark neer te zetten.

Welke kaders stellen wij aan windprojecten in Venray?

Hiervoor staat beschreven wat onze opgave is. Om hier invulling aan te geven hebben we kaders gesteld voor opwekking van duurzame energie, kortweg KODE Venray. Bekijk het document Kader voor Opwekking Duurzame Energie (KODE) op Overheid.nl. In hoofdstuk 5 geven we aan waar welke mogelijkheden liggen en welke voorwaarden we stellen.

Anders dan bij zonneprojecten, waar we als gemeente commerciële of coöperatieve initiatiefnemers nadrukkelijk uitnodigen, nemen we bij windenergie de regie in beginsel in eigen hand. Dit betekent dat we als gemeente gestart zijn met haalbaarheidsonderzoek naar mogelijkheden voor windenergie.

Komt er een windpark in Venray?

Dat is nog niet zeker. Een omgevingsmanager onderzoekt eerst de mogelijkheden. De komende maanden gaat die omgevingsmanager in gesprek met zoveel mogelijk inwoners, grondeigenaren en belanghebbenden. Na die gesprekken wordt besloten of er een windpark in Venray komt en hoe dat er precies uit gaat zien.

Hoeveel windmolens komen er in Venray?

Dat blijkt pas na de gesprekken die de omgevingsmanager voert. Als ze er komen, dan worden het er in elk geval drie of meer tot een maximum van zes.

Waar zouden die windmolens dan kunnen komen?

Door de aanwezigheid van de militaire vliegbasis De Peel en de Maas is er slechts een smalle strook ten oosten van de A73, beginnend ten zuiden van Geijsteren tot Oirlo en Castenray, waar enkele locaties zijn waar zo’n windpark kan komen.

Wie zijn er betrokken bij het onderzoek naar een windpark?

De gemeente Venray vindt het belangrijk om zelf de regie te houden. Daarom werkt de gemeente samen met Etriplus, het energieontwikkelbedrijf van het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. De gemeente is als aandeelhouder van het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo vertegenwoordigd in Etriplus en zo houden we zelf grip op het onderzoek naar een mogelijk windpark in Venray.

Kunnen inwoners meedoen?

Ja, absoluut. We vinden het belangrijk dat de winsten zoveel mogelijk in Venray blijven en dat zoveel mogelijk inwoners zoveel mogelijk profiteren van de opbrengsten. Het gaat dan om participatie en profijt.

Bij participatie krijgt een inwoner de kans om mee te investeren. U krijgt daar een goed rendement voor terug, in euro’s of energie. Daarbij is een variant mogelijk waarin direct omwonenden meer voordeel geboden wordt dan mensen die verder weg wonen.

Profijt is bedoeld voor de directe omgeving. Hoe de organisatie van de participatie er precies uit gaat zien, is nog niet bekend en moet blijken na de gesprekken van de omgevingsmanager.

Hoe zit het met de veiligheid van windmolens?

Windmolens moeten aan zeer strenge wettelijke veiligheidseisen voldoen. Hierop wordt getoetst bij de aanvraag en verlening van de vergunningen. Wij houden altijd rekening met de wettelijke en onderzochte veiligheidseisen en plaatsen turbines op gepaste afstand van woningen of andere functies waar mensen verblijven of die gevoelig zijn voor de aanwezige flora en fauna.