Collegebesluiten 21 november 2023

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar. Met onderstaande adviezen ging het college akkoord.

3. Aanpassing Verordening regelende de gemeentelijke onderscheidingen van de gemeente Venray

5. Intrekken Besluit nadere regels schulddienstverlening gemeente Venray 2016

9. Bestuursverklaring m.b.t. eindverantwoording voorbereidingssubsidie project upgrade stationsomgeving

10. Beantwoording art. 38 vervolgvragen van de fracties van GroenLinks, PvdA en SP over de voormalige stortplaats Venrays Broek

12. Toepassen hardheidsclausule Doelgroepenverordening Woningen Venray 2022

14. Aanwijzing collectieve festiviteiten op grond van de Algemene plaatselijke verordening voor 2024