Verkenning windpark

Een windpark in de gemeente Venray levert een bijdrage aan de verduurzaming van de omgeving en de bijbehorende voordelen voor omwonenden. Maar het heeft ook grote impact op de omgeving. Wij hebben onderzocht of een eigen windpark haalbaar en wenselijk is voor de inwoners van gemeente Venray en direct omwonenden. De uitkomsten hiervan leest u op deze pagina.

Resultaten verkenning

In de afgelopen jaren is op alle niveaus klimaatbeleid gemaakt zoals het Parijs Akkoord, Klimaatakkoord en de Regionale Energie Strategie. Ook de gemeenteraad van Venray heeft niet stilgezeten. Al in 2013 heeft de gemeenteraad een energiestrategie vastgesteld en in september 2019 het Kader Opwekking Duurzame Energie (KODE). Met het vaststellen van KODE heeft de gemeenteraad aan het college van B&W de opdracht gegeven een verkenning uit te voeren naar een mogelijk windpark.

In de verkenning zijn de mogelijkheden voor een windpark onderzocht op basis van de volgende vier elementen:

  • locaties;
  • wat vinden inwoners en grondeigenaren;
  • haalbaarheid;
  • opbrengsten.

Eindrapport verkenning Windpark Venray

De conclusie van de verkenning is dat veel inwoners bezwaren hebben tegen de komst van een windpark. Een windpark was vanuit de geldende wetgeving ten tijde van de verkenning mogelijk, financieel haalbaar en kan een substantiële bijdrage leveren aan de productie van lokale energie. Maar het besluit van grondeigenaren om geen medewerking te verlenen aan een windpark, maakt de ontwikkeling ervan vrijwel onmogelijk.

In onderstaand rapport worden de resultaten van de verkenning gepresenteerd.


De gemeenteraad heeft op basis van de conclusies van het rapport vastgesteld dat er geen aanleiding is om verdere vervolgstappen te zetten in de ontwikkeling van een windpark op het grondgebied van Venray.

Bij de vaststelling van KODE-Venray werd besloten om dit beleidsdocument na twee jaar te evalueren op basis van de opgedane ervaringen met de tender voor een zonneweide en de verkenning van een windpark. Deze evaluatie zou een goede aanleiding zijn om een brede dialoog te starten met de inwoners van Venray (jong en oud) over concrete acties op korte- en middellange termijn. Kortom, hoe kunnen en willen we onze ambities en doelstellingen behalen en hoe gaan we dit concreet realiseren? Door deze vragen samen met inwoners te beantwoorden, werken we aan draagvlak voor de realisatie van de opgave van de energietransitie.

Contact

De verkenning is afgerond. Heeft u een vraag, een opmerking en-/of een zorg die u met ons wilt delen? U kunt contact met ons opnemen op de onderstaande manieren:

  • Stuur een mail naar vergroent@venray.nl. U ontvangt binnen drie werkdagen een reactie.
  • Heeft u een (dringende) vraag of zorg? Stuur een Whatsapp bericht naar 06 – 51 55 51 01.
  • Volg ons op Facebookexterne-link-icoon voor de laatste updates of neem contact op via Messenger.