Collegebesluiten 9 januari 2024

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

5. Beleidsagenda Meedoen en Wonen 2024, mandatering inning eigen bijdrage MO en regionaal onderzoek woonzorgoplossingen

6. Beroep op verkrijgende verjaring perceel gelegen nabij de Sint Annalaan

7. Verzending raadsinformatiebrief en brief belanghebbenden met betrekking tot project upgrade stationsomgeving

8. Vaststelling bestemmingsplan ‘Adelaar 51a Venray’ (NL.IMRO.0984.BP21032-va01)