Persoonsgebonden budget

Krijgt u een maatwerkvoorziening van de gemeente? Dan kunt u overwegen of een persoonsgebonden budget (pgb) voor u een oplossing is. Met een pgb regelt u zelf wie u inhuurt voor de zorg die u is toegewezen.

Wat u moet weten

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf de hulp koopt waar u recht op heeft. U regelt zelf wie u inhuurt voor de zorg die u is toegewezen. Dat kan een professionele kracht zijn of een niet-professionele kracht. Wat niet kan, is iemand uit uw sociale netwerk inhuren en betalen van het pgb. Met een pgb kunt u bijvoorbeeld ook een traplift of scootmobiel kopen. U bespreekt met de gemeente wat voor u de beste oplossing is: een pgb of een regeling via de gemeente.

U krijgt de bijdrage niet op uw bankrekening. U geeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) opdracht om uw zorgverleners te betalen. De SVB betaalt namens u op basis van een zorgcontract, factuur, een urenbriefje of een maandelijkse betaling.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een pgb Jeugdwet en pgb Wmo zijn in grote lijnen hetzelfde:

 • U heeft een indicatie op basis van de Jeugdwet of Wmo.
 • U bent in staat om zelf het geld te beheren. U kunt dus zelf zorg inkopen en zorgverleners aansturen. U mag ook iemand machtigen om dit voor u te doen. Dit mag niet dezelfde persoon of organisatie zijn die ook hulp aan u gaat verlenen. Staat u onder bewindvoering of kreeg u eerder een pgb en ging dat niet goed, dan is het pgb wellicht geen goede optie.
 • De zorg die u inkoopt, sluit aan bij het plan van aanpak dat is gemaakt.
 • Voor een pgb Jeugdwet en Beschermd Wonen gelden een aantal extra kwaliteitseisen voor jeugdhulpverleners die zorg leveren. Uw contactpersoon zal u daarover informeren.

Verschil 'zorg in natura' en 'pgb'

Zorg in natura betekent dat u hulp of ondersteuning krijgt van een zorgverlener die een contract heeft met de gemeente. Dan regelt de zorgverlener hoe u zorg krijgt. Kiest u voor een pgb, dan regelt u alles zelf en heeft u dus de vrijheid om de zorg in te kopen bij zorgverleners waar de gemeente geen contract mee heeft.

Weten of het beheren van een pgb bij u past? Op de website van de overheidexterne-link-icoon staat uitgebreide informatie over dit onderwerp.

Aanvragen

 • Schakelplein gemeente, bel (0478) 52 33 33 (keuze 1)
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB), bel (030) 264 82 00

U kunt ook een onafhankelijke cliëntondersteuner van Stichting MEEexterne-link-icoon vragen om te helpen bij uw aanvraag. Neem hiervoor contact op via: (088) 465 35 55.

U heeft met uw contactpersoon afspraken gemaakt over wat u nodig heeft en waarvoor. Die afspraken heeft u samen vastgelegd in een plan van aanpak. Dan gaat u zelf aan de slag:

 • U regelt zelf de inkoop van zorg / ondersteuning. U maakt zelf de keuze mits u zich houdt aan de voorwaarden.
 • U maakt zelf prijsafspraken.
 • Samen met uw zorgverlener beschrijft u de afspraken in het budgetplan en de zorgovereenkomst.
 • Met het budgetplan en ondertekend plan van aanpak gaat u terug naar uw contactpersoon. Als alles goed is ingevuld, wordt er bij de gemeente een beschikking aangevraagd.
 • U stuurt een kopie van de zorgovereenkomst naar de SVB.
 • U ontvangt binnen twee weken een beschikking van de gemeente.

Uitgaven en betalingen

Uw pgb wordt overgemaakt naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB beheert uw budget en betaalt uw zorgverlener(s). De SVB betaalt pas nadat u de factuur van de zorgverlener heeft goedgekeurd. Iedere maand ontvangt u een overzicht van uw bestedingen en het resterend budget. U kunt het saldo en uw betalingen ook bekijken via Mijn pgb. Budget dat u niet besteedt, wordt aan het einde van het jaar terugbetaald aan de gemeente. Om uw zorgverlener te kunnen betalen, heeft de SVB een kopie nodig van de zorgovereenkomst.

Hoogte pgb en tarieven

Uw contactpersoon bepaalt de hoogte van uw pgb. Bij het vaststellen van het bedrag wordt gekeken naar het soort voorziening, uw beperking, het type zorgverlener en het aantal uren/dagdelen zorg dat nodig is. Bekijk de maximale uurtarieven die gelden bij ondersteuning voor Wmo tarieven voor Wmo en voor jeugdhulp tarieven jeugdhulp.

Eigen bijdrage en pgb

Of u een eigen bijdrage betaalt en hoeveel, is afhankelijk van de zorg waarvoor u een pgb ontvangt. Er geldt een maximaal tarief van € 19,- per maand. Per periode ontvangt u een factuur van het CAK die u zelf betaalt. Het pgb mag u niet gebruiken om uw eigen bijdrage te betalen. Voor een pgb Jeugdwet betaalt u geen eigen bijdrage.

Herbeoordeling pgb

Loopt uw indicatie af? Neemt u dan acht weken vóór de einddatum contact op met het Schakelplein van de gemeente om afspraken te maken voor de toekomst. Belt u daarvoor (0478) 52 33 33 (keuze 1).