Visie Veehouderij in de maak

In vervolg op de Dialoog Veehouderij in 2015 gaat de gemeente in 2017 aan de slag met een visie op de veehouderij in Venray. De visie veehouderij moet bijdragen aan een goede balans tussen de ontwikkelingsruimte voor de veehouderij en de bescherming van een goed woon- en leefklimaat voor de inwoners. De visie is ook een bouwsteen van de later op te stellen gemeentelijke Omgevingsvisie in het kader van de nieuwe Omgevingswet. Die komt naar verwachting in 2021.

Proces voor de visie veehouderij

De gemeente stelt de visie in samenspraak met belanghebbenden op. De gemeente betrekt agrarisch ondernemers en burgers bij het opstellen van de visie. Het bureau Pouderoyen Compagnons begeleidt het proces. Dit bestaat uit de volgende stappen:

  • Startbijeenkomst 30 maart

Tijdens de startbijeenkomst is het proces om te komen tot de visie veehouderij vastgesteld. In het startdocument staat het proces beschreven.

pdf Startdocument Visie Veehouderij gemeente Venray (PDF, 1.45 MB)

pdf Verslag van de startbijeenkomst op 30 maart 2017 (PDF, 103.72 KB)

  • Werkateliers 10, 11 en 13 april

Een uitdieping van een aantal issues die uit de dialoog veehouderij naar voren kwamen. We formuleren de eerste aanzet voor de visie van de gemeente. De issues zijn Economie, Gezondheid en milieu en Ruimtelijke ordening. De gemeente nodigde gericht een aantal ondernemers, burgers en experts uit voor de werkateliers. Lees het verslag.

  • Werkateliers 30 mei en 15 juni

In de 2e ronde werkateliers is een eerste aanzet gemaakt voor het formuleren van het ambitieniveau van de gemeente wat betreft sturing op de ontwikkeling van de veehouderij. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de onderwerpen die tijdens de 1e ronde werkateliers zijn opgehaald.

Verslag 30 mei

Verslag 15 juni

  • Onderzoek burgerpanel Venray

Lees de resultaten.

pdf Wat vinden inwoners van Venray van de veehouderij (PDF, 560.99 KB)

  • Brede raadpleging

Tijdens de inloopavondbijeenkomst op 26 september zijn de resultaten voor alle aanwezigen gepresenteerd. De bezoekers gingen vervolgens in gesprek met de leden van de raadswerkgroep, de wethouders Martijn van der Putten en Jan Loonen maar ook vooral met elkaar.

  • Ontwerpvisie

Het ontwerp is opgesteld op basis van de werkateliers en de brede raadpleging. Deze ligt ter inzage van 20 oktober tot en met 30 november 2017. Hierbij kan iedereen reageren via het indienen van een zienswijze.

  • Definitieve versie van de visie

Op basis van de ingediende zienswijzen wordt de ontwerpvisie aangepast tot de definitieve visie. De gemeenteraad stelt de visie vast. Het streven is de visie op 30 januari 2018 vast te stellen.

  • Interactief proces

Tijdens de dialoog over de veehouderij kwam naar voren dat een goede communicatie over het beleid voor de veehouderij en over ruimtelijke ontwikkelingen in de veehouderij essentieel is. De gemeente Venray deelt ook informatie over het proces via haar Facebookpagina.