Visie Veehouderij in de maak

In vervolg op de Dialoog Veehouderij in 2015 gaat de gemeente in 2017 aan de slag met een visie op de veehouderij in Venray. De visie veehouderij moet bijdragen aan een goede balans tussen de ontwikkelingsruimte voor de veehouderij en de bescherming van een goed woon- en leefklimaat voor de inwoners. De visie is ook een bouwsteen van de later op te stellen gemeentelijke Omgevingsvisie in het kader van de nieuwe Omgevingswet. Die komt naar verwachting in 2019.

Proces voor de visie veehouderij

De gemeente stelt de visie in samenspraak met belanghebbenden op. De gemeente betrekt agrarisch ondernemers en burgers bij het opstellen van de visie. Het bureau Pouderoyen Compagnons begeleidt het proces. Dit bestaat uit de volgende stappen:

  • Startbijeenkomst 30 maart

Tijdens de startbijeenkomst is het proces om te komen tot de visie veehouderij vastgesteld. In het startdocument staat het proces beschreven.

pdf Startdocument Visie Veehouderij gemeente Venray (PDF, 1.45 MB)

pdf Verslag van de startbijeenkomst op 30 maart 2017 (PDF, 103.72 KB)

  • Werkateliers 10, 11 en 13 april

Een uitdieping van een aantal issues die uit de dialoog veehouderij naar voren kwamen. We formuleren de eerste aanzet voor de visie van de gemeente. De issues zijn Economie, Gezondheid en milieu en Ruimtelijke ordening. De gemeente nodigde gericht een aantal ondernemers, burgers en experts uit voor de werkateliers. Lees het verslag.

  • Werkateliers 24 en 30 mei

In de 2e ronde werkateliers maken we een eerste aanzet voor het formuleren van het ambitieniveau van de gemeente wat betreft sturing op de ontwikkeling van de veehouderij. De precieze issues voor de 2e ronde werkateliers formuleren we tijdens de 1e ronde werkateliers.

  • Brede raadpleging

Tijdens de brede raadpleging betrekken we burgers van Venray bij de visie. Mogelijk houden we hiervoor een enquête.

  • Opstellen conceptvisie

De conceptvisie stellen we op basis van de werkateliers en de brede raadpleging op.

  • Conferentie college, raadswerkgroep, stakeholders

De conceptvisie lichten we tijdens een conferentie toe. Verschillende stakeholders kunnen hun reactie geven. Een aantal onderwerpen bespreken we in discussiekamers.

  • Ontwerpvisie

Op basis van de conferentie maken we van de concept visie een ontwerpvisie. De ontwerpvisie komt ter inzage te liggen. Hierbij kan iedereen reageren via het indienen van een zienswijze.

  • Definitieve versie van de visie

Op basis van de ingediende zienswijzen wordt de ontwerpvisie aangepast tot de definitieve visie. De gemeenteraad stelt visie vast. Het streven is om de visie voor het eind van 2017 vast te stellen.

  • Interactief proces

Tijdens de dialoog over de veehouderij kwam naar voren dat een goede communicatie over het beleid voor de veehouderij en over ruimtelijke ontwikkelingen in de veehouderij essentieel is. De gemeente Venray deelt ook informatie over het proces via haar Facebookpagina.