Subsidie ondersteuning en zorg

Voor het organiseren van activiteiten op het gebied van ondersteuning en zorg van kwetsbare inwoners en ouderen met de inzet van vrijwilligers kan een subsidie aangevraagd worden. Dit kan een periodieke subsidie zijn voor structurele activiteiten. Of een eenmalige subsidie voor eenmalige activiteiten.

Wat u moet weten

Periodieke subsidie

Een periodieke subsidie kan jaarlijks worden aangevraagd voor structurele activiteiten op het gebied van ouderen en andere kwetsbare inwoners. De activiteiten moeten bijdragen aan de Kadernota Sociaal domeinexterne-link-icoon.

Eenmalige subsidie

Een eenmalige subsidie kan worden aangevraagd voor eenmalige activiteiten die bijdragen aan:

 • het hebben van een verantwoorde levensstijl
 • zorgen voor elkaar, in de vorm van voorzieningen waardoor kwetsbare inwoners zo lang mogelijk deel uit kunnen maken van het maatschappelijk leven en zelfstandig kunnen wonen
 • de gezondheid van inwoners, preventie verbinding en het stimuleren van een sterke omgeving

Hoogte subsidie

 • Subsidiering van periodieke subsidie vindt plaats door middel van een vaste bijdrage per jaar. Lees hier meer over in de Subsidieregeling Ondersteuning en Zorgexterne-link-icoon (artikel 8).
 • Een eenmalige subsidie bedraagt maximaal € 2.500 wanneer er geen sprake is van cofinanciering. Wanneer er wel sprake is van cofinanciering, bestaat deze cofinanciering uit maximaal 75% van de totale kosten voor de realisatie van een initiatief met een maximaal subsidiebedrag van € 10.000.

Voorwaarden

Aanvragen

 • U kunt een aanvraag indienen voor periodieke of eenmalige subsidie via het online formulierexterne-link-icoon.
 • De periodieke subsidie vraagt u vóór 1 juni aan voorafgaand aan het jaar dat u subsidie wilt krijgen. De gemeente beslist voor 31 december over uw aanvraag. 
 • De eenmalige subsidie moet uiterlijk 8 weken voordat gestart wordt met de activiteit worden aangevraagd.

Meesturen

In het formulier wordt gevraagd om stukken als bijlage toe te voegen. Houd deze bij de hand:

Periodieke subsidie

 • De meest recente jaarrekening
 • Het meest recente balansoverzicht
 • Een begroting
 • Een activiteitenoverzicht
 • Indien u eerder al eenmalige subsidie heeft aangevraagd: een bewijs waaruit blijkt dat uw instelling ten minste 1 jaar activiteiten heeft gerealiseerd die volgens de voorwaarden voor subsidiëring in aanmerking hadden kunnen komen.
 • Indien de statuten van uw organisatie in de afgelopen 4 jaar zijn gewijzigd: een kopie van de statuten

Eenmalige subsidie

 • Een begroting van het project/de activiteit waarvoor u de subsidie gaat gebruiken
 • Een activiteitenoverzicht of activiteitenplan
 • Het meest recente balansoverzicht
 • Een kopie van de statuten of oprichtingsakte
 • Een bewijs van inschrijving van de Kamer van Koophandel

Als u de aanvraag doet als particulier hoeft u alleen een begroting van de activiteit en een activiteitenplan mee te sturen.