Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wvggz: Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. In de Wvggz is geregeld dat burgers kunnen melden wanneer ze zich zorgen maken dat iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel toebrengt. De gemeente onderzoekt dan welke hulp nodig is.
Dreigt er acuut gevaar? Bel meteen 112

Wat u moet weten

In de gemeente werken welzijnsorganisaties, het maatschappelijk werk, de woningcorporatie en zorgorganisaties met elkaar samen. Om mensen met een psychische kwetsbaarheid passende zorg en ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld begeleiding bij het wonen, hulp bij de financiën of het aanpakken van een verslaving. Toch gaat het soms mis. Verplichte ggz is een uiterste redmiddel en wordt alleen ingezet als het niet anders kan.

De Wvggz vervangt de Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ). In de nieuwe wet is beter geregeld dat de betrokkene en zijn familie inspraak hebben in de behandeling. En in de zorg en ondersteuning daarna. De Wvggz maakt het mogelijk dat de verplichte behandeling ook thuis of poliklinisch kan plaatsvinden.

Wat betekent verplichte zorg?

Verplichte zorg wordt ingezet in de situatie dat iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel toebrengt als gevolg van psychische problemen. In deze situatie nemen anderen beslissingen over de persoon in kwestie. De betrokkene heeft wel het recht om zijn wensen te laten horen.

Verplichte zorg kan in een instelling of thuis plaatsvinden. De betrokkene heeft recht op hulp van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). De pvp is in dienst van de onafhankelijke Stichting PVPexterne-link-icoon. De pvp behartigt de belangen zoals de betrokkene die zelf ziet en doet niets zonder toestemming van de betrokkene.

Wilt u meer informatie? Neem dan telefonisch contact op met Stichting PVP via 0900 – 444 88 88 of stuur een e-mail met uw vraag naar helpdesk@pvp.nl.

Familie en naasten

Familie en naasten van een persoon in de ggz kunnen voor informatie, advies en ondersteuning terecht bij een familievertrouwenspersoon. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) via 0900 – 333 22 22 of kijk op de website www.lsfvp.nlexterne-link-icoon.

Wat gebeurt er na uw melding?

Na uw melding neemt de gemeente altijd telefonisch contact met u op en onderzoekt of en welke hulp nodig is. Dit gebeurt met een zogenaamd verkennend onderzoek. Een psychiatrisch geschoolde medewerker maakt een afweging of de betrokkene zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toebrengen. En of een psychiatrische stoornis daarbij een rol speelt. Als hulp nodig is, probeert de medewerker vrijwillige hulp in te zetten.

Alleen als het niet anders kan, wordt verplichte zorg aangevraagd. Dan vraagt de gemeente de officier van justitie een zorgmachtiging (ZM) aan te vragen. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg wordt ingezet. Verplichte zorg wil niet zeggen dat betrokkene altijd wordt opgenomen. Het kan ook zijn dat zorg thuis wordt ingezet.

Krijgt u als melder informatie over het verkennend onderzoek?

Bent u een naast familielid van de betrokkene? Dan verneemt u van ons binnen veertien dagen de uitkomst van het verkennend onderzoek. Als u het niet eens bent met de uitkomst, heeft u het wettelijk recht om te eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt.

Onder naast familielid wordt volgens de wet verstaan:

  • de vertegenwoordiger;
  • de echtgenoot, geregistreerde partner of degene met wie een samenlevingscontract is gesloten;
  • de ouders of één van hen, voor zover deze niet optreden of optreedt als vertegenwoordiger;
  • de voor de continuïteit van zorg essentiële naasten.

Als u geen naast familielid bent van de betrokkene, dan kunnen wij u niet over de uitkomst informeren.