Collegebesluiten 16 mei 2023

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

9. Jaarrekening 2022, begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 werkvoorzieningschap Noord-Limburg West

10. Jaarverslag en jaarrekening 2022, begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024-2027 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Limburg-Noord

13. Zienswijze Omnibuzz gewijzigde begroting 2023, concept begroting 2024 & meerjarenperspectief 2025-2027 en jaarverslag 2022

20. Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Venray 2010, herziening stoppers- en saneringsregeling (ronde 2) (NL.IMRO.984.PHBP22001-va01)

24. Besluit tot onttrekking van een deel van de Nieuwlandsestraat te Geijsteren aan de openbaarheidJa

26. Zienswijze ontwerpbegroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027 van de RUD LN