Nadeelcompensatie

Heeft u schade door werkzaamheden of een besluit van de gemeente? Dan komt u soms in aanmerking voor nadeelcompensatie. Dat is een vergoeding van schade die u heeft geleden.

Wat u moet weten

 • Als u als particulier of ondernemer schade lijdt aan uw woning, bedrijf of stuk grond door een besluit of werkzaamheden van de gemeente, kunt u hier een schadevergoeding voor aanvragen. Dit heet nadeelcompensatie.
 • Als er sprake is van schade krijgt u alleen een tegemoetkoming van de schade. Een deel van de schade is eigen risico.

Voorbeelden schade

 • Uw huis wordt minder waard door een woonwijk die tegenover uw huis gebouwd wordt.
 • Uw bedrijf loopt inkomen mis door werkzaamheden.

Rijksprojecten

Ook bij landelijke projecten, zoals een nieuwe snelweg, zijn er mogelijkheden voor schadevergoeding. Deze projecten worden niet uitgevoerd door de gemeente. U vraagt een vergoeding voor nadeelcompensatie aan bij de overheidsinstantie die over het project gaat.

Voorwaarden

 • U lijdt schade aan uw inkomen of vermogen. De schade is hoger dan het minimumbedrag aan schadeomvang. Ook is er een eigen risico. Lees hier meer over in de Verordening nadeelcompensatieexterne-link-icoon.
 • De schade is een rechtstreeks gevolg van een planologische maatregel of besluit. Het kan hierbij gaan om een wijziging van het omgevingsplan, het verlenen van een omgevingsvergunning of om de uitvoering van een activiteit. Zoals een verkeersbesluit met een omleiding.
 • U vraagt de nadeelcompensatie aan binnen 5 jaar nadat het besluit waarover het gaat, of de wijziging daarvan, van kracht is geworden.
 • U heeft goede argumenten waarom u de schade niet helemaal zelf zou moeten betalen. Enkele schadeposten komen niet voor vergoeding in aanmerking.
 • U heeft op geen andere manier compensatie voor de schade ontvangen. Bijvoorbeeld doordat uw pand door de gemeente is gekocht of onteigend. Of doordat uw schade al door de verzekering wordt gedekt.
 • De schade bestaat uit waardevermindering van uw pand of verlies van inkomsten. Als u nadeelcompensatie claimt vanwege de waardevermindering van uw pand moet u eigenaar zijn. U mag geen huurder zijn.

Bekijk alle voorwaarden in de Verordening nadeelcompensatieexterne-link-icoon.

Aanvragen

Vul het online formulier Nadeelcompensatieexterne-link-icoon in.

Meesturen

Voeg de volgende bijlagen toe in het formulier:

 • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • een beschrijving van het besluit, de periode, de locatie en de argumenten op basis waarvan u denkt recht te hebben op schadevergoeding
 • schriftelijke bewijzen en foto’s die uw claim ondersteunen
 • als uw aanvraag betrekking heeft op waardevermindering van onroerend goed: een kopie van de eigendomsakte van de onroerende zaak
 • als uw aanvraag betrekking heeft op gederfde huurinkomsten: een afschrift van de huurinkomsten of gebruiksovereenkomst van de onroerende zaak
 • als uw aanvraag betrekking heeft op winst- of inkomstenderving: jaarrekeningen over het jaar waarin schade is geleden en de 3 daaraan voorafgaande jaren en de aanslagen vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting
 • als u als gemachtigde het formulier invult: een machtigingsbewijs

Na uw aanvraag

 • De gemeente beoordeelt of uw aanvraag compleet is en in behandeling kan worden genomen.
 • Afhankelijk van uw situatie is de oude wetgeving onder de Wet Ruimtelijke Ordening (Wro) of de nieuwe regeling onder de Omgevingswet van toepassing. Welke wet en verordening op uw situatie van toepassing is, blijkt nadat wij uw verzoek beoordelen.
 • Wanneer uw aanvraag in behandeling wordt genomen stelt de gemeente een onafhankelijke adviseur aan. Hiervan kan (met onderbouwing) worden afgeweken.
 • De onafhankelijke adviseur stelt een onderzoek in waarna deze de gemeente adviseert of u in aanmerking komt voor nadeelcompensatie.
 • De gemeente neemt een beslissing over uw aanvraag en stelt het bedrag van de eventuele schadevergoeding vast.
 • Tegen de beslissing op uw aanvraag staat bezwaar- en beroep open.
 • De procedure duurt gemiddeld een jaar.

Niet eens met besluit

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente over uw aanvraag? Dan kunt u bezwaar maken.

Kosten

De kosten voor het in behandeling nemen van een verzoek om nadeelcompensatie zijn € 300. U ontvangt dit bedrag terug als u recht heeft op nadeelcompensatie.

Heeft u geen recht op nadeelcompensatie? Dan ontvangt u ook de kosten voor de aanvraag niet terug.