Wijzigingsplan, vastgesteld, Peelweg 27 -29 Ysselsteyn

Burgemeester en Wethouders van Venray maken, gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het, door de gemeenteraad op 3 december 2019, vastgestelde bestemmingsplan:

Peelweg 27-29 Ysselsteyn (NL.IMRO.0984.WBP18007-va01)

Het plan heeft betrekking op de locaties Peelweg 27 en 29 in Ysselsteyn. Op deze locatie wordt door een wijzigingsbevoegdheid het bouwblok veranderd, zodat er een biologische pluimveehouderij gerealiseerd kan worden.

Het plan is ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan.

Het vaststellingsbesluit met bijbehorende stukken ligt vanaf de dag na deze publicatie voor iedereen ter inzage.

Inzage kan digitaal via de website www.ruimtelijkeplannen.nl en op papier in het klantencontactcentrum van het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 in Venray. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u contact opnemen met het klantencontactcentrum via telefoonnummer (0478) 52 33 33.

De beroepstermijn loopt van 7 december 2019  t/m 17 januari 2020 (zes weken).

Tijdens de beroepstermijn kunt u beroep indienen tegen het bestemmingsplan en een eventuele aanwijzing wanneer u:

  • belanghebbende bent die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • belanghebbende bent die niet eerder een zienswijze heeft ingediend en redelijkerwijs kunt aantonen dat u niet in staat bent geweest tijdig een zienswijze in te dienen;
  • belanghebbende bent en er sprake is van een wijziging ten opzichte van het ontwerpplan.

Dit kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Een beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener
  • de dagtekening
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht
  • de gronden van het beroep

Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u – als onverwijlde spoed dit vereist – de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet eerder in werking totdat op het verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift.

Venray, d.d. 6 december 2019