Vernieuwen stationsomgeving

In 2019 is een projectteam gestart met een onderzoek om het station van Venray en haar omgeving te vernieuwen. Doel is om van de stationsomgeving een visitekaartje voor onze gemeente te maken. Een omgeving waar iedereen zich welkom en veilig voelt en waar het (openbaar) vervoer een centrale plek heeft. Dat betekent dat de ruimte niet alleen nuttig moet zijn, maar ook prettig om te verblijven. Dit willen we bereiken door onder andere meer groen toe te voegen en andere – duurzame – materialen te gebruiken.

Ontwerpproces

De uitwerking van het ontwerp voor de nieuwe stationsomgeving is een langdurig traject. Dit heeft al enkele jaren in beslag genomen. Dat heeft onder andere te maken met de uitdagingen op het gebied van verkeer en parkeren, maar ook door de betrokkenheid van veel verschillende partijen met ieder hun eigen belangen, eisen en wensen. Er vinden voortdurend gesprekken plaats met partijen als NS en ProRail. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met alle belangen om te gaan en zo tot een breed gedragen ontwerp te komen. Dit vraagt wel de nodige tijd. Het stationsgebouw wordt niet veranderd/vernieuwd, maar alleen opgeknapt.

Nieuwe omgeving

Bij de nieuwe inrichting van de stationsomgeving is het voornaamste doel een plek te maken die niet alleen nuttig is, maar ook prettig om te verblijven. Met alle betrokken partijen is in het ontwerpproces uitvoerig gesproken over de onderwerpen en aandachtspunten waarmee rekening gehouden moet worden. Enkele uitgangspunten voor het ontwerp die hieruit zijn voortgekomen, willen we hier kort uitlichten.

Een belangrijk onderwerp is het verbeteren van de verkeersveiligheid. Dit doen we onder andere door het scheiden van de verschillende verkeersstromen die samenkomen bij het station. Er komen duidelijke looproutes voor reizigers, de ‘Kiss & Ride’ krijgt een nieuwe plek en waar dat mogelijk is worden de fietsroutes gescheiden van de routes voor het gemotoriseerd verkeer. Ook sociale veiligheid heeft onze aandacht. We proberen deze te verbeteren door in het ontwerp rekening te houden met zichtlijnen en het opstellen van een lichtplan.

In het project speelt ook duurzaamheid een grote rol. Zo willen we beter omgaan met het regenwater en kijken we naar de mogelijkheden om, in combinatie met groene daken, zonnepanelen te leggen op de nieuwe luifels. We voegen veel groen toe in de stationsomgeving en gaan zoveel mogelijk duurzame materialen toepassen zoals hout en gebakken klinkers. Ook zorgen we dat de materialen die we gebruiken, makkelijk zijn te demonteren, vervangen en hergebruiken. Door parkeerplekken voor elektrische auto’s en meer mogelijkheden voor het stallen van fietsen en op termijn misschien de toevoeging van deelauto’s en –fietsen, willen we het gebruik van andere, meer duurzame, vormen van mobiliteit van en naar het station stimuleren. Het station moet dus naast veiliger en prettiger ook duurzamer worden.

Hoewel de laatste details rond het ontwerp nog moeten worden afgerond voor de uitvoering kan starten, heeft NS de eerste werkzaamheden alvast verricht en het stationsgebouw geschilderd in de nieuwe kleurstelling. We hopen hieraan snel een vervolg te kunnen geven.

Definitief ontwerp

Na bespreking en beoordeling van het voorlopig ontwerp door alle betrokken partijen, is dit verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Om een beeld te geven van dit definitief ontwerp zijn hieronder enkele afbeeldingen te bekijken. Voordat dit ontwerp kan worden vastgesteld en daarmee echt definitief wordt, moeten nog een paar laatste aanpassingen worden doorgevoerd. Daarover zijn we in overleg met ProRail, NS en Arriva.

Communicatie

In het ontwerptraject (van 2019 tot nu) hebben we verschillende fases doorlopen. In al die fases hebben wij bijeenkomsten gehouden voor de betrokken partijen om hen te informeren en hun input te vragen. De laatste bijeenkomsten en besprekingen waren in de periode van mei tot en met juli 2022. Hierna is het definitief ontwerp gepresenteerd in het Sprekersplein.

Zodra het definitieve ontwerp wordt vastgesteld door het college en de planning van de werkzaamheden duidelijk wordt, worden de betrokken partijen geïnformeerd.

Planning

Begin 2023 wordt het Definitief Ontwerp vastgesteld en starten we met de uitwerking van het pakket van eisen voor de uitvoering en de aanbesteding. In het najaar van 2023 proberen we een begin te maken met de uitvoering die dan voor het grootste deel in 2024 gaat plaatsvinden. Het project zou volgens de huidige planning uiteindelijk aan het einde van 2024 helemaal afgerond moeten zijn.

Vragen of meer informatie

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Anoek Damen via stationsomgeving@venray.nl.