WGR register

In dit register staan de gemeenschappelijke regelingen (GR)

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Deelnemende gemeenten

 • Beesel
 • Bergen
 • Echt-Susteren
 • Gennep
 • Horst aan de Maas
 • Leudal
 • Maasgouw
 • Mook en Middelaar
 • Nederweert
 • Peel en Maas
 • Roerdalen
 • Roermond
 • Venlo
 • Venray
 • Weert

Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Op grond van de Wet veiligheidsregio’s zijn gemeenten verplicht een GR in het leven te roepen waarbij bepaalde gemeentelijke taken en bevoegdheden worden overgedragen.

 • Wet veiligheidsregio’s (WVR)
 • Wet ambulancezorg (WAZ)
 • Wet publieke gezondheid (WPG)

Bevoegdheden die bij dan wel krachtens de regeling zijn overgedragen

De taken en bevoegdheden van het openbaar lichaam luiden zoals vermeld in hoofdstuk III van de regeling:

Artikel 4: Doel

De veiligheidsregio is het samenwerkingsorgaan van en voor de gemeenten en heeft tot doel de
belangen van de gemeente en hun ingezetenen te behartigen op het gebied van:

 • de brandweerzorg
 • de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
 • de rampenbestrijding en crisisbeheersing
 • het bevorderen van de multidisciplinaire uitvoering van de rampenbestrijding
 • crisisbeheersing en de bestrijding van zware ongevallen
 • het bevorderen van een samenhangend integraal veiligheidsbeleid in de regio
 • de publieke gezondheidszorg als bedoeld in de Wpg

Artikel 5: Taken en bevoegdheden

Op het gebied van veiligheid zijn aan de Veiligheidsregio de taken en bevoegdheden opgedragen als bedoeld in artikel 10 van de Wet veiligheidsregio’s.

Op het gebied van publieke gezondheidszorg zijn aan de Veiligheidsregio de taken en bevoegdheden opgedragen als bedoeld in de artikelen 2, 5, 5a, 6, 14 en 15a van de Wpg.

De Veiligheidsregio kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 31a Wgr besluiten tot oprichting van en deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang.

De Veiligheidsregio heeft voorts de zorg voor al hetgeen haar bij of krachtens wet of door de besturen van de gemeenten wordt opgedragen.

Adres en de plaats van de vestiging

 • Postadres: Postbus 11, 5900 AA Venlo
 • Bezoekadres: Nijmeegseweg 42 te Venlo

Instelling van een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan

Er is een openbaar lichaam, genaamd “Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst
Limburg-Noord”.

Opmerkingen

De regeling in zijn huidige vorm is in werking getreden op 23 september 2008, gewijzigd bij besluit d.d. 26 september 2012 en laatstelijk gewijzigd bij besluit d.d. 11 maart 2016 (in werking getreden op 1 april 2016). Deze GR is ontstaan uit een wijziging (inclusief naamswijziging) van de Gemeenschappelijke Regeling regio Limburg-Noord middels een besluit van 2 juli 2008, welke op 1 januari 2009 in werking is getreden. Dit om te voldoen aan de eisen van de Wet op de veiligheidsregio’s.

Openbaar Lichaam euregio rijn-maas-noord

Deelnemers

In het Nederlandse deel van de euregio gaat het om:

 • Kamer van Koophandel

en de gemeenten:

 • Beesel
 • Bergen
 • Echt-Susteren
 • Gennep
 • Horst aan de Maas
 • Leudal
 • Peel en Maas
 • Maasgouw
 • Nederweert
 • Roerdalen
 • Roermond
 • Venlo
 • Venray

In het Duitse deel van de euregio gaat het om:

 • Kreis Kleve
 • Kreis Viersen
 • Rhein-Kreis Neuss
 • gemeente Düsseldorf
 • gemeente Mönchengladbach
 • gemeente Krefeld,
 • gemeente Wassenberg
 • gemeente Wegberg
 • Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein,
 • Niederrheinische Industrie- und Handelskammer

de tot de Kreis behorende gemeenten

 • Brüggen
 • Niederkrüchten
 • de tot de Kreis behorende gemeenten:
 • Straelen
 • Geldern
 • Nettetal

Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Verdrag tussen de deelstaat Noordrijn-Westfalen, de deelstaat Nedersaksen, de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk der Nederlanden van 23 mei 1991 betreffende grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale lichamen en andere openbare instellingen (GV NW p. 530 / SGV NW 101). Dit verdrag wordt ook wel aangehaald als het “Verdrag van Anholt”. Op het openbaar lichaam is Duits recht van toepassing, in het bijzonder de wet “Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit des Landes Nordrhein-Westfalen” (GV NW p.621 / SGV NW 202).

