Woningbouw gemeente Venray, vastgesteld herprogrammeringsvoorstel

De gemeenteraad van Venray heeft op 19 september 2017 het volgende beleidsvoornemen vastgesteld:

- Herprogrammeringsvoorstel woningbouw gemeente Venray

pdf Herprogrammering woningbouw (PDF, 434.04 KB) pdf Afwegingskader woningbouw dorpen (PDF, 316.42 KB) pdf Afwegingskader woningbouw Venray.pdf (PDF, 168.19 KB) pdf Raadsbesluit (PDF, 44.61 KB)

In april 2016 heeft de raad de Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg vastgesteld. In deze visie is de afspraak opgenomen de overcapaciteit in het aantal woningbouwplannen met 40% terug te dringen. Woningbouwplannen die niet aansluiten bij de woningbehoefte dienen bijgestuurd of geschrapt te worden. Op deze wijze wordt vraag en aanbod op de woningmarkt beter in balans gebracht. Er ontstaat tevens meer ruimte om in de toekomst medewerking te kunnen verlenen aan kwalitatief goede woningbouwplannen.

Bestaande en nieuwe woningbouwplannen zijn tegen het licht gehouden op basis van een afwegingskader. Met dit herprogrammeringsvoorstel wordt een begin gemaakt om aanpassingen in bestemmingsplannen door te voeren. Door aan te kondigen dat de gemeente voornemens is om op een aantal specifieke locaties de bestemming te wijzigen. Hiermee is tevens bedoeld om belanghebbenden op de hoogte te stellen van het voornemen van de gemeente om de bestemming op hun perceel aan te passen dan wel te wijzigen. De locaties welke het betreft zijn opgenomen in het herprogrammeringsvoorstel.

Met deze algemene bekendmaking wordt aan belanghebbenden de gelegenheid geboden om voor de ter inzage legging van de betreffende ontwerp bestemmingsplannen (gepland in 2018/2019) een ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning op grond van het geldende bestemmingsplan in te dienen. Belanghebbenden, zijnde de eigenaren of gebruikers van de gronden, zijn eveneens rechtstreeks op de hoogte gesteld van dit voornemen.

Het beleidsvoornemen en bijbehorende stukken ligt voor een ieder ter inzage in het klantencontactcentrum gemeentehuis,(digitaal en op papier) gedurende een periode van 9 maanden, van 3 oktober 2017 t/m 2 juli 2018. Voor de inzage adviseren we u vooraf telefonisch een afspraak te maken. De stukken liggen voor u klaar op de gewenste datum en tijdstip. Er is dan ook iemand beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het klantencontactcenter Venray via telefoonnummer (0478) 52 33 33.

Venray, d.d. 2 oktober 2017