Zonnepark Venraysbroek

Venraysbroek is een oude stortplaats. Van 1967 tot 1982 is op deze locatie huishoudelijk afval, bedrijfsafval en bouw- en sloopafval gestort. Er is een omgevingsvergunning voor het planologisch mogelijk maken van een zonnepark verleend, waar beroep tegen is ingediend bij de rechtbank. Deze aanvraag is gedaan door Bodemzorg Limburg, een organisatie die zich bezighoudt met het beheren en beheersen van stortplaatsen die gesloten zijn. Namens de gemeenten in Limburg heeft Bodemzorg de ‘eeuwigdurende’ zorg voor 14 stortplaatsen op zich genomen, waaronder de voormalige stortplaats Venraysbroek. Op deze pagina leest u meer over de achtergrond en totstandkoming van het plan zoals het er nu ligt.

Energiestrategie 2030

Even terug: waarom zijn plannen voor de bouw van zonneparken op dit moment actueel? Nederland heeft een opgave om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Daarvoor heeft het kabinet een Klimaatakkoord opgesteld dat door verschillende organisaties is ondertekend, waaronder de gemeente Venray. Het Klimaatakkoord bestaat uit meer dan 600 afspraken. De basis van het energiebeleid van Venray is de Energiestrategie 2030. Hiermee sluit de gemeente Venray aan bij de landelijke opgave in het Klimaatakkoord. De gemeente Venray wil het gebruik van fossiele brandstoffen beperken en een duurzame energievoorziening stimuleren.

Kader voor Opwekking Duurzame Energie (KODE)

Omdat de opwek van duurzame energie een steeds belangrijkere rol speelt bij de klimaatopgaves, is in 2019 het beleid voor zonne- en windenergie verder uitgewerkt in de Beleidsregel Kader voor Opwekking Duurzame Energieexterne-link-icoon. KODE richt zich op het lokaal opwekken van duurzame elektriciteit door middel van zonne- en windenergie. Een groot deel van gemeente Venray is vanwege radarverstoring van vliegvelden ongeschikt voor windenergie. Dit betekent dat onze ambities voor het opwekken van duurzame elektriciteit vooral gericht zijn op zonne-energie. 

De belangrijkste kaders zijn:

 • zuinig en zorgvuldig ruimtebeslag;
 • samen werken aan een acceptabel plan;
 • esthetica, inpassing, verbetering kwaliteit en ecologie;
 • eerlijk verdelen lasten en lusten.

Het plan voor de ontwikkeling van Venraysbroek is getoetst aan KODE.

Sporen zonneparken gemeente Venray

We onderscheiden vijf sporen waar, onder voorwaarden, mogelijkheden bestaan voor zonne-energie. Deze sporen zijn opgebouwd naar wenselijkheid. Zo is 'zon op dak' (spoor 1) de meest gewenste vorm. Maar we weten dat er onvoldoende dak beschikbaar is in Venray om de doelstellingen te halen. Om die reden ontwikkelen we ook in de andere sporen. De sporen van de Venrayse zonneladder zijn:

SpoorIn tjoule (productie)In hectare
Spoor 1: Daken van bedrijven, kantoren, woongebouwen en accommodatiesOngeveer 240Minimaal 60
Spoor 2: Stroken langs snel- en spoorwegen, plassen, oude stortplaatsen en dergelijkeOngeveer 80Minimaal 20
Spoor 3: Bouwvlak gerelateerde zonneparkenOngeveer 160Minimaal 40
Spoor 4: Oude ontginningenOngeveer 200Minimaal 50
Spoor 5: Jonge ontginningenOngeveer 320Minimaal 80
Totaal sporen 1 tot en met 5Ongeveer 1.000Minimaal 250

Bodemzorg Limburg

Initiatiefnemer van Zonnepark Venraysbroek is Bodemzorg Limburg. Dit is een organisatie met alle Limburgse gemeenten als aandeelhouders. Namens hen heeft Bodemzorg Limburg de ‘eeuwigdurende’ zorg voor veertien stortplaatsen op zich genomen, waaronder de voormalige stortplaats Venraysbroek. Hiermee zorgt Bodemzorg Limburg voor:

 • een bijdrage aan de energietransitie van de gemeente Venray;
 • kostendekking van de eeuwig durende nazorg van de stortplaats;
 • een landschappelijke inpassing waarbij rekening gehouden wordt met de flora en fauna;
 • het hergebruik van de locatie, waardoor plaatsing in gebieden met meer landschappelijke waarde voorkomen wordt.

