Voorjaarsnota 2018 laatste van zittend college

Publicatiedatum: 
22 mei 2018
In de laatste vergadering van het zittende college hebben burgemeester en wethouders de voorjaarsnota 2018 van de gemeente Venray vastgesteld. In de voorjaarsnota worden onder meer de kaders aangedragen die gebruikt gaan worden voor het samenstellen van de programmabegroting 2019.

Het meerjarenperspectief van de voorjaarsnota vertoont voor de jaren 2019 – 2022 oplopende positieve resultaten. De voorjaarsnota kent dit jaar een beleidsarme insteek. Dat houdt verband met het onlangs gesloten coalitieakkoord, dat een vervolg krijgt in het collegeprogramma. De voorjaarsnota vormt samen met het collegeprogramma in het najaar de basis voor de programmabegroting 2019. De programmabegroting 2019 wordt begin november in de raad behandeld.

Anticiperen

In de voorjaarsnota heeft een actualisering plaatsgevonden van onvermijdelijke ontwikkelingen die op de gemeente afkomen om zo in een vroegtijdig stadium hierop te kunnen anticiperen in de meerjarenbegroting. Denk hierbij aan ontwikkelingen op de terreinen van informatiebeveiliging en privacy en mobiliteit.

Trots

De voorjaarsnota is de laatste van het zittende college en van Ike Busser, die na acht jaar wethouderschap Financiën niet terugkeert in het college. Busser heeft met een tevreden gevoel ‘zijn’ voorjaarsnota ingeleverd. “Ik ben er best trots op om Venray in een zo gunstige financiële positie achter te laten. De nieuwe coalitie heeft de ruimte om nieuw beleid vorm te geven zonder daarmee meteen bestaand beleid ter discussie te hoeven stellen.”

pdf Voorjaarsnota_2018 (PDF, 981.16 KB)