Paracommerciële horeca

Paracommerciële horecabedrijven, zoals sportkantines en buurthuizen, hoeven aan minder strikte wettelijke regels te voldoen dan commerciële horecabedrijven. Om oneerlijke concurrentie te voorkomen, gelden er specifieke regels binnen gemeente Venray voor het schenken van alcohol in paracommerciële inrichtingen.

Regels voor paracommerciële horeca

Ieder buurtcentrum, wijkcentrum of gemeenschapshuis mag activiteiten organiseren volgens hun doelstellingen in de statuten. Dit zijn voornamelijk  sociaal-maatschappelijke en sociaal-culturele activiteiten voor de buurt of de wijk. 

Belangrijk is dat de activiteiten uitsluitend georganiseerd mogen worden voor buurt- of wijkbewoners waar het centrum of gemeenschapshuis gevestigd is.

Iedere sportaccommodatie en recreatiebedrijf mag ondersteunende horeca-activiteiten organiseren gerelateerd aan de hoofdactiviteit zoals vermeld in de statuten. 

Alleen activiteiten van sportieve, recreatieve, sociaal-culturele of sociaal maatschappelijke aard kunnen een hoofdactiviteit zijn. Er is geen combinatie mogelijk van meerdere activiteiten.

Buurtcentra, wijkcentra en gemeenschapshuizen mogen privé bijeenkomsten organiseren die zich richten op sociaal-culturele aard, zoals bruiloften en partijen. Hiervoor moet ontheffing worden aangevraagd. Afhankelijk van de locatie mag dit maar voor een bepaald aantal bijeenkomsten per jaar:

 • Paracommerciële instellingen binnen de kern Venray mogen 6 bijeenkomsten per jaar organiseren (uitgezonderd zijn bruiloften).
 • Paracommerciële instellingen in een kerkdorp waar ook een horecabedrijf gevestigd is, mogen 4 bijeenkomsten per jaar organiseren.
  • Is er (schriftelijk) goedkeuring van de horecaexploitant voor het organiseren van meer bijeenkomsten? Dan mogen er in totaal 8 bijeenkomsten per jaar georganiseerd worden.
 • Paracommerciële instellingen in een kerkdorp waar geen horecabedrijf gevestigd is, mogen 8 bijeenkomsten per jaar organiseren.

Ontheffing aanvragen

 • Een ontheffing kunt u digitaal aanvragenexterne-link-icoon.
 • De ontheffing moet ieder jaar opnieuw aangevraagd worden en is geldig tot en met 31 december van het jaar van de aanvraag.
 • Bent u in het bezit van een ontheffing? Dan moet u iedere bijeenkomst melden. Dit doet u minimaal 4 weken van te voren door een mail te sturen naar: administratievth@venray.nl. Vermeld daarbij de volgende gegevens:
  • soort bijeenkomst
  • datum, tijdstip en duur activiteiten
  • naam en mobiel nummer van de contactpersoon tijdens de bijeenkomst
 • De melding wordt door de gemeente gepubliceerd.
 • De ontheffing kan worden geweigerd als door het verlenen van de ontheffing het woon- en leefklimaat wordt aangetast en daaraan niet door middel van het stellen van voorschriften tegemoet kan worden gekomen.
 • Wijkcentra, buurtcentra of gemeenschapshuizen organiseren meerdere keren per jaar een bingo- of kienavond voor wijk- of buurtbewoners. 
 • Voor iedere bingo- of kienavond moet een klein kansspel melding worden gedaan bij de gemeente. Bekijk alle voorwaarden op de pagina Loterij, prijsvraag of bingoexterne-link-icoon.
 • Let op dat hiervoor specifieke data doorgegeven moeten worden.
 • U ontvangt hierop een bevestiging van de gemeente als akkoord. 

Melding doen

De melding kunt u gratis online indienenexterne-link-icoon.

Wanneer een wijkcentrum, buurtcentrum of gemeenschapshuis een activiteit organiseert die voor publiek openbaar toegankelijk is, dan is dat een evenement. Bijvoorbeeld een markt/braderie of kermisactiviteit maar ook een binnenactiviteit. Afhankelijk van de omvang van dit evenement dient een vergunningaanvraag of een melding te worden ingediend. 

Als er (tijdens een evenement) alcohol wordt geschonken buiten de inrichting (zoals op de vergunning vermeld) moet hiervoor een ontheffing van de Alcoholwet worden aangevraagdexterne-link-icoon. Dit kan tegelijkertijd met het aanvragen van een evenementenmelding of vergunningaanvraag worden ingediend. 

Ook wanneer een paracommerciële instelling helemaal niet in bezit is van een alcoholwetvergunning dient een ontheffing van de Alcoholwet te worden aangevraagd.

Let op: schenken staat los van het feit of klanten/inwoners hiervoor betalen. 

Verordening paracommercie

Op dit moment geldt de (voorlopige) Verordening op de paracommercie 2014externe-link-icoon. In 2024 wordt deze verordening geëvalueerd.