Verbeteren leefbaarheid Henseniuskwartier

Henseniuskwartier is de naam van de buurt Langstraat/Paterslaan/Henseniusstraat in het centrum van Venray. De gemeente overlegt regelmatig met ondernemers en inwoners in dit gebied over maatregelen om de leefbaarheid en de veiligheid te verbeteren.

Maatregelen

Samen met twee begeleidingsgroepen (met daarin buurtbewoners, ondernemers, wijkraad Centrum-Venray en politie) is nagedacht over een totaalpakket van maatregelen op het gebied van verkeer, openbare orde en veiligheid, wonen en openbare ruimte. Op deze pagina vindt u een overzicht van alle deelprojecten en genomen maatregelen.

Cameratoezicht

Cameratoezicht is een van de mogelijke manieren om de veiligheid of het gevoel van veiligheid in het Henseniuskwartier te vergroten. Aan het plaatsen van camera’s in de openbare ruimte zijn strikte voorwaarden verbonden. Dit vanwege de privacywetgeving. Zo mogen camera’s niet worden ingezet om strafbare feiten op te sporen, want dat gebeurt in opdracht van het Openbaar Ministerie. Verder mag cameratoezicht alleen als aangetoond kan worden dat er in het gebied regelmatig sprake is van onveilige situaties en incidenten, waarvoor het belangrijk is dat de politie ter plaatse komt. Het is daarbij belangrijk om de afweging te maken of het cameratoezicht in verhouding staat tot het openbare orde-probleem. En of er geen andere, lichtere maatregel is om dit probleem aan te pakken.

Onderzoeken hebben laten zien dat verkeers- en parkeeroverlast de meest ervaren vormen van overlast in het Henseniuskwartier zijn, gevolgd door rondhangende personen. Voor beide vormen van overlast worden op dit moment andere maatregelen genomen (zoals aanpassing van het groen en de verlichting en de proef met de afsluiting van wegen). Mochten deze maatregelen niet het gewenste effect hebben, dan komt het toepassen van publiek cameratoezicht een stap dichterbij.

Verkeer en parkeren: proef autoluw Henseniuskwartier

Van 3 april tot en met 28 mei 2023 was de Henseniusstraat dagelijks tussen 17.00 en 19.00 of 20.00 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van de buurtbewoners en een enkele buurtondernemer. Aanleiding voor deze proef is de ervaren overlast van autoverkeer dat vooral begin van de avond door de buurt rijdt. Bewoners, bezoekers, ondernemers en de omgeving van het Henseniuskwartier zijn tijdens de proefperiode gevraagd hun mening te geven over deze maatregel. Ook zijn er metingen uitgevoerd om een goed beeld te krijgen van de effecten van de afsluiting.

De resultaten bespreken we met de begeleidingsgroep Verkeer & Parkeren.

Groen

Op verschillende plekken in de wijk zijn aanpassingen in het groen gedaan. Zo zijn in de Langstraat drie nieuwe groenperken met vaste planten aangelegd en is bij de bestaande groenvakken aan de Henseniusstraat en Langstraat de beplanting vervangen door vaste planten. Ook bij de rotonde Paterslaan is vaste beplanting gekomen en het groenperk uitgebreid. Bij de rotonde Paterstraat/Paterslaan zijn de fietsbeugels verwijderd en vervangen door groen.

Openbare verlichting

Samen met de begeleidingsgroep is een plan gemaakt voor het aanpassen en uitbreiden van de openbare verlichting. Op verschillende plekken in de Henseniusstraat, Leeuwstraat, Paterslaan, De Gouden Leeuw en Langstraat zijn bestaande lantaarnpalen inmiddels vervangen door nieuwe lichtmasten met led-verlichting. Ook zijn er lampen bijgeplaatst.

Mogelijke verplaatsing coffeeshop(s)

In opdracht van de gemeenteraad onderzocht een extern bureau de mogelijkheid om de twee coffeeshops in het Henseniuskwartier te verplaatsen. Conclusie: verplaatsing is haalbaar en er is ook voldoende draagvlak voor. Wel blijkt uit het onderzoek dat er nog verschillende uitdagingen zijn om dit mogelijk te maken. Ook is het nog de vraag in hoeverre verplaatsing zorgt voor minder overlast in het Henseniuskwartier. 

In de vergadering van 27 juni 2023 stemde de raad in met een voorstel van de burgemeester en het college om beide coffeeshops voorlopig open te houdenexterne-link-icoon. Daarbij sprak de raad de intentie uit om op termijn minimaal één coffeeshop te verplaatsen. Daarvoor is het nodig om het vestigingsbeleid aan te passen. De gemeente gaat ook in gesprek met andere gemeenten over het regionaal concentratiemodel. Dit is een regionale afspraak uit het verleden waarbij de gemeente Venray twee coffeeshops gedoogd, en andere gemeenten in de regio geen coffeeshop toestaan. Natuurlijk blijft de gemeente ook in gesprek met de buurt, de exploitanten van de coffeeshops, de politie en het Openbaar Ministerie. Verder houdt de gemeente alle ontwikkelingen in de gaten, in Nederland en het buitenland, als het gaat om het coffeeshopbeleid, experimenten, nieuwe wetgeving en de markt (vraag en aanbod).

In januari 2024 is er een nieuw moment om vervolgstappen te bepalen. In de tussentijd blijft de gemeente actief aandacht houden en inzet plegen voor een veilig en leefbaar Henseniuskwartier.

Straatcoach blijft

Ook in 2024 blijft er in het Henseniuskwartier een straatcoach aanwezig op drukke tijden. Dagelijks, variërend tussen 16 en 22 uur houdt die toezicht en spreekt mensen aan op ongewenst gedrag. Sinds juli 2023 lopen er al dagelijks straatcoaches rond in de wijk, vooral op de momenten dat het druk is op straat. Zij houden extra toezicht en dragen zo bij aan de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. En daar is behoefte aan, zo geven wijkbewoners, ondernemers en ook de wijkraad Venray-Centrum aan. De straatcoaches zetten zich vooral in om overlast van verkeer en foutparkeren tegen te gaan, maar ook om bijvoorbeeld rondhangende personen aan te spreken of om inwoners aan te spreken die het afval niet op de juiste wijze of op de verkeerde tijdstippen aanbieden.

Actief meedenken?

We vinden het belangrijk om samen met de bewoners en ondernemers van het Henseniuskwartier en de omliggende straten van de buurt een fijne plek te maken. Uw stem is daarom belangrijk.

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën over dit project? Neem dan contact op met projectleider Wilco van der Bas via (0478) 52 33 33 of wilco.van.der.bas@venray.nl.

Via Wilco kunt u zich ook aanmelden voor een van de begeleidingsgroepen.

Nieuwsbrief

We versturen regelmatig een nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen en informatie over het project Henseniuskwartier. De nieuwsbrief wordt per mail verzonden. Geïnteresseerd? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.externe-link-icoon

Projecthistorie

Nog even alle belangrijke mijlpalen op een rij: