Volgende stap gezet in herontwikkeling Sint Annapark

Publicatiedatum: 
21 dec 2017
Met het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan is de volgende stap gezet in de herontwikkeling van het Sint Annapark. Het plan kenmerkt zich door een flexibele invulling van mogelijke functies.

Het Sint Annapark, grenzend aan de noordzijde van Venray-centrum, is op dit moment bestemd voor de geestelijke maatschappelijk gezondheidszorg. In het nieuwe bestemmingsplan krijgt het gebied een toekomstbestendige en flexibele invulling. Er ontstaat ruimte voor verschillende functies: wonen, werken (in de vorm van dienstverlening en kleinschalige bedrijvigheid), zorg, educatie, kunst en cultuur alsmede horeca, recreatie en ontspanning. Daarnaast worden de bestaande gebiedskwaliteiten (zoals de waardevolle bomen, stuifduinen en de cultuurhistorisch waardevolle gebouwen) maximaal beschermd.

Langere termijn

De gewenste flexibiliteit is nodig omdat de herontwikkeling van het Sint Annapark een project is voor de langere termijn. “Het park heeft heel veel mogelijkheden, maar welke daarvan werkelijkheid worden is van veel factoren afhankelijk. Daarom heeft de beoogde nieuwe eigenaar, de Renschdael Groep uit Horst, gevraagd om een flexibel bestemmingsplan. We hebben daar zoveel mogelijk gehoor aan gegeven, in het belang van de toekomst voor het Sint Annapark”, zegt wethouder Martijn van der Putten in een toelichting.

Respect

Voor het Sint Annapark (nu nog eigendom van zorginstelling Vincent van Gogh) wordt al ruim een decennium gezocht naar een nieuwe invulling. In juni 2015 heeft de gemeenteraad het Ambitiedocument Sint Annapark vastgesteld als vertrekpunt voor een organische gebiedsontwikkeling. De beoogd nieuwe eigenaar wil het gebied herontwikkelen met respect voor de rijke historie, de natuurwaarden en de monumenten van het park. Door Renschdael Groep is een stedenbouwkundige en landschapsvisie opgesteld die op 29 mei 2017 is vastgesteld door het college. De visie heeft als basis gediend voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor Sint. Annapark.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan Sint Annapark ligt ter inzage vanaf 22 december tot en met 1 februari 2018. De kennisgeving, het ontwerpplan, het ontwerpbesluit en de bijbehorende onderzoeken zijn ook digitaal raadpleegbaar. In januari wordt nog een informatieavond gehouden. De datum daarvan is nog niet bekend.