Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering

Heeft u een laag inkomen en al langere tijd hoge zorgkosten door bijvoorbeeld een chronische ziekte of handicap? U komt mogelijk in aanmerking voor de tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering.

Wat u moet weten

De tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering is bedoeld voor mensen met langdurige hoge zorgkosten en een laag inkomen. Leven met een handicap of chronische ziekte brengt extra kosten met zich mee. Dit betreft meerkosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. Maar ook meerkosten omdat het dagelijks leven voor een chronisch zieke of gehandicapte duurder is dan voor anderen. De tegemoetkoming bedraagt € 150,00 per persoon per kalenderjaar.

Voorwaarden

 • U woont in de gemeente Venray.
 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U had de afgelopen twee jaar minder inkomen dan 110% van de bijstandsnorm.
 • U heeft gedurende twee aaneengesloten jaren het verplicht eigen risico (€ 385) opgemaakt.
 • U heeft per kalenderjaar maar 1 keer recht op de tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering.

Wij houden in de volgende situaties rekening met uw schulden:

 • u heeft een minnelijke schuldregeling met een erkende schuldhulpverlenende instantie, of
 • de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) is over u uitgesproken

Dit betekent dat u de aflossingsbedragen van uw schulden van uw inkomen mag aftrekken.

Aanvragen

U kunt uw aanvraag één keer per kalenderjaar indienen. Dit kan uiterlijk tot en met 31 december van het betreffende kalenderjaar.

U kunt op verschillende manieren een aanvraag indienen:

 • Via een online formulier met uw DigiDexterne-link-icoon
 • U kunt onderstaand aanvraagformulier met bijlagen per mail opsturen naar gemeente Venray via gemeente@venray.nl.
 • U kunt onderstaand aanvraagformulier met bijlagen printen en opsturen naar Gemeente Venray, postbus 500, 5800 AM Venray of in een gesloten envelop in de brievenbus doen. De brievenbus vindt u rechts van de inrit, direct aan de Raadhuisstraat.
 • U kunt onderstaand aanvraagformulier met bijlagen persoonlijk inleveren bij de gemeente Venray. Bel dan 0478-52 33 33 optie 1 om een afspraak te maken.

Meesturen

 • Kopie van uw bankpas of een (digitaal) afschrift van het rekeningnummer waarop u de toeslag wilt ontvangen
 • Uw huidige netto inkomen (uw inkomen na aftrek van belastingen) zoals een loonstrook of een specificatie van uw uitkering
 • Jaaropgaven van de afgelopen 2 jaar  (van werkgever of uitkeringsorganisatie) van u en uw eventuele partner
 • Beschikking voorlopige teruggaaf van de heffingskorting van de Belastingdienst (indien van toepassing)
 • Kopie bewijsstuk van schulden (indien van toepassing)
 • Afschrift van uw zorgverzekering van de afgelopen 2 jaar waaruit blijkt dat het eigen risico volledig is opgemaakt. In onderstaande bijlage leest u hoe u het verbruikt eigen risico kunt opvragen bij VGZ.

Heeft u een chronische ziekte of handicap? Van deze kosten hoeft u geen bewijsstukken in te leveren.