Uitgevoerde onderzoeken

Om te komen tot de aanvraag voor de vergunning voor Zonnepark Venraysbroek, heeft Bodemzorg Limburg allerlei onderzoeken gedaan:

 • natuurwaarden onderzoek;
 • landschappelijk inpassingsplan;
 • activiteitenplan t.b.v. natuurbescherming;
 • aanvraag ontheffing Wet natuurbescherming;
 • ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van afwijken bestemmingsplan.

De volgende informatie uit deze onderzoeken is belangrijk om te vermelden:

Ecologie

Op dit moment is de afvalberg begroeid met bomen en struikgewas. Verschillende diersoorten maken gebruik van de rustige en beschutte omgeving. Daar houden we rekening mee door een aantal algemene inpassingsrichtlijnen met betrekking tot de natuur:

 • Natuurwaarden die bedreigd worden, moeten in de directe nabijheid gecompenseerd worden.
 • Tussen en onder de zonnepanelen worden inheemse kruiden en grassen gezaaid, met het oog op rode lijstsoorten zoals patrijs, korenwolf en zeldzame akkerkruiden.

Maatregelen specifiek voor de das

Aangezien er verschillende dassenburchten aanwezig zijn in het gebied, is het van groot belang dat hier rekening mee wordt gehouden bij de aanleg van het park. De dassenburchten blijven behouden en door de wijze van beheer wordt het gebied nog beter geschikt gemaakt voor de das.

Onderstaande maatregelen zijn gericht op het maken van een zo goed mogelijke bodemfauna:

 • Het gebied wordt ingezaaid met grasmengsel met klaver. De klaver zorgt voor stikstofopname in de bodem en dus voor een grotere groep regenwormen.
 • De hoogte van het grasmengsel mag niet meer dan 5 cm bedragen. 5 cm is de maximale hoogte van het gras waarbij een das nog goed kan zoeken naar regenwormen. 
 • Door zeer regelmatig maaien (1 keer in de 2 weken in het groeiseizoen) blijft het grasmengsel kort. Dit maaisel hoeft dan niet afgevoerd te worden en kan blijven liggen als voedsel voor de regenwormen. 
 • Opbrengen van ruige stalmest. De bemesting zorgt voor onder andere de verbetering van de strooisellaag en voor verrijking van het grasland. Dat is goed voor de regenwormen.
 • Er mag geen kunstmest gebruikt worden.
 • PH van de grond mag niet te laag zijn. Het aantal regenwormen neemt toe met de toename van de PH-waarde. Op basis van het advies moet bekalkt worden (1000- 3000 kg/ha) tot een PH van ongeveer 5.2. Het op peil houden van de pH vraagt aandacht.

Landschappelijke inpassing

 • Er komt een informatiebord over het zonnepark. Deze bevindt zich bij het trafohuisje zodat verdere verstoring van de natuur wordt beperkt. Om de ruimte extra te benutten wordt gekeken naar mogelijkheden voor biodiversiteit. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een bijen- of insectenhotel.
 • De overige ruimte wordt ingericht met zonnepanelen. Hierbij wordt rekening gehouden met de dassenburchten, gepaste afstand en voldoende groen.
 • Er blijft genoeg ruimte over voor de das. Er wordt rekening gehouden met een minimale afstand van 20 meter tot de burchten.
 • Het gebied wordt ontsloten met een groenstrook van laag bosplantsoen die bestaat uit gebiedseigen soorten. Denk hierbij aan: Corylus avellana, Sorbus aucuparia, Crataegus monogyna, Rosa canina. De groenstrook wordt minimaal 10-15 meter breed.
 • Bestaande beplanting kan voor een deel worden behouden of verplaatst en aangevuld. Belangrijk is soorten aanplanten met een bijdrage aan de biodiversiteit in het gebied. De keuze van de beplanting is gebaseerd op streekeigen/voorkomende soorten met een hoge natuurwaarde. Hiermee is de beplanting passend binnen het bestaande landschap. De soorten zijn aantrekkelijk voor vogels, vlinders, bijen en andere insectensoorten.
 • Ook passen de soorten uitstekend binnen een goede leefomgeving voor de das.

