Wijzigingsplan, vastgesteld, Stationsweg 130 Oostrum

Burgemeester en Wethouders van Venray maken, gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het, door college van burgemeester en wethouders op 28 maart 2023, vastgestelde wijzigingsplan:

Het plan voorziet in de herontwikkeling van de locatie Stationsweg 130. Het voornemen bestaat om op dit perceel 9 woningen toe te voegen.

Het plan is ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan.

Plan inzien

Het vaststellingsbesluit met bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen met het klantcontactcentrum via telefoonnummer (0478) 52 33 33.

De stukken kunt u digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep doen

De beroepstermijn is 6 weken en loopt van 8 april 2023  t/m 19 mei 2023.

Tijdens de beroepstermijn kunt u beroep indienen tegen het bestemmingsplan en een eventuele aanwijzing bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

Een beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener
  • de dagtekening
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht
  • de gronden van het beroep

Ook kunt u binnen de beroepstermijn, als u een beroepschrift heeft ingediend én er spoed is, de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet eerder in werking totdat op het verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift.

Venray, d.d. 7 april 2023