Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering

De gemeente Venray verstrekt een tegemoetkoming van € 150 per persoon per jaar aan mensen met een laag inkomen en langdurig hoge zorgkosten. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor de extra kosten die u heeft door bijvoorbeeld een chronische ziekte of handicap.

Wat u moet weten

U komt in aanmerking voor de tegemoetkoming als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • u bent 21 jaar of ouder;
  • u staat ingeschreven bij de gemeente Venray;
  • u had de afgelopen twee jaar minder inkomen dan 110% van de bijstandsnorm;
  • u heeft gedurende twee aaneengesloten jaren het eigen risico op grond van artikel 19 van de Zorgverzekeringswet opgemaakt.

Schulden

In de volgende situaties houden wij rekening met uw schulden:

  • u heeft een minnelijke schuldregeling met een erkende schuldhulpverlenende instantie, of
  • de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) is over u uitgesproken, of
  • er ligt beslag op uw inkomen.

Dit betekent dat u de aflossingsbedragen van uw schulden of het bedrag van het loonbeslag van uw inkomen mag aftrekken.

Aanvragen

U kunt uw aanvraag één keer per kalenderjaar indienen. Dit kan uiterlijk tot en met 31 december van het betreffende kalenderjaar.

Vul onderstaand formulier in en stuur het op naar:

Gemeente Venray
Postbus 500
5800 AM Venray

Bewijsstukken

Bij het aanvraagformulier moet u bewijsstukken inleveren van:

  • uw huidige netto inkomen (uw inkomen na aftrek van belastingen) zoals een loonstrook of een specificatie van uw uitkering;
  • bewijs dat u de afgelopen twee jaar een maximuminkomen van 110% van de bijstandsnorm ontving;
  • bewijs dat u de afgelopen twee jaar uw eigen risico volledig heeft opgemaakt. In onderstaande bijlage leest u hoe u het verbruikt eigen risico kunt opvragen bij VGZ.

Heeft u een chronische ziekte of handicap? Van deze kosten hoeft u geen bewijsstukken in te leveren.