Beheer

Bij beheer van het zonnepark wordt rekening gehouden met regelmatig beheer. De eerste jaren is dit vaker in verband met de aanplant van nieuwe soorten en inboet. Een ecologische wijze van maai- en snoeibeheer is van groot belang in verband met de beoogde ruimte voor biodiversiteit.  

Biodiversiteit en circulariteit

Er zijn verschillende voorbeelden voor een natuurinclusief zonnepark. Zo liggen er ook mogelijkheden om bestaande materialen zoals hout te gebruiken in de toekomstige herinrichting. Denk hierbij aan houtsnippers en losliggende boomstronken. Maar ook het invullen van overige ruimte met kansen voor biodiversiteit zoals het plaatsen van insectenhotels of toepassen van kruidenrijk gras in de bermen.

Resultaten grondwatermonitoring en oppervlaktewatermonitoring

Milieuadviesbureau WSP heeft in opdracht van Bodemzorg in december 2022 onderzoek gedaan naar het grondwater stroomafwaarts en het oppervlaktewater rondom Venraysbroek. Uit de onderzoeken blijkt dat zich in zowel het grondwater als het oppervlaktewater maximaal licht verhoogde gehalten aan de onderzochte parameters zijn aangetroffen. Deze gehalten in het grondwater verschillen niet noemenswaardig met de gehalten die zijn aangetroffen tijdens eerder grondwateronderzoek in 2016. Er is naar aanleiding van deze resultaten verder geen nader onderzoek of actie nodig.

Bekijk de rapportages hieronder.

Monitoringsfrequentie

Afhankelijk van de resultaten van de monitoring, bepaalt Bodemzorg hoe vaak monitoring nodig is. Dit betekent dat de frequentie afhankelijk is van de hoogte van de gehalten aan de onderzochte parameters en de trends van de onderzochte parameters door de jaren heen. De keuze is dan 1 x per jaar, 1 x 3 jaar of 1 x per 5 jaar.

De monitoringronde van 2022 is de eerste ronde sinds het grondwateronderzoek van 2016. Het onafhankelijke adviesbureau WSP adviseert op grond van de resultaten van deze onderzoeken in 2016 en 2022 om de gebruikelijke monitoringfrequentie van 1 x per 5 jaar aan te houden. Dit adviseren zij op basis van het feit dat de concentraties van de onderzochte parameters in het grondwater in de periode van 2016 t/m 2022 niet noemenswaardig zijn gewijzigd en de gehalten slechts maximaal licht verhoogd zijn. Dit betekent dat de grondwaterkwaliteit in het jaar 2027 weer wordt gemonitord.

Onderzoek door de gemeente

Naast bovengenoemde onderzoeken, is in opdracht van de gemeente ook nog een grondwateronderzoek uitgevoerd aan de overige zijden van de stortplaats (ZO, ZW en NW). Dit onderzoek vond plaats omdat de bewoners in de omgeving van de voormalige stortplaats vermoeden dat de grondwaterstroming afwijkt van de noordoostelijke richting. In dat geval zouden verontreinigingen zich naar de omgeving kunnen verspreiden zonder dat dit wordt opgemerkt.

Uit dit grondwateronderzoek blijkt dat de grondwaterstroming hoofdzakelijk oostelijk is gericht (zoals historisch verwacht) en ook stroomopwaarts aan de voormalige stortplaats over het algemeen geen verhoogde gehalten en slechts licht verhoogde gehalten aan de onderzochte parameters bevat. Uitzondering vormt het matig verhoogde arseengehalte als gevolg van natuurlijke bodemprocessen. Er is daarmee geen aanleiding om de monitoringsfrequentie te verhogen.

Wij weten dat niet alle bijlagen van goede kwaliteit zijn. Zeker de oudere bijlagen bij het 'Rapport Grondwateronderzoek Venraysbroek 2-5-2023' zijn niet altijd goed leesbaar. Heeft u moeite de informatie uit de bovenstaande bestanden te bekijken? Laat dit dan weten in een e-mail aan vergroent@venray.nl.

De afbeeldingen in bovenstaand document geven een beeld hoe Bodemzorg Limburg het zonnepark in wil richten. 

Heeft u moeite de informatie uit de bovenstaande bestanden te bekijken? Laat dit dan weten in een e-mail aan vergroent@venray.nl.

Hoe gaat het verder?

 1. Afhandelen beroep bij de rechtbank Omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan (2023/2024)
 2. Aanvraag en besluit omgevingsvergunning bouwen
 3. Uitvoeren aanbesteding 
 4. Afsluiten contracten energiepartijen
 5. Aanleg zonnepark 

Het vervolg is dus afhankelijk van behandeling beroep bij de rechtbank. Ook is de realisatie onder andere afhankelijk van beschikbare capaciteit van netbeheerder Enexis.

Vraag en antwoord

Waarom verduurzamen?

Nederland heeft een opgave om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Daarvoor heeft het kabinet een Klimaatakkoord opgesteld dat door verschillende organisaties is ondertekend, waaronder de gemeente Venray. Het Klimaatakkoord bestaat uit meer dan 600 afspraken. Sectoren waarvoor deze afspraken gelden zijn: de gebouwde omgeving, industrie, landbouw en landgebruik, mobiliteit en elektriciteit. Voor het thema ‘elektriciteit’ geldt dat in 2030 70% van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komt. Denk hierbij aan wind op zee en land, zonnepanelen op daken en de aanleg van zonneparken. Dit gebeurt samen met het aardgasvrij maken van gebouwen, elektrificeren van industriële processen en van vervoer. 

De basis van het energiebeleid van Venray is de Energiestrategie 2030. Hiermee sluit de gemeente Venray aan bij de landelijke opgave in het Klimaatakkoord. De gemeente Venray wil het gebruik van fossiele brandstoffen beperken en een duurzame energievoorziening stimuleren. Het doel is om in 2030 CO₂ neutraal te zijn. De volgende stap is om in 2050 volledig energieneutraal te zijn. Dit doet de gemeente door onder andere ruimte te maken voor grootschalige duurzame energieopwekking en afspraken te maken met regiogemeenten om de regionale opgave voor duurzame energieopwekking te realiseren. Kijk voor meer informatie hierover op www.resnml.nlexterne-link-icoon.

In 2019 is het beleid voor zonne- en windenergie verder uitgewerkt in de Beleidsregel Kader voor Opwekking Duurzame Energieexterne-link-icoon. KODE richt zich op het lokaal opwekken van duurzame elektriciteit door middel van zonne- en windenergie. Een groot deel van gemeente Venray is vanwege radarverstoring van vliegtuigen ongeschikt voor windenergie. Dit betekent dat onze ambities voor het opwekken van duurzame elektriciteit vooral gericht zijn op zonne-energie.

Zonne-energie

Om de gestelde doelen te halen, is naast windenergie, bio-energie en aardwarmte, ook zonne-energie nodig. Samen met maatschappelijke organisaties heeft het kabinet het Energieakkoord gesloten om vaart te maken met de opwekking van duurzame energie.

Het totale gebruik van de gemeente Venray is ongeveer 5.500 terajoule (TJ). De potentie voor de opwek met behulp van zonne-energie op dak is 1.500 tot 2.000 TJ. Naast het feit dat dit dus lang niet genoeg is voor het behalen van onze ambitie, spelen ook andere factoren een rol in het niet slagen van deze zon-op-dak projecten. Zoals de huidige transportschaarste op het elektriciteitsnet waardoor terug levering nu niet mogelijk is, daken die niet sterk genoeg blijken of verzekeraars die terughoudend zijn in het verzekeren van zonnepanelen op daken.

Op dit moment zijn er dus nog onvoldoende projecten om opgaves, waar wij als gemeente voor staan, te halen. Er zijn dus aanvullende maatregelen nodig.

Een zonnepark is een stuk grond met daarop zonnepanelen die elektriciteit opwekken. De grootte van een zonnepark kan variëren: van één tot meer dan honderd hectare. De zonnepanelen worden geplaatst op een ‘tafel’ (stellage) en worden vaak op het zuiden georiënteerd. Bij deze zuid-opstelling, die de gemeente Venray als voorwaarde heeft gesteld in KODE, kan de flora en fauna beter gedijen. De zonnepanelen leveren stroom die via een omvormer en transformator wordt afgegeven aan het elektriciteitsnet. De energieleverancier levert vervolgens deze écht groene stroom aan particulieren en bedrijven.

Effecten van een zonnepark op de omgeving

Dat is sterk afhankelijk van waar de zonnepanelen worden geplaatst en waar iemand woont. Bij de plaatsing van zonnepanelen wordt onder andere rekening gehouden met gevolgen voor natuur, veiligheid en landschap.

