Wijzigingsplan vastgesteld, Veulensewaterweg 8, Veulen

Burgemeester en Wethouders van Venray maken, gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het, door het college op dinsdag 27 februari 2024, vastgestelde wijzigingsplan:

'Veulensewaterweg 8 te Veulen' (NL.IMRO.0984.WBP23002-va01)externe-link-icoon

Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de vorm van het bouwvlak en het omzetten van de bestemming van “agrarisch” naar “bedrijf”. Dit met inachtneming van de binnenplanse wijzigingsbevoegdheden.

Het plan is ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan. 

Ter inzage

Het vaststellingsbesluit met bijbehorende stukken ligt vanaf de dag na deze publicatie voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. De stukken kunt u digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het vastgestelde wijzigingsplan kunt u inzien op de website “regels op de kaart”externe-link-icoon

De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen met het klantcontactcentrum via telefoonnummer (0478) 52 33 33. De stukken liggen voor u klaar op de gewenste datum en tijdstip. Er is dan ook iemand beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden.

De beroepstermijn is 6 weken en loopt van vrijdag 8 maart 2024 tot 19 april 2024.

Oude wetgeving

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Wijzigingsplannen die voor 1 januari 2024 in procedure zijn gebracht worden nog afgehandeld via de oude wetgeving van de Wet ruimtelijke ordening.

Beroep indienen

Tijdens de beroepstermijn kunt u beroep indienen tegen het wijzigingsplan en een eventuele aanwijzing bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) 

Een beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

-          de naam en het adres van de indiener

-          de dagtekening

-          een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht

-          de gronden van het beroep.

Tevens kunt u binnen de beroepstermijn, mits u een beroepschrift heeft ingediend én indien onverwijlde spoed dit vereist, de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet eerder in werking totdat op het verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. 

Venray, d.d. 7 maart 2024