Vernieuwen stationsomgeving

In 2019 is een projectteam gestart met een onderzoek om het station van Venray en de omgeving te vernieuwen. Doel is om van de stationsomgeving een visitekaartje voor onze gemeente te maken. Een plek waar iedereen zich welkom en veilig voelt en waar het (openbaar) vervoer een centrale plek heeft. Dit willen we bereiken door onder andere meer groen aan te leggen en andere – duurzame – materialen te gebruiken. In de ontwerpfase en straks bij de uitvoering, overleggen we regelmatig met omwonenden, dorpsraad, ProRail, NS en Arriva en andere betrokken partijen.

Waarom een nieuwe inrichting van de stationsomgeving?

Bij de nieuwe inrichting van de stationsomgeving is het belangrijkste doel een plek te maken die niet alleen nuttig is, maar ook prettig om er te zijn. Met alle betrokken partijen is in het ontwerpproces uitvoerig gesproken over de onderwerpen en aandachtspunten waarmee we rekening moeten houden. 

Een paar belangrijke uitgangspunten zijn: 

Verkeersveiligheid

Een belangrijk onderwerp is het verbeteren van de verkeersveiligheid. Dit doen we onder andere door het scheiden van de verschillende verkeersstromen die samenkomen bij het station. Er komen duidelijke looproutes voor reizigers, de ‘Kiss & Ride’ krijgt een nieuwe plek en waar dat mogelijk is worden de fietsroutes gescheiden van de routes voor het gemotoriseerd verkeer. Ook sociale veiligheid heeft onze aandacht. We gaan deze verbeteren door in het ontwerp rekening te houden met zichtlijnen en de verlichting.

Duurzaamheid

In het project speelt ook duurzaamheid een grote rol. Zo willen we beter omgaan met het regenwater en kijken we naar de mogelijkheden om groene daken te realiseren op de nieuwe luifels. We voegen veel groen toe in de stationsomgeving en gaan zoveel mogelijk duurzame materialen toepassen zoals hout en gebakken klinkers. Ook zorgen we dat de materialen die we gebruiken, makkelijk zijn te demonteren, vervangen en hergebruiken. Door parkeerplekken voor elektrische auto’s en meer mogelijkheden voor het stallen van fietsen en op termijn misschien de toevoeging van deelauto’s en –fietsen, willen we het gebruik van andere, meer duurzame, vormen van mobiliteit van en naar het station stimuleren. Het station moet dus naast veiliger en prettiger, ook duurzamer worden.

Ontwerpproces

De uitwerking van het ontwerp voor de nieuwe stationsomgeving is een langdurig traject. Dat heeft onder andere te maken met de uitdagingen op het gebied van verkeer en parkeren, maar ook door de betrokkenheid van veel verschillende partijen met ieder hun eigen belangen, eisen en wensen. 

Aangepast ontwerp

Eind 2022 was er een ontwerp waarover alle partijen positief waren. Helaas waren er vanuit de betrokken externe partijen enkele knelpunten die de (financiële) haalbaarheid van het project bedreigden. Daarom moesten we zoeken naar mogelijkheden om het project in iets aangepaste vorm toch door te kunnen laten gaan.

Inmiddels zijn er grote stappen gezet richting de definitieve afronding van het ontwerp. In vergelijking met het eerdere ontwerp zijn er enkele wijzigingen. De meest ingrijpende is een aanpassing in de plannen voor de fietsenstallingen. Veel van de bestaande fietsenstallingen worden behouden, waarmee we te hoge kosten voor verplaatsing voorkomen. 

Deze verandering werkt door in de rest van het ontwerp. Het aantal fietsenstallingen breiden we voorlopig niet uit en één van de geplande luifels (met info-gebouw) vervalt. Aan de noordzijde van het station ontstaat hierdoor ruimte voor de aanleg van enkele autoparkeerplaatsen. 

Door deze wijzigingen verandert ook de inrichting van de Stationsweg. Vanwege de ruimte die nodig is voor het busstation, moeten we het geplande vrij liggende fietspad en het trottoir enkele meters in westelijke richting opschuiven.

De aanpassingen zijn voorgelegd aan ProRail, NS en Arriva. Zij hebben positief gereageerd op het nieuwe ontwerp. We willen het ontwerptraject op korte termijn definitief afronden en vaststellen, zodat we zo snel mogelijk kunnen starten met de verdere technische uitwerking.

Hieronder een beeldimpressie en het schetsontwerp van het aangepaste ontwerp. Het schetsontwerp wordt nog op een paar punten aangepast.

Vragen of meer informatie

Voor vragen of meer informatie kunt u contact met ons opnemen via stationsomgeving@venray.nl.