Wethouder uitnodigen

Uitnodigen voor een evenement

Portefeuille Ruimtelijke ontwikkeling, Natuur & Water, Vastgoed en Onderwijs

Thema's

 • Planologie, Ruimtelijke Ontwikkeling (incl. transitie landelijk gebied) en projecten (met uitzondering van de genoemde projecten in de portefeuille van wethouder van Daal)
 • Natuur-, klimaat- en milieubeleid
 • Waterbeleid en waterbeheer (Taakgroep Maas, Deltaprogramma Maas, Waterpanel, Beheer Haven)
 • Gebiedsontwikkelingen
 • Ruimtelijke Kwaliteit
 • Omgevingswet
 • Gemeentelijk vastgoedbeleid en monumentaal erfgoed
 • Bosbeheer
 • Erfgoed en monumenten
 • Onderwijs(huisvesting), incl. peuteropvang
 • Openbare ruimte groen  

Nevenfuncties voortvloeiend uit het wethouderschap

 • Lid Waterpanel Limburg
 • Lid Waterpanel Noord Limburg
 • Lid taakgroep Maas Nederlandse Vereniging Rivierengemeenten
 • Lid bestuurlijke klimaatadaptatietafel Limburg (BKaL)
 • Vice-voorzitter Platform Vitale Veehouderij/deelgebied De Peel
 • Lid dagelijks bestuur en stuurgroep NOVEX de Peel
 • Voorzitter portefeuillehoudersoverleg landelijk gebied en ruimte regio Noord-Limburg
 • Plv. Lid AB Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Limburg-Noord
 • Lid Commissie Ruimtelijke ordening, Infrastructuur, Mobiliteit en Energie Euregio Rijn-Maas Noord
 • Lid BO OOGO (passend onderwijs)
 • Lid stuurgroep VSV Noord- en Midden Limburg
 • Lid bestuur Natuurnetwerk Gemeenten

Nevenfuncties niet voortvloeiend uit het wethouderschap (onbezoldigd)

 • Lid D66
 • Lid vastelaovesvereninging de Piëlhaas

Vervanging

Wethouder Daan Janssen vervangt de portefeuille van wethouder Erik van Daal in geval van verhindering of afwezigheid.