Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering

De gemeente Venray verstrekt een tegemoetkoming van € 150,00 per persoon per jaar aan mensen met een laag inkomen en langdurig hoge zorgkosten. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor de extra kosten die u heeft door bijvoorbeeld een chronische ziekte of handicap.

Wat u moet weten

U komt in aanmerking voor de tegemoetkoming als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • u bent 21 jaar of ouder
 • u staat ingeschreven bij de gemeente Venray
 • u had de afgelopen 2 jaar minder inkomen dan 110% van de bijstandsnorm
 • u heeft gedurende 2 aaneengesloten jaren het eigen risico op grond van artikel 19 van de Zorgverzekeringswet opgemaakt

Schulden

In de volgende situaties houden wij rekening met uw schulden:

 • u heeft een minnelijke schuldregeling met een erkende schuldhulpverlenende instantie, of
 • de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) is over u uitgesproken, of
 • er ligt beslag op uw inkomen

Dit betekent dat u de aflossingsbedragen van uw schulden of het bedrag van het loonbeslag van uw inkomen mag aftrekken.

Aanvragen

De tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2021 kon worden aangevraagd tot en met 31 december 2021. Het formulier van 2022 is vanaf 1 februari 2022 te vinden op deze pagina.

U kunt de aanvraag opsturen naar:

Gemeente Venray
Postbus 500
5800 AM Venray

U kunt uw aanvraag een keer per kalenderjaar indienen. Dit kan uiterlijk tot en met 31 december van het betreffende kalenderjaar.

Bij het aanvraagformulier moet u bewijsstukken inleveren van:

 • uw huidige netto inkomen (uw inkomen na aftrek van belastingen) zoals een loonstrook of een specificatie van uw uitkering
 • bewijs dat u de afgelopen 2 jaar een maximuminkomen van 110% van de bijstandsnorm ontving
 • bewijs dat u de afgelopen 2 jaren uw eigen risico volledig heeft opgemaakt. In onderstaande bijlage leest u hoe u het verbruikt eigen risico kunt opvragen bij VGZ:

  pdf Handleiding opvragen verbruikt eigen risico VGZ (PDF, 368.16 KB)

 

Heeft u een chronische ziekte of handicap? Van deze kosten hoeft u geen bewijsstukken in te leveren.