Woonvisie Venray

Aanpassen van de bestaande woningvoorraad aan de veranderende wensen van de woonconsument. Dat is een belangrijke doelstelling in de Woonvisie van de gemeente Venray voor de komende jaren, getiteld ‘Transformatie van de woningmarkt’

Verantwoordelijk wethouder Martijn van der Putten is tevreden over het stuk. Hij licht toe: “In het noorden van de provincie Limburg zijn drie gemeenten die tegen de stroom van krimp in nog groeien en één daarvan is Venray. De focus van de gemeente Venray ligt dan ook op het beantwoorden van de groeiende vraag naar woningen voor de komende jaren. Woningen die bovendien moeten aansluiten bij de nieuwe wensen van de woonconsument. De samenstelling van huishoudens verandert. Meer mensen gaan alleen wonen en gezinnen zijn kleiner dan in het verleden. De klant vraagt dus niet minder woningen, maar wel kleinere. Voor een belangrijk deel zijn die woningen er al, maar moeten we ze aanpassen, voor een ander deel moeten er nieuwe gebouwd worden.”

Plannen aanpassen

In de woonvisie is ook aandacht voor het begrip planovercapaciteit. Opnieuw de wethouder: “Dat houdt in dat we meer plannen hebben dan nodig is. We willen die plannen terugbrengen, maar daar willen we maatwerk van maken. We gooien niet alles in de prullenbak. Venray kan immers nog groeien en daar hebben we ook plannen voor nodig. Het komt erop aan om waar dat nodig is de overcapaciteit om te zetten naar plannen die een bijzondere bijdrage leveren aan de woon- en leefkwaliteit van Venray. Maatwerk betekent dat we in sommige gevallen dus wel en in andere gevallen niet meewerken aan de uitvoering van bouwplannen.”  

Van der Putten sluit af met een oproep aan ontwikkelaars, woningcorporaties, investeerders, zorginstellingen en particulieren voor Venray: “De Woonvisie is een realistisch document, met ideeën die we kunnen waarmaken om in de nabije toekomst Venray een gemeente voor alle Venraynaren te laten zijn. Maar we doen het als gemeente niet alleen en dat kunnen we ook niet. De Woonvisie is van ons allemaal. “ De Woonvisie is door het college goedgekeurd.

Prestatieafspraken

De Venrayse gemeenteraad heeft op 16 mei 2017 de woonvisie ook vastgesteld en heeft daarmee het fundament gelegd voor nieuwe prestatieafspraken met Wonen Limburg en de huurdersvereniging. Deze afspraken zijn vervolgens op 4 december door alle drie de partijen ondertekend. Er zijn afspraken gemaakt over (tijdelijke) woningbouw, verduurzaming en huisvesting van bijzondere doelgroepen. Jaarlijks moet de corporatie vóór 1 juli aan de gemeente kenbaar maken welke werkzaamheden zij in de gemeente wenst uit te voeren. Ze gebruikt daarvoor in elk geval de woonvisie.

pdf Woonbehoefte Noord Limburg (PDF, 2.6 MB)

 

pdf Concept woonvisie Venray (PDF, 799.4 KB)