Venray gaat voor gezonde toekomst

Publicatiedatum: 
17 mei 2018
‘Een gezonde toekomst voor Venray’. Dat is de titel van het coalitieakkoord dat CDA, Venray Lokaal en D66 hebben gesloten. Duurzaam, inclusief en veilig zijn de sleutelwoorden in het akkoord.

Duurzaamheid gaat verder dan energietransitie. Ook financieel streven de drie partijen naar een langjarige gezonde situatie waarbij de lasten voor de inwoners slechts stijgen met de inflatiecorrectie. Inclusief wil zeggen dat iedereen kan meedoen in Venray en niemand langs de kant staat. Onder het kopje ‘veiligheid’ noemt het coalitieakkoord ondermijning, de aