Wethouder uitnodigen

Uitnodigen voor een evenement

Portefeuille Wonen, Duurzaamheid, Bestuurlijke vernieuwing, Toezicht & handhaving en Openbare ruimte

Thema's

 • Wonen (incl. de projecten De Brier, Westsingel, Servaasterrein en Annapark)
 • Volkshuisvesting/ stedenbouw
 • Duurzaamheid en duurzaamheidsbeleid (integraal)
 • Energiebeleid, inclusief duurzame, grootschalige energieopwekking
 • Mobiliteit
 • Verkeersveiligheid (ROVL)
 • Toezicht en Handhaving (BOA’s en RUD)
 • Afvalbeleid
 • Bestuurlijke vernieuwing en deregulering
 • Burgerparticipatie en leefbaarheid
 • Beleid en beheer Openbare Ruimte

Nevenfuncties voortvloeiend uit het wethouderschap

 • Nazorg Limburg B.V.; vertegenwoordiging namens gemeente
 • Vereniging Afvalsamenwerking Limburg, vertegenwoordiging namens Venray
 • Lid AB Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Limburg Noord
 • Lid DB Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Limburg Noord
 • Plaatsvervangend lid AB Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
 • Lid regiegroep Trendsportal
 • Lid stuurgroep energielandschap Wells Meer
 • Lid bestuurlijk overleg netaansluiting/capaciteitsvraag energielandschap Wells Meer – Venray – Boxmeer
 • Lid bestuurlijk overleg Regionale Energie Strategie (RES)
 • Lid PHO Mobiliteit en Logistiek
 • Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO)
 • Lid Bestuurlijk overleg Wonen regio Noord-Limburg
 • Lid AB NLW

Nevenfuncties niet voortvloeiend uit het wethouderschap (onbezoldigd)

 • Lid van de parochieraad St. Hubert
 • Lid Venray Lokaal
 • Lid Team Lokaal Land van Cuijk

Vervanging

Wethouder Erik van Daal vervangt de portefeuille van wethouder Daan Janssen in geval van verhindering of afwezigheid.