Wethouder Anne Thielen (CDA)

Wethouder Anne Thielen

Portefeuille

Sociale zaken, Jeugd en Leefbaarheid

Thema's:
Sociaal domein (deelname in MGR)

 • WMO
 • Jeugdzorg
 • Participatie
 • Inclusieve samenleving
 • Integratie en inburgering
 • Minima/armoedebeleid
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Kunst/Cultuur/Sport/Erfgoed en monumenten
 • Subsidiebeleid
 • Volksgezondheid
 • Gebiedsgericht werken
 • Leefbaarheid / zelfsturing
 • Accommodatiebeleid
 • Jeugd- en jongerenbeleid
 • Mondiale vorming

Contact

Telefoon: (0478) 52 33 03

E-mail: anne.thielen@venray.nl

Volg Anne Thielen op Twitter: @Annethielen91

Nevenfuncties

Voortvloeiend uit het wethouderschap:

 • Lid bestuurscommissie GGD Noord- en Midden Limburg van de Veiligheidsregio Limburg Noord
 • Voorzitter DB Werkvoorzieningsschap Noord-Limburg West
 • Lid commissie Sociale aangelegenheden, Cultuur en Sport Euregio Rijn-Maas-Noord
 • Lid DB en AB MGR Sociaal Domein Limburg-Noord
 • Lid GMR Omnibuzz
 • Lid Stuurgroep Sportregio Noord-Limburg
 • Lid VNG Bestuurlijk netwerk BJ42
 • Lid Bestuurscommissie WMO (Noord- en Midden-Limburg)
 • Lid BO Limburgse Wielergemeenten (Limburg Cycling)
 • Lid BO OOGO (passend onderwijs)
 • Lid Platform GGZ
 • Lid BO Regionaal bestuurlijk overleg Streekomroepen
 • Lid regionaal portefeuillehouders overleg Sociaal domein
 • Lid Stuurgroep Veilig Thuis
 • Regionaal bestuurlijk trekker decentralisatie Jeugdzorg
 • Lid Stuurgroep Veiligheidshuis
 • Lid stuurgroep Jeugd en Veiligheid
 • Lid DB GMR Sociaal Domein Noord-Limburg
 • Lid bestuurlijk overleg Weer Thuis
 • Lid regiegroep wijkcentrum ’t Schöpke

Niet voortvloeiend uit het wethouderschap:

 • Adviserend bestuurslid CDA-Venray
 • Lid dagelijks bestuur CDA-Limburg