Privacyverklaring

De gemeente Venray gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We geven nooit zomaar gegevens aan anderen. Behalve als dat volgens de wet verplicht is. Of als het nodig is om uw aanvraag te kunnen behandelen. En dan gebruiken we uw gegevens alleen voor deze aanvraag.

1. Zo gaan wij om met uw gegevens

Meestal geeft u ons zelf uw persoonsgegevens. Die behandelen we altijd vertrouwelijk. Wij beschermen uw persoonsgegevens om te voorkomen dat ze misbruikt worden of verloren gaan. We doen dat volgens de Algemene Verordening Gegevensbeschermingexterne-link-icoon.

Opvragen met uw toestemming

Soms mogen wij uw persoonsgegevens bij andere organisaties opvragen. Bijvoorbeeld als u schuldhulpverlening of een bijstandsuitkering aanvraagt. Als we gegevens over uw gezondheid vragen, dan leggen wij u uit waarom. Medische gegevens van uw behandelaar krijgen wij alleen als u daarvoor toestemming geeft met een getekende verklaring.

Delen met uw toestemming

Soms is het nodig dat wij uw gegevens geven aan organisaties waarmee wij samenwerken. Bijvoorbeeld als die betrokken zijn bij een plan dat met u is opgesteld. Dit gebeurt altijd met uw toestemming.

Bijzondere situaties

In bijzondere situaties delen wij uw gegevens met andere organisaties zonder dat u dit (meteen) weet. In dat geval wegen andere belangen zwaarder dan die van u. Bijvoorbeeld bij een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling. Of bij de opsporing van fraude. Maar ook dan delen we alleen de daarvoor noodzakelijke gegevens.

2. Dit zijn uw rechten

De gemeente Venray gaat veilig en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Toch kan het voorkomen dat u hierover meer wilt weten. Of dat u het ergens niet mee eens bent. U heeft het recht ons te vragen om:

 • uw persoonsgegevens in te zien;
 • uw persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen;
 • uw persoonsgegevens te verwijderen;
 • minder gegevens door ons te laten verwerken;
 • en u kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens externe-link-icoonvindt u meer uitleg over deze rechten.

Gebruikmaken van uw rechten

 • De belangrijkste verzameling van uw persoonsgegevens bij de gemeente staat in de Basisregistratie Personen (BRP). Wilt u weten welke gegevens van u zijn opgenomen in de BRP? Ga dan naar mijn.overheid.nl.externe-link-icoon Wilt u weten wie de gegevens uit de BRP krijgt? Kijk dan op wiekrijgenmijngegevens.nlexterne-link-icoon.
 • Om gebruik te maken van uw rechten, kunt u een mail sturen naar FG@venray.nl. Het verzoek moet aan de volgende punten voldoen:
  • Geef aan met welk doel u precies uw recht wilt gebruiken. In principe gelden deze rechten op al uw persoonsgegevens, maar dat kan erg veel zijn.
  • Geef aan welke gegevens u wilt inzien. Hebben wij heel veel gegevens over u? En heeft u zelf niet aangegeven welke gegevens u wilt inzien? Dan kunnen wij contact met u opnemen om te vragen waarin u precies inzage wilt.
  • Let op: Na het indienen van het verzoek tot inzage, moet wij eerst uw identiteit vaststellen. Vanaf het moment van identificatie gaat het vastgestelde termijn in.

Klacht indienen

Vindt u dat de gemeente uw verzoek niet correct heeft afgehandeld? Vindt u dat de gemeente niet zorgvuldig is omgegaan met uw privacy? Of bent u het er niet mee eens dat wij persoonsgegevens van u verwerken? Dan kunt u een klacht indienen. Wij handelen uw klacht binnen zes weken af.

Toezichthouder

Het is belangrijk dat de gemeente vertrouwelijke gegevens op de juiste manier gebruikt. Daarom is er een onafhankelijke toezichthouder: de Functionaris voor de Gegevensbescherming. Die controleert of de gemeente het privacy- en informatiebeveiligingsbeleid goed uitvoert. Wilt u contact met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van de gemeente Venray? Bel ons dan op (0478) 52 33 33 of mail naar FG@venray.nl.

3. Regelgeving en begrippen

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De belangrijkste regels voor het omgaan met persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gemeente Venray voldoet daaraan. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevensexterne-link-icoon vindt u meer informatie over de AVG.

Het gemeentelijke privacybeleid

Gemeente Venray heeft de manier waarop zij omgaat met uw persoonsgegevens vastgelegd in een gemeentelijk privacybeleid.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de landelijke toezichthouder voor privacy. Heeft u een klacht ingediend of bezwaar gemaakt bij de gemeente over uw persoonsgegevens? Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Maar ook gegevens over uw gezondheid of godsdienst. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over persoonsgegevens en de bescherming daarvan.

Verwerken

Onder het verwerken van persoonsgegevens valt eigenlijk alles wat met persoonsgegevens gebeurt: verzamelen, opslaan, aanpassen, inzien, vernietigen enzovoort.