Een zonnepark produceert nagenoeg geen geluid. De zonnepanelen zelf doen hun werk geruisloos. De omvormers die de gelijkstroom van de zonnepanelen omvormen naar wisselstroom voor het elektriciteitsnet zijn verkrijgbaar zonder ventilatoren. De transformator die nodig is bij een zonnepark produceert een lichte zoem als de zon het felst schijnt, maar dit valt al snel weg tegen achtergrondgeluiden in de omgeving.

De huidige zonnepanelen hebben een speciale coating die ervoor zorgt dat het licht zeer minimaal wordt gereflecteerd door de zonnepanelen. Dat gedeelte dat nog wel weerkaatst wordt, treedt slechts op bij een bepaalde hoek ten opzichte van de zonnepanelen. De tijd dat de zon onder deze hoek op de zonnepanelen schijnt, is zeer gering. Mocht dit eventueel plaatsvinden dan is de weerkaatsing naar de vrije hemel gericht.

Daarnaast kan landschappelijke inpassing, zoals een haag rondom het zonnepark, voorkomen dat eventuele lichtschittering voor hinder in de omgeving kan zorgen.

Omdat zonnepanelen onder een bepaalde hoek worden geplaatst, is de eventuele weerkaatsing van geluid tegen de zonnepanelen altijd naar de vrije hemel gericht. Hierdoor bestaat er geen geluidsoverlast voor de omgeving.

De invloed van een zonnepark op de planten en dieren in de omgeving is sterk afhankelijk van het huidige gebruik van de grond. Als bijvoorbeeld een weiland verandert in een zonnepark en dit wordt ingepast met bloemrijke randen en beplanting, komt er meer ruimte voor planten en dieren die niet voorkomen in een weiland met alleen één grassoort.

Verandert een gebied waar flora en fauna de vrije hand hebben gehad in een zonnepark, dan herstelt de natuurlijke omgeving zich binnen enkele maanden na installatie van dit park. Voorwaarden zijn wel dat de zonnepanelen in een zuid-opstelling komen én er rekening wordt gehouden met de flora en fauna.

Daarnaast moeten plannen voor zonneparken ook worden getoetst aan de Wet natuurbescherming. Deze wet waakt ervoor dat de impact op de natuur beperkt is.

Een zonnepark heeft een gemiddelde technische levensduur van zo’n 25 jaar.

Zonnepark Venraysbroek

Initiatiefnemer is Bodemzorg Limburg. Dit is een organisatie met alle Limburgse gemeenten als aandeelhouders. Namens hen heeft Bodemzorg Limburg de ‘eeuwigdurende’ zorg voor veertien stortplaatsen op zich genomen, waaronder de voormalige stortplaats Venraysbroek.

Bodemzorg Limburg heeft na de overname van de voormalige stortlocatie in 2019 de opdracht van de gemeente Venray gekregen om te onderzoeken of een zonnepark op Venraysbroek tot de mogelijkheden behoort. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het planologisch mogelijk maken van deze ontwikkeling.

Bodemzorg Limburg is niet alleen initiatiefnemer, maar ook eigenaar van de voormalige stortplaats waar het zonnepark op gepland is. Het gebied is groot genoeg en de helling maakt het uitermate geschikt voor een zonnepark.

De locatie is een voormalige stortplaats, waar zich in de loop der tijd enige natuurwaarde heeft ontwikkeld. Voor de landschappelijke inpassing van het zonnepark is een plan opgesteld dat aandacht heeft voor natuur en ecologie.

Op basis van de zonneladder in KODE gaat zon-op-dak voor. Daarna komen onbenutte reststroken en vuilstortplaatsen, dan bouwvlak-gerelateerde zonneparken en ten slotte de oude en nieuwe ontginningen.

Uiteraard zien wij ook de daken het liefste als enige oplossing, echter laat onderzoek zien dat zelfs bij benutting van alle geschikte daken we de opgave niet gaan halen. De opgave is urgent en daarom is de gemeente Venray ook al op zoek gegaan naar andere mogelijkheden. Venray heeft zelf weinig plekken om in te zetten en om de opgave niet helemaal bij de inwoners neer te leggen, is onder andere Venraysbroek als locatie aangewezen. Niet iedereen kan zelf voor opwek van energie zorgen en nu steeds meer huishoudens elektrisch verwarmen en overgaan op elektrische vormen van vervoer, neemt de vraag naar elektriciteit alleen maar toe. Dit moet ergens opgewekt worden en deze taak kunnen we niet alleen buiten Venray leggen.

