Wijzigingsplan ontwerp, Kempkensberg 12 Ysselsteyn

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het ontwerp van het wijzigingsplan:

Burgemeester en wethouders maken daarnaast, op grond van artikel 7.19 van de Wet milieubeheer, tevens bekend dat een besluit is genomen dat geen milieueffectrapport of milieueffectbeoordelingsrapport hoeft te worden opgesteld voor de ontwikkeling zoals opgenomen in het ontwerp wijzigingsplan.

Het ontwerpplan heeft betrekking op het uitbreiden van het agrarisch bouwvlak voor een intensieve veehouderij ten behoeve van het realiseren van een nieuwe stal, loods en twee sleufsilo’s op de locatie Kempkensberg 12 in Ysselsteyn. Het gaat om de percelen kadastraal bekend gemeente Venray, sectie Y, nummers 337 en 374.

Vormvrije mer-beoordeling 

Uit de vormvrije mer-beoordeling die ten behoeve van deze ontwikkelingen is uitgevoerd blijkt dat er geen significantie nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport dan wel milieueffectbeoordelingsrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de uitgevoerde vormvrije m.e.r.-beoordeling. 

Een vormvrije mer-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.

Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan het vormvrije mer-beoordelingsbesluit wordt genomen. In dit geval in het kader van de bestemmingsplanwijzigingsprocedure.

Plan inzien

Het ontwerpplan en het mer-beoordelingsbesluit liggen van 6 mei 2022 tot en met 16 juni 2022 ter inzage.

Binnen deze periode zijn het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen via (0478) 52 33 33.

Zienswijze indienen

Gedurende de inzagetermijn kunt u schriftelijk een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0478) 52 33 33. U kunt de zienswijze ook digitaal indienen.

Venray, d.d. 5 mei 2022