Bezwaarschrift indienen

Als de gemeente een besluit neemt waarmee u het niet eens bent, kunt u bezwaar maken. Bijvoorbeeld omdat de gemeente uw aanvraag voor een vergunning afwijst. Doe dit binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt.

Wat u moet weten

Dien het bezwaar in binnen zes weken na de dag waarop de gemeente de brief met het besluit verstuurde.

Wat gebeurt er met uw bezwaar?

 • Meestal komt uw bezwaarschrift bij de onafhankelijke bezwaarschriftcommissie. Voordat deze commissie adviseert over uw bezwaar, is er vaak een hoorzitting. Hier kunt u het bezwaar toelichten.
 • Eventueel belanghebbende(n) worden op de hoogte gebracht van het bezwaarschrift dat u heeft ingediend. Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld te worden gehoord.
 • U kunt zich laten bijstaan door een vriend, familielid of advocaat.
 • U kunt zich ook laten vertegenwoordigen. Dan doet iemand anders het woord voor u. U geeft die persoon een schriftelijke machtiging mee met uw handtekening.
 • Nadat u gehoord bent, brengt de commissie een advies uit. We beoordelen dit advies en de stukken. We zijn niet gebonden aan het advies van de commissie en mogen dus met goede argumenten anders beslissen dan de commissie heeft geadviseerd.
 • U en eventuele andere belanghebbenden krijgen bericht van de beslissing die de gemeente heeft genomen. In deze brief staan ook de redenen voor deze beslissing.
 • Bent u het niet eens met deze beslissing op uw bezwaar? U kunt dan in beroep gaan.

Uitvoeren van het besluit tegenhouden

Als een besluit is genomen, mag het worden uitgevoerd. Dit betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Heeft u dringende redenen waarom u niet op de beslissing over uw bezwaar kunt wachten? Dan vraagt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg om een voorlopige voorzieningexterne-link-icoon. Dit kan alleen als u binnen de termijn ook bezwaar heeft ingediend. Aan de procedure zijn kosten verbonden. Hoe u dit doet, staat in de brief met het besluit.

Schriftelijk bezwaar indienen

U dient uw bezwaar schriftelijk in. In uw brief staat het volgende:

 • uw naam en adres;
 • de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt. Dit moet in elk geval binnen zes weken na de dag waarop de brief met ons besluit is verstuurd;
 • tegen welk besluit u bezwaar maakt;
 • waarom u daartegen bezwaar maakt;
 • uw handtekening;
 • een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt.

U kunt het bezwaarschrift niet mailen. Stuur het bezwaarschrift naar:

Gemeente Venray
Postbus 500
5800 AM Venray

Bezwaar namens iemand anders of namens een bedrijf/instelling

Maakt u namens iemand anders, of namens een bedrijf/instelling bezwaar? Of laat u zich bijstaan door iemand anders? Dan moet dat duidelijk in het bezwaar staan. Als u geen advocaat of procureur bent, heeft u een bewijs nodig waarin de persoon of het bedrijf voor wie u het bezwaar indient, u daarvoor machtigt. Hiervoor kunt u het onderstaande machtigingsformulier invullen en meesturen als bijlage bij het indienen van uw bezwaar.


Vertaling

Heeft u het bezwaarschrift in een vreemde taal geschreven en is een vertaling voor een goede afhandeling noodzakelijk? Dan zorgt u zelf voor de vertaling.

Intrekken bezwaarschrift

Heeft u een bezwaarschrift ingediend, maar wilt u uw bezwaar intrekken? Bijvoorbeeld omdat u van gedachten bent veranderd of omdat de reden voor uw bezwaar niet langer bestaat? Dan kunt u onderstaande intrekkingsverklaring invullen en deze opsturen naar:

Gemeente Venray – Secretariaat commissie bezwaarschriften
Antwoordnummer 1033
5800 VB Venray
(een postzegel is niet nodig)

Bezwaar tegen WOZ of gemeentelijke belastingen

Voor een bezwaar tegen de aanslag gemeentelijke belastingen of de WOZ waarde van uw woning hebben we een andere procedure.