Voordat een zonnepark gebouwd mag worden, is vanuit de Wet natuurbescherming een gedegen onderzoek vereist naar de eventuele gevolgen van dit project voor de natuur (flora en fauna). Ecologisch onderzoeks- en adviesbureau Ecolybrium heeft hiervoor een uitgebreid natuuronderzoek uitgevoerd. Er is een plan opgesteld voor beschermde diersoorten met maatregelen die tijdens de uitvoering van het project en gedurende de looptijd van het project in acht moeten worden genomen. Ook met de aanwezigheid van dassen is rekening gehouden. Daarvoor is een provinciale ontheffing verleend, wat inhoudt dat er toestemming is gegeven voor het weghalen van een niet-essentiële dassenbijburcht. De dassenburchten op het stort worden ontzien door een groot stuk van het terrein vrij te houden van panelen. Zodoende wordt verstoring van de dieren voorkomen. Het foerageergebied van de dassen wordt door de aanleg van het zonnepark niet aangetast. Op dit moment foerageren de dassen voornamelijk buiten de voormalig stortlocatie, omdat de huidige begroeiing op de voormalig stortlocatie sterk verruigd is. De landschappelijke inpassing van het zonnepark en de keuze van de vervangende/aanvullende vegetatie wordt afgestemd op de behoefte van de das.

Op ca. 5,9 ha van het perceel is er de mogelijkheid om zonne-energie op te wekken, door toepassing van ca. 10.000 tot 12.000 panelen.

Het opgesteld vermogen bedraagt ongeveer 6 MW, dat vergelijkbaar is met het jaarlijks energieverbruik van circa 1.300 (gemiddelde) huishoudens.

Op dit moment wordt onderzocht of de elektriciteit geleverd door het zonnepark opgeslagen kan worden (batterijen) of in een andere vorm van energie omgezet kan worden (waterstof). Op deze manier kan de schaarste aan capaciteit op het elektriciteitsnet ondervangen worden. De ontwikkeling van Zonnepark Venraysbroek heeft geen invloed op de plaatsing van particuliere zonnepanelen.

Planning en proces

De gemeente Venray heeft een maatschappelijke rol als het gaat om het behalen van de nationale klimaat- en energiedoelen. Daarnaast zijn wij bevoegd gezag in het toetsen en beoordelen van de aanvraag van de omgevingsvergunningen.

Het Rijk is niet direct betrokken bij dit project. Het Rijk coördineert wél het landelijke proces waarbij iedere regio in Nederland via de Regionale Energie Strategie aangeeft welke bijdrage wordt geleverd in het behalen van de nationale klimaat- en energiedoelen.

De gemeente Venray. Kijk voor de procedure op pagina 43 van het Kader Opwekking Duurzame Energieexterne-link-icoon (KODE) van de gemeente Venray.

Bij de start van de plannen heeft Bodemzorg Limburg alle omwonenden binnen een straal van 500 meter rondom het plangebied Venraysbroek een flyer gestuurd, met daarin uitleg over de plannen. Naar aanleiding van deze plannen is een aantal vragen gesteld aan Bodemzorg Limburg en de gemeente Venray.

Vast onderdeel van een vergunningaanvraag, is dat de aanvrager een omgevingsdialoog organiseert. Daarom is er op 2 juni 2021 een informatiebijeenkomst geweest in het gemeentehuis. Tijdens deze bijeenkomst hebben Bodemzorg Limburg en de gemeente Venray een toelichting gegeven op de plannen. Aanwezigen kregen de kans om vragen te stellen en opmerkingen te maken over het gepresenteerde plan. Met de opmerkingen die tijdens deze bijeenkomst zijn geplaatst is zoveel mogelijk rekening gehouden in de definitieve aanvraag.

Voor het realiseren van een eventueel zonnepark moeten twee omgevingsvergunningen afgegeven worden: één voor het afwijken van het bestemmingsplan en één voor het bouwen van het zonnepark. Op beide omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen en eventueel beroep bij de rechtbank aantekenen.

De omgevingsvergunning voor het planologisch mogelijk maken (afwijken van het bestemmingsplan) van een zonnepark is inmiddels verleend door het college van burgemeester en wethouder. Tegen deze vergunning is beroep ingediend bij de rechtbank. Op dit moment is nog onduidelijk wanneer de rechter hierover uitspraak doet. Zie ook ‘Hoe gaat het verder?’.