Adviesbureau Omgevingskwaliteit

Het Adviesbureau Omgevingskwaliteit (AOK) bekijkt of een bouwproject of bouwplan past in de omgeving door het te toetsen aan het ruimtelijk kwaliteitskader (RKK) en de welstandscriteria. U kunt de vergaderingen van het AOK bijwonen.

Openbare vergadering

Vergadering bijwonen

De commissie vergadert elke twee weken op dinsdagochtend. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen, bijvoorbeeld om uw eigen plan te toe te lichten? Dat kan via Teams. U wordt verzocht uw microfoon uit te zetten.

Deelnemen aan de vergaderingexterne-link-icoon

Agenda vergadering

U vindt hieronder de agenda voor de aankomende vergadering. Houd er rekening mee dat alleen officiële aanvragen van een omgevingsvergunning en informele vooroverleggen openbaar zijn.

Op dit moment is de agenda voor de volgende vergadering nog niet bekend. Zodra de agenda bekend is, kunt u deze hier terugvinden.

Openbare adviezen

De openbare adviezen die het AOK geeft over de besproken bouwplannen kunt u opvragen bij de secretaris van het AOK via dennis.holten@venray.nl.

Wat u moet weten

  • In het welstandbeleid dat is vastgelegd in het ruimtelijk kwaliteitskader Venray (zie hieronder), is omschreven welke initiatieven ter beoordeling en goedkeuring voorgelegd dienen te worden aan het AOK. Ingrepen aan monumenten moeten altijd worden beoordeeld door het AOK.
  • Het AOK bestaat uit leden die de gemeente onafhankelijk adviseren over ruimtelijke kwaliteit rondom ontwikkelingen in de gemeente Venray. De secretaris van het AOK stelt de agenda en adviezen op van de vergadering.
  • Als uw plan beoordeeld moet worden door het AOK, kunt u vooraf een conceptverzoek indienenexterne-link-icoon. U kunt dan aan de hand van een schetsplan uw plan laten beoordelen. Ook kunt u advies krijgen om uw ontwerp verder te versterken. Na goedkeuring kunt u dan uw ontwerp verder uitwerken tot een officiële aanvraag Omgevingsvergunning.
  • Indien u een karakteristiek pand wilt verbouwen, kunt u zich laten adviseren door het AOK. Hiervoor kunt u contact opnemen met de secretaris van het AOK via dennis.holten@venray.nl.

Ruimtelijk Kwaliteitskader

Op www.rkkvenray.nlexterne-link-icoon vindt u het Ruimtelijke kwaliteitskader van de gemeente Venray. Met dit ruimtelijk kwaliteitskader:

  • Leggen we vast welke waarden en karakteristieken belangrijk zijn om te behouden.
  • Welke randvoorwaarden gelden om toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken.

Op www.rkkvenray.nlexterne-link-icoon vindt u ook het welstandsbeleid van de gemeente Venray. De gemeenteraad is verplicht om een welstandsnota vast te stellen. De welstandsnota dient als basis bij de beoordeling of een bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand.