Omgeving

Wat mag u als buur(t) verwachten?

Stel, iemand wil een project ontwikkelen in uw buurt, bijvoorbeeld een bouwplan of een nieuwe functie voor zijn pand. Dit project past niet binnen de regels van het bestemmingsplan of omgevingsplan maar de gemeente vindt het in de basis een goed idee. Medewerking is dan vaak mogelijk, als de plannen goed onderbouwd zijn en de initiatiefnemer de omgeving zo goed mogelijk beschermt tegen mogelijke overlast. Een verplicht onderdeel van de onderbouwing voor het project is daarom de omgevingsdialoog: een zorgvuldig overleg tussen initiatiefnemer en omgeving over het project.

In deze uitleg leest u meer over de omgevingsdialoog en wat u als buur en/of belanghebbende daarvan mag verwachten.

Wat is een omgevingsdialoog?

Een omgevingsdialoog is een gesprek tussen de initiatiefnemer en de omgeving (buren en andere belanghebbenden zoals organisaties en bedrijven) over een nieuw project. Dit gesprek wordt georganiseerd door de initiatiefnemer in de fase waarin hij zijn plan, project of idee uitwerkt. De gemeente is normaal dan op de hoogte en vindt het project wenselijk, maar heeft in deze fase nog geen definitief besluit genomen over de plannen. U wordt zo in een vroeg stadium van de plannen op de hoogte gebracht en kunt uw vragen stellen en zorgen uiten hierover. De initiatiefnemer kan uw vragen beantwoorden, onduidelijkheden verhelderen, afspraken maken of eventueel de plannen aanpassen. Elk project is anders en daarom is een omgevingsdialoog ook altijd maatwerk. Deze handreiking geeft de spelregels die voor elke omgevingsdialoog gelden.

Doel van omgevingsdialoog

Een goede omgevingsdialoog betekent vooral: luisteren naar elkaar. Het is meer dan een informatieavond, waarop een initiatiefnemer vertelt wat het project inhoudt. De initiatiefnemer moet naar u luisteren en laten zien wat hij met uw opmerkingen heeft gedaan. De initiatiefnemer hoeft er echter niet voor te zorgen dat u het eens wordt met de plannen. Ook is hij niet verplicht al uw wensen mee te nemen in de plannen. Wel moet hij uitleggen waarom hij bepaalde wensen wel of niet meeneemt in zijn plan. Het gemeentebestuur is en blijft verantwoordelijk voor het afwegen van de verschillende belangen en neemt uiteindelijk een besluit. Als u het, ondanks de gevoerde omgevingsdialoog, oneens bent met het project heeft u uiteraard nog altijd de mogelijkheid te reageren met een zienswijze of een bezwaarschrift.

Rol van gemeente bij omgevingsdialoog

De omgevingsdialoog is iets tussen initiatiefnemer en de omgeving. De gemeente zal de initiatiefnemer echter wel advies geven over hoe de omgevingsdialoog het beste kan plaatsvinden en wie hij hierbij moet uitnodigen. Ook controleert de gemeente of deze dialoog goed is uitgevoerd.

Spelregels goede omgevingsdialoog

 1. ‘Omgeving’ wordt zorgvuldig bepaald
  De omgeving is: iedereen op wie het project redelijkerwijs effect kan hebben (bijvoorbeeld geur, geluid, uitzicht, verkeersbewegingen, parkeren). Dit is per project verschillend, de gemeente adviseert de initiatiefnemer hierin.
 2. Tijdige uitnodiging
  Dit betekent ten eerste dat de omgevingsdialoog in de startfase van het project plaatsvindt (dus niet net voor besluitvorming) en ten tweede dat u op tijd een uitnodiging ontvangt (vuistregel is twee kalenderweken van tevoren).
 3. Goede vorm
  Keuze voor onder andere locatie (of eventueel digitaal) en groepsgrootte (of keuze voor één-op-één gesprekken) moeten zo zijn dat iedereen de kans heeft om zijn of haar mening te geven in een veilige omgeving.
 4. Goede inhoud
  Er is de mogelijkheid uitleg te krijgen over (de effecten) van het project en gelegenheid om vragen te stellen en inbreng te geven. Hierop krijgt u een reactie (eventueel spreekt u af wanneer u een reactie krijgt).
 5. Terugkoppeling
  Er vindt een terugkoppeling plaats door middel van een verslag. Het verslag biedt inzicht in de wijze waarop de omgevingsdialoog heeft plaatsgevonden, hoe de omgeving bepaald is, een samenvatting van wat besproken is, een conclusie over wat de initiatiefnemer van plan is te doen met de inbreng en (eventueel) een overzicht van de gemaakte afspraken. Er wordt door de initiatiefnemer ook een geanonimiseerde versie van het verslag gemaakt.

Tot slot

Zoals eerder gezegd: het gemeentebestuur bepaalt uiteindelijk of een project doorgaat, op basis van alle betrokken belangen en de onderbouwing van het project. Als u ontevreden bent over (het resultaat) van de omgevingsdialoog, is er uiteraard altijd de mogelijkheid om een zienswijze of bezwaarschrift in te dienen.