Verslag inloopavond schetsontwerp Pavanestraat

Lees hieronder het verslag van de inloopavond van 6 maart 2024 over het schetsontwerp van de Pavanestraat.

Verkeer

 • Er zijn verschillende signalen afgegeven dat er (te) hard wordt gereden. Ook werd de vraag gesteld of de aanleg van verkeersdrempel(s) (bij de ingang) mogelijk is.

  De nieuwe weginrichting draagt bij aan het verlagen van de snelheid. Daarbij wordt de rijbaan bij de ‘kronkels’ even breed als de rijbaan in de rest van de straat (nu zit er een verbreding bij de kronkels). Het aanbrengen van drempels in een straat van het formaat van de Pavanestraat is niet wenselijk en wordt ook als niet nodig verwacht na de reconstructie.

  Bij de reconstructie rondweg Brukske is ervoor gekozen om alle inritconstructies te vervangen door gelijkvloerse kruisingen met haaientanden.
  Dit om de kruisingen vanaf de rondweg beter op te laten vallen zodat het huidige eentonige wegbeeld (tunneleffect) onderbroken wordt. Hierdoor neemt de snelheid op een natuurlijke manier af en moeten mensen meer opletten.
 • De parkeerdruk wordt als hoog ervaren a.g.v. de vele auto’s per woning en de (bedrijfs)busjes. Kan hier wat aan gedaan worden?

  De aanleg van 11 extra parkeerplaatsen draagt bij aan het verlagen van de parkeerdruk. De gemeente heeft géén beleid om het autogebruik/bezit aan banden te leggen. Wel zal in de toekomst gekeken worden of en welke handhaving kan plaatsvinden m.b.t. het parkeren van (te grote) bedrijfsbussen. 
 • Is het indelen van de p-stroken en vakken mogelijk waarbij dan gehandhaafd kan worden op parkeren in de vakken en is er een parkeerverbod vóór inritten mogelijk?

  Om te kunnen handhaven op parkeren in vakken is het van belang dat de vakken aan de landelijke richtlijnen (o.a. lengte) voldoen. Dit houdt in dat een dergelijke vak indeling tot minder capaciteit leidt.

  Als voorbeeld: Stel dat er een strook van 10 meter lengte aanwezig is met het gegeven dat een vak 6 meter lengte moet hebben: Dan kan er slechts één vak gemaakt worden terwijl er zonder vak aanduiding in de praktijk 2 auto’s kunnen staan. 

  Bij een indeling in vakken betekent dit óók dat er géén vak voor een inrit wordt aangegeven. Dit heeft als gevolg dat óók de aanwonende(n) dan dus niet meer de eigen inrit mag parkeren. 

  Per saldo levert een vak indeling dus aanzienlijk minder parkeercapaciteit op. Bovendien is dit niet te handhaven. Zonder vak indeling kan er gehandhaafd worden als inritten geblokkeerd worden (op basis van melding).    

Wegen

 • Verdeeld over de straat worden parkeerplaatsen ‘groen’ uitgevoerd (met grastegels). Dit naar voorbeeld van de toepassing op de parkeerplaats van de sporthal bij de Wetteling. 
 • De rijweg wordt uitgevoerd in gebakken straatklinkers (kleur bruin/rood). 
 • De multistroken (voor parkeren en als loopstrook te gebruiken) langs de rijbaan worden uitgevoerd in betonstenen (kleur rood/bruin).
 • Oók de tegelpaden bij het speelveldje en het onverhard brandgangetje worden uitgevoerd in betonstenen zoals in de multistroken.

Er zijn geen specifieke opmerking gemaakt over de materiaalkeuze.

Straatverlichting

 • Op basis van het definitieve plan wordt er naar de verlichting gekeken: indien nodig wordt plaats/ verdeling en sterkte aangepast.

Wensen/opmerkingen over de plaats van de verlichting worden in overweging genomen. Een optimale verdeling op basis van sterkte en spreiding is en blijft maatgevend.

Groen/spelen

 • De opmerkingen over de trap van de glijbaan wordt in behandeling genomen.

  De trampoline komt niet meer terug vanwege de gevoeligheid voor vandalisme.
 • Er wordt een verzoek gedaan om een zitbank te plaatsen voor sociale cohesie tegenover nr 70 wordt. 

  Er staat al een bank bij het speelveldje op de meest centraal gelegen plek in de straat. De vraag is om het idee om dit t.h.v. nr 70 te plaatsen breed gedragen wordt? 
 • In groenvakken laagblijvende beplanting toepassen. 

  Dit krijgt t.z.t. nadere uitwerking.

Overige opmerkingen

 • Er zou sprake zijn van huisvesting van arbeidsmigranten met verhuur van kamers wat bijdraagt aan extra parkeerdruk. 
 • Er zou sprake zijn van een koeriersbedrijf met busjes wat bijdraagt bij aan extra parkeerdruk. 

Deze punten worden nader bekeken.