Wijzigingsplan vastgesteld, Geysterseweg 29 Oostrum

Burgemeester en Wethouders van Venray maken, gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het, vaststellingsbesluit van het wijzigingsplan:

Het planvoornemen ziet op een beëindiging van de agrarische activiteiten op de locatie Geysterseweg 29 in Oostrum door de bestemming te wijzigen van Agrarisch naar Wonen.

Het plan is ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan.

Inzage

De beroepstermijn is 6 weken en loopt van zaterdag 11 september t/m vrijdag 22 oktober 2021.

Het vaststellingsbesluit met bijbehorende stukken ligt vanaf de dag na deze publicatie voor een ieder ter inzage op www.ruimtelijkeplannen.nl en op het gemeentehuis. Gemeente Venray werkt op afspraak. Voor de inzage adviseren we u vooraf telefonisch een afspraak te maken. De stukken liggen voor u klaar op de gewenste datum en tijdstip. Er is dan ook iemand beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het klantencontactcenter Venray via telefoonnummer (0478) 52 33 33.

Beroep doen

Tijdens de beroepstermijn kunt u beroep indienen tegen het bestemmingsplan en een eventuele aanwijzing bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

Een beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener
  • de dagtekening
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht
  • de gronden van het beroep

Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u – als onverwijlde spoed dit vereist – de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet eerder in werking totdat op het verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift.

Venray, d.d. 9 september 2021