Vestiging Wet voorkeursrecht gemeenten artikel 6 (Wvg), Venray

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venray maken op grond van artikel 7 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij ingevolge het bepaalde in artikel 6 Wvg op 17 december 2018 hebben besloten perce(e)l(en) en/of gedeelte(n) daarvan te Wanssum aan te wijzen als grond waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn

Het collegebesluit ligt tezamen met bijbehorende bijlagen, bevattende het kadastrale overzicht en een lijst met daarop de aangewezen percelen en perceelgedeelten, de namen van de gerechtigden alsmede overige relevante gegevens, met ingang van 19 december 2018 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Venray, Raadhuisstraat 1 te Venray.

U kunt de stukken op afspraak inzien. Het voorkeursrecht geldt voor een termijn van drie maanden en treedt in werking een dag na de publicatie van dit bericht in de Staatscourant dus op 19 december 2018.

U kunt de stukken ook digitaal inzien:

pdf B&W besluit (PDF, 43.74 KB) pdf Grondplantekening (PDF, 256.77 KB) pdf Getekende lijst (PDF, 52.29 KB) pdf Raadsbesluit (PDF, 48.93 KB) pdf Raadsvoorstel (PDF, 89.8 KB) Kaart

Bezwaar

Tegen het besluit staat bezwaar open bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande de dag na dagtekening van deze bekendmaking, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray.

Voorlopige voorziening

Bezwaarden hebben de mogelijkheid om – wanneer zij een spoedeisend belang aanwezig achten- een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg (bestuursrechter) te Roermond een en ander ingevolge artikel 8:81 Awb.

Gevolgen

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat een eigenaar van c.q. een beperkt gerechtigde tot een aangewezen perceel(sgedeelte), wanneer deze de grond of het beperkt recht wenst te vervreemden, de grond eerst aan de gemeente Venray te koop moet aanbieden. De eigenaren en overige gerechtigden ontvangen op korte termijn bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

Meer informatie

Neem contact op met het klantcontactcentrum, tel nr: 0478- 523 333.
 

Venray, 17 december 2018,

Het college van burgemeester en wethouders