Bevoegdheden die bij dan wel krachtens de regeling zijn overgedragen

De taken en bevoegdheden van de euregio rijn-maas-noord luiden zoals vermeld in paragraaf 3
van de Satzung (statuten):

Lid 1. Het openbaar lichaam heeft tot taak de regionale grensoverschrijdende samenwerking tussen haar leden te stimuleren, te ondersteunen en te coördineren.

Lid 2. Het openbaar lichaam dient activiteiten te ontplooien, programma’s en projecten te ontwikkelen en uit te voeren alsmede financiële middelen aan te vragen, te ontvangen en hierover te beschikken.

Lid 3. Het openbaar lichaam vertegenwoordigt binnen het gebied de belangen van zijn leden ten opzichte van internationale, nationale en andere instellingen.

Lid 4. Het openbaar lichaam stimuleert het overleg en de coördinatie tussen publiekrechtelijke instellingen, overheidsorganen en maatschappelijke groeperingen in alle geledingen van het gebied van het openbaar lichaam.

Lid 5. Het openbaar lichaam adviseert leden, burgers, ondernemingen, verenigingen, overheidsorganen en overige instellingen in grensoverschrijdende kwesties.

Lid 6. De grensoverschrijdende samenwerking als bedoeld in lid 1 t/m 5 vindt in het bijzondere op de volgende gebieden plaats:

 • economische ontwikkeling
 • opleiding en onderwijs
 • menselijk potentieel
 • verkeer en vervoer
 • technologie en innovatie
 • ruimtelijke ordening
 • cultuur en sport
 • toerisme en recreatie
 • milieubescherming en afvalverwerking
 • natuurbehoud en landschapsbeheer
 • sociale zaken
 • volksgezondheid
 • rampenbestrijding
 • communicatie
 • openbare orde en veiligheid

Prioriteit hebben die activiteiten die een aantoonbaar voordeel en een aantoonbare meerwaarde voor de burgers opleveren en de mensen in het gebied van het openbaar lichaam dichter bij elkaar brengen.

Adres en de plaats van de vestiging

Post- en bezoekadres: Konrad-Zuse-Ring 6, D-41179 Mönchengladbach

Instelling van een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan

Er is een openbaar lichaam, genaamd de Euregio rijn-maas-noord.

Opmerkingen

Deze regeling is in werking getreden op 26 mei 2003 en laatst gewijzigd op 17 december 2015.

Bedrijvenschap Businesspark Venlo

Deelnemers

 • de gemeente Venlo
 • de gemeente Venray
 • de gemeente Helden
 • de gemeente Horst aan de Maas
 • de gemeente Gennep

Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Gemeentewet

Bevoegdheden die bij dan wel krachtens de regeling zijn overgedragen

Bevoegdheden en taken van de gemeente worden overgedragen aan het openbaar lichaam zoals
vermeld in art. 8 van de Gemeenschappelijke regeling:

8.1 het algemeen bestuur is bevoegd voor het grondgebied van het bedrijvenschap en ter behartiging van de belangen die voortvloeien uit de in artikel 4 bedoelde taak verordeningen vast te stellen, te handhaven door strafbepalingen of bestuursdwang.

8.2. het algemeen bestuur kan in deze verordeningen het dagelijks bestuur bevoegd verklaren nadere regels te stellen met betrekking tot bepaalde in de verordening aangewezen onderwerpen.

8.3 de afkondiging van deze verordeningen vindt plaats op de wijze als aangegeven in de Gemeentewet.

8.4 binnen de grenzen van artikel 30 Wet gemeenschappelijke regelingen is het algemeen bestuur
bevoegd belastingen te heffen.

Adres en de plaats van de vestiging

 • Postadres: Postbus 105, 5900 AC Venlo
 • Bezoekadres: Venrayseweg 182, 5928 RH Venlo

Instelling van een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan

Er is een openbaar lichaam ingesteld, genaamd Bedrijvenschap Businesspark Venlo.

Opmerkingen

In werking getreden op 1 maart 2006

Laatstelijk gewijzigd op: 18 juni 2013

Als gevolg van herindeling is de gemeente Helden per 1 januari 2010 opgegaan in de gemeente Peel en Maas.

Modulaire GR sociaal domein Limburg-Noord

Deelnemers

 • Gemeente Beesel
 • Gemeente Bergen
 • Gemeente Gennep
 • Gemeente Horst aan de Maas
 • Gemeente Peel en Maas
 • Gemeente Venlo
 • Gemeente Venray

Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet.

Bevoegdheden die bij dan wel krachtens de regeling zijn overgedragen

Artikel 4 Belangen

 1. Het samenwerkingsverband behartigt de belangen van de deelnemers ten aanzien van uitvoerende taken binnen het sociaal domein.
 2. Een samenwerkingsmodule geeft aan welk specifiek belang op het gebied van het sociaal domein die module behartigt.

