Rioolheffing

Bent u op 1 januari eigenaar of gebruiker van een woning of bedrijf dat direct of indirect een aansluiting heeft op de riolering? Dan betaalt u rioolheffing.

Wat u moet weten

De rioolheffing is onderdeel van de gecombineerde aanslag gemeentelijke heffingen. Deze aanslag ontvangt u één keer per jaar aan het begin van het jaar. Voor bedrijven geldt een andere periode. De gemeente gebruikt het geld van de rioolheffing voor:

  • onderhoud en verbeteringen van de riolering in de gemeente
  • maatregelen voor het inzamelen, afvoeren en opvangen van hemelwater, regen, sneeuw en hagel
  • beheer van het grondwater

Afvoer hemelwater

Niet iedereen moet de kosten voor afvoer van hemelwater betalen. Het ligt eraan of hemelwater wel of niet in het gemeentelijk riool terechtkomt via uw dak, trottoir, terras en regenpijp. Zijn uw regenpijpen niet afgekoppeld van het riool, dan betaalt u voor de afvoer van hemelwater. Heeft u 100 % afgekoppeld? Dan hoeft u de heffing afvoer hemelwater niet te betalen. 

U bent eigenaar van een woning

U betaalt de heffing 'afvoer hemelwater' (als uw regenpijp niet is afgekoppeld) en 'vastrecht rioolheffing'.

U bent eigenaar van een niet-woning (bijvoorbeeld een bedrijf of winkel)

U betaalt 'vastrecht rioolheffing'. Ook betaalt u voor 'afvoer hemelwater' als uw regenpijp niet is afgekoppeld. De heffing wordt berekend per 200 m² verhard oppervlak.

Verkoop

Verkoopt u in de loop van het jaar uw pand? Dan krijgt u de betaalde heffing niet van ons terug. Wel kunt u het bedrag verrekenen met de nieuwe eigenaar. Meestal regelt de notaris dit voor u bij de verkoop.

U bent de bewoner van een woning

Heeft u een éénpersoons huishouden? Dan betaalt u minder dan een meerpersoons huishouden. De peildatum is 1 januari. Als u nieuw in de gemeente komt wonen, bepaalt de gemeente of u een één- of meerpersoons huishouden bent. Wijzigt uw situatie in de loop van het jaar? Dan kunt u geen teruggave krijgen.

U huurt een niet-woning

Gebruikers betalen een heffing per eenheid van 250 m³ (kubieke meter) water. Basis voor de heffing is het aantal kubieke meters afvalwater dat uw kantoorruimte, bedrijfsruimte of winkel op de riolering loost. Deze gegevens zijn pas achteraf bekend. Daarom ontvangt u eerst een voorlopige aanslag. De definitieve aanslag volgt zodra de juiste gegevens bekend zijn.

Verhuizing

Verhuist u naar een andere gemeente, dan krijgt u een vermindering voor de resterende maanden van het jaar.

Betalen

U betaalt de rioolheffing via de gecombineerde gemeentelijke aanslag op een van de volgende manieren:

  • in tien maandelijkse termijnen als u gebruik maakt van automatische incasso
  • in maximaal 4 termijnen als u zelf de betalingen overmaakt

Kwijtschelding (particulieren)

Kunt u de aanslag niet of alleen met veel moeite betalen? U kunt kwijtschelding aanvragen.

Bezwaar

Bent u het niet eens bent met de aanslag rioolheffing? U kunt bezwaar indienen.

Kosten

RioolheffingTarief
Vastrecht eigenaar woning/niet-woning€ 101,54
Afvoer hemelwater woning€ 15,23
Afvoer hemelwater niet-woning, per eenheid van 200 m2€ 15,23
Vastrecht gebruiker woning: eenpersoonshuishouden€ 68,52
Vastrecht gebruiker woning: meerpersoonshuishouden€ 137,04
Gebruiker niet-woning, voor elke volle eenheid of een gedeelte hiervan*€ 137,04

* het gebruikersdeel wordt geheven naar het aantal eenheden van 250 m³ waterverbruik. Een gedeelte van een eenheid wordt als volle eenheid gerekend. Het aantal eenheden wordt berekend aan de hand van het aantal kubieke meters water dat in de voorafgaande verbruiksperiode naar het perceel is toegevoerd.