Kappen of planten van bomen

Wilt u een boom kappen? Soms heeft u daar een omgevingsvergunning voor nodig. Bijvoorbeeld als het gaat om monumentale of waardevolle bomen. Een boom planten mag altijd, maar er gelden wel enkele regels.

Wel of geen vergunning

Wel een omgevingsvergunning nodig

U heeft een omgevingsvergunning nodig voor:

 • Particuliere monumentale of waardevolle bomen die op de bomenkaart van Venrayexterne-link-icoon staan.
 • Particuliere bomen die in een zogenaamd aandachtsgebied staan. Deze aandachtsgebieden staan op de bomenkaartexterne-link-icoon.
 • Bomen die op een locatie staan waar vanuit het bestemmingsplan met functieaanduiding ‘bos’ of ‘natuur’, waarde ‘houtopstanden en houtwallen’ of waarde ‘ontwikkelingszone groen’ van toepassing is. Dit zijn op de bomenkaart de groene vlakken.

Geen omgevingsvergunning nodig

U heeft geen omgevingsvergunning nodig voor:

 • Het kappen van bomen in uw tuin die niet waardevol of monumentaal zijn.
 • Het kappen van bomen in uw tuin die niet in een aandachtsgebied staan.
 • Het planten van bomen, heesters en heggen.

Bij de kap van bomen moet er altijd rekening gehouden worden met natuurwaarden. Zo is het bijvoorbeeld verboden om opzettelijk vogels, hun eieren en hun nesten te verstoren en/of te vernielen.

Aanvragen

Wilt u een monumentale of waardevolle boom in uw tuin kappen? U vraagt een vergunning aan via het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Voeg bij de aanvraag de volgende informatie bij:

 • een omschrijving van de boom (dikte/hoogte en soort boom)
 • de plaats van de boom (adres)
 • waarom u de boom wilt kappen
 • eventueel: schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom

Overige regels voor het kappen en planten van bomen

Monumentale of waardevolle bomen

 • Is er iets gebeurd met een monumentale of waardevolle boom in uw tuin? De boom is bijvoorbeeld omgewaaid bij een storm of is zo ziek dat hij bijna omvalt? Meld dit bij de gemeenteexterne-link-icoon, zodat we dit kunnen registeren op de bomenlijst of bomenkaart.
 • Heeft u een monumentale of waardevolle boom in uw tuin en verkoopt u het huis? Meld dit aan de nieuwe koper zodat deze op de hoogte is van het kapverbod.

Kappen boom op gemeentegrond

Wilt u dat een boom op gemeentegrond wordt gekapt? Bijvoorbeeld omdat u overlast heeft van de boom? U kunt dit verzoeken door een melding te maken. Onderbouw het verzoek met argumenten. De gemeente maakt vervolgens een afweging en koppelt dit terug naar de melder.
Heeft u zonnepanelen of wilt u deze aanbrengen? De gemeente Venray hanteert als beleidsuitgangspunt dat dit geen reden kan zijn voor de kap of snoei van gezonde bomen.

Melding verzoek kappen boom op gemeentegrondexterne-link-icoon

Bomen, heesters en heggen planten op de erfgrens

Wilt u bomen, heesters of heggen planten op de erfgrens zonder ondersteuningsconstructie? Dan heeft u hier geen omgevingsvergunning voor nodig. Wel gelden er enkele regels waar u rekening mee dient te houden:

 • Buren onderling zijn verplicht om een boom tenminste 0,5 meter van de erfgrens te planten.
 • Heggen of heesters tussen twee buren mogen altijd op de erfgrens staan.
 • Bomen, heggen of heesters van de overheid mogen altijd op de erfgrens staan.
 • Er geldt over het algemeen geen maximaal toegestane hoogte voor bomen, heesters of heggen.
 • Meer info vindt u op www.bomenrecht.nlexterne-link-icoon.

Kosten

Een kapvergunning kost € 390,40. U betaalt dit bedrag alleen als de vergunning wordt verleend.