Artikel 5 Modulaire karakter van het samenwerkingsverband

 1. De regeling biedt een algemeen kader voor samenwerking op het gebied van het sociaal domein binnen de regio, waar specifieke samenwerkingsmodules aan worden toegevoegd.
 2. De deelnemers besluiten per samenwerkingsmodule of zij hieraan deelnemen.
 3. De toevoeging van een samenwerkingsmodule is een wijziging van de regeling, als bedoeld in artikel 34 lid 2.

Artikel 6 Taken samenwerkingsverband en samenwerkingsmodules

Ter behartiging van de in artikel 4 lid 1 genoemde belangen heeft het samenwerkingsverband de volgende taken:

 • het uitvoeren van de basistaken
 • de uitvoering van de taken uit de samenwerkingsmodules

Adres en de plaats van de vestiging

Gemeente Venray

Instelling van een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan

Er is een openbaar lichaam, genaamd “Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord”.

Opmerkingen

De regeling is in werking getreden op 1 november 2014 en laatstelijk gewijzigd op 1 februari 2016.

Districtelijke bundeling handhavingscapaciteit

Deelnemers

 • Gemeente Horst aan de Maas
 • Gemeente Venray

Oorspronkelijk waren dit de gemeenten Horst aan de Maas, Meerlo-Wanssum, Sevenum en Venray, totdat de gemeenten Meerlo-Wanssum en Sevenum door herindeling per 1 januari 2010 ophielden te bestaan.

Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Algemene wet bestuursrecht (hoofdstuk 5), Wet gemeenschappelijke regelingen

Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

N.v.t.

Adres en plaats van de vestiging

Gemeentehuis Venray, Raadhuisstraat 1 te Venray

Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan

N.v.t. – betreft een centrumgemeente-constructie

Opmerkingen

In werking getreden op: 1 april 2005

Laatstelijk gewijzigd op: -

Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West

Deelnemers

 • Gemeente Horst aan de Maas
 • Gemeente Peel en Maas
 • Gemeente Venray

Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Wet sociale werkvoorziening

Bevoegdheden die bij dan wel krachtens de regeling zijn overgedragen

Artikel 4

 1. Aan de bestuursorganen van het openbaar lichaam worden bevoegdheden voor regeling en bestuur overgedragen binnen de grenzen van de Wgr.
 2. De verdeling van de bevoegdheden tussen de bestuursorganen van het openbaar lichaam is gelijk aan die welke in de Gemeentewet ten aanzien van bestuursorganen is neergelegd, tenzij uit deze regeling anders blijkt.
 3. Het algemeen bestuur kan haar bevoegdheden met inachtneming van artikel 33 lid 1 Wgr geheel of gedeeltelijk overdragen aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur oefent die overgedragen bevoegdheden uit overeenkomstig de eventueel door het algemeen bestuur te stellen regels.

Adres en de plaats van de vestiging

 • Bezoekadres: Smakterweg 19, 5804 AE Venray
 • Postadres: Postbus 29, 5800 AA Venray

Instelling van een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan

Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam genaamd Werkvoorzieningsschap Noord-Limburg West.

Opmerkingen

De regeling is in werking getreden (bij goedkeuringsbesluit van GS) op: 28 oktober 2003 en laatstelijk gewijzigd op: 19 december 2015.

Omnibuzz

Deelnemers

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten:

 • Beek
 • Echt-Susteren
 • Eijsden-Margraten
 • Gulpen-Wittem
 • Meerssen
 • Schinnen
 • Sittard-Geleen
 • Stein
 • Vaals
 • Valkenburg aan de Geul

Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Wet op het primair Onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra.

Bevoegdheden die bij dan wel krachtens de regeling zijn overgedragen

Artikel 4: Werkzaamheden

 1. Ter behartiging van het in artikel 3 genoemde belang verricht het openbaar lichaam voor de gemeenten, de volgende werkzaamheden:
  • het voeren van regie over en het uitvoeren van het doelgroepenvervoer voor de gemeentenen eventueel voor derden
  • het voeren van overleg met stakeholders, in het bijzonder met de provincie Limburg, om te komen tot een zo optimaal mogelijk doelgroepenvervoer in de provincie Limburg
  • alle overige werkzaamheden welke ter behartiging van het in artikel 3 genoemde belangnoodzakelijk zijn
 2. De in het voorgaande lid vermelde werkzaamheden zullen nader worden neergelegd in dienstverleningsovereenkomsten tussen de betreffende gemeenten en het openbaar lichaam Omnibuzz.
 3. Het algemeen bestuur zal daartoe de algemene uitgangspunten voor en voorwaarden van die dienstverleningsovereenkomsten vaststellen.

Adres en de plaats van de vestiging

Geleenbeeklaan 2, 6166 GR te Geleen

Instelling van een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan

Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam genaamd ‘Omnibuzz’.

Opmerkingen

De regeling is in werking getreden op 8 december 2005, gewijzigd op 1 januari 2015 en laatstelijk gewijzigd op 12 mei 2016.