Samenvatting omgevingsprogramma Wonen

Bekijk hieronder een samenvatting van het Omgevingsprogramma Wonen van gemeente Venray: "Verder bouwen aan de toekomst van Venray".

Wat hebben we vooral nodig?

 • Passende woningen voor senioren en starters.
 • Passend aanbod van betaalbare huur- en koopwoningen voor lage en middeninkomens.

Wonen in de toekomst

 • Meer ouderen. Jongeren trekken weg.
 • Duurzaam bouwen, nieuwe bouwtechnieken en kleinere woningen.
 • Klimaatverandering en energietransitie: minder gas, meer elektrisch en eigen energiewinning (zonnepanelen).
 • Groener, schoner en veiliger wonen.
 • Langer zelfstandig wonen.
 • Veel verschillende woon- en samenlevingsvormen.
 • Kwetsbare, hulpbehoevende mensen en mensen die kunnen ondersteunen in één wijk.

Meer regie en samenwerken

 • Checklist voor alle woningbouwplannen en - initiatieven.
 • Meer regie in bouw van nieuwe woningen.
 • Samenwerking met alle betrokken partijen, óók buurt- en wijkraden.
 • Informatie delen en overleg via samenwerkingstafels.
 • Prestatieafspraken met woningcorporaties en huurder- en belangenverenigingen over nieuwe en bestaande voorraad sociale huurwoningen.

Vijf thema's

1. Snel voldoende woningen bouwen

 • Minstens 2.000 woningen vóór 2035:
  • gemiddeld 150 woningen per jaar de komende tien jaar;
  • de eerste jaren zelfs 200 woningen per jaar.
 • Woningen bouwen in iedere kern van de gemeente.

2. Een gevarieerd aanbod

 • Doorstroming naar passende woningen stimuleren: levensloopbestendig voor senioren, starterswoningen voor jongeren.
 • Juridisch mogelijk maken om woningen langere tijd betaalbaar en bereikbaar te houden voor specifieke doelgroepen.
 • Verschillende soorten woningen, allemaal duurzaam en toekomstgericht gebouwd.
 • 50% betaalbare, 20% bereikbare en 30% dure woningen.

3. Duurzame woningvoorraad

 • CO2 neutraal met compensatie in 2030.
 • Volledig energieneutraal in 2050.
 • Circulaire werkwijze als vanzelfsprekend uitgangspunt in 2035.
 • Meer groen in kern en wijk voor meer verkoeling.

4. Wonen, gezondheid en zorg

 • Zorgbehoevenden die zelfstandig willen wonen, kunnen dit in onze gemeente.
 • Mensen vanuit instelling bieden we een passende ondersteuning en huisvesting.
 • Verschillende woonvormen.

5. Vitale wijken en dorpen

 • Samen wonen en elkaar helpen.
 • Ruimte voor woningbouw in elke kern met behoud van ruimtelijke en cultuurhistorische waarde.
 • Voldoende voorzieningen in kernen of nabijheid.