Collegebesluiten 14 mei 2024

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

5. Raadsvoorstel Wegingsmatrix en participatieplan project Tijdelijke huisvesting diverse doelgroepen

8. Begrotingswijziging 1-2024 en ontwerpbegroting 2025 Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)

10. Jaarrekening 2023 en begroting 2025 werkvoorzieningschap Noord-Limburg West

11. Jaarverslag en jaarrekening 2023, 1ste begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 MGR sociaal domein Limburg-Noord

12. Aanwijzingsbesluit toezichthouders ACT! Interventieteam Noord-Limburg

14. Zienswijze Omnibuzz gewijzigde begroting 2024, concept begroting 2025 & meerjarenperspectief 2026-2028 en jaarverslag 2023

15. Realisatie JKC Talententuin op locatie van de voormalige basisschool De Toverbal

16. Beroep op bevrijdende verjaring perceel grond gelegen nabij St. Leonardsweg 1 te Wanssum

18. Raadsinformatiebrief inzake Verkiezingen van Het Europees Parlement op 6 juni 2024

19. Zienswijze Ontwerpbegroting 2025 inclusief meerjarenbegroting 2026-2028 van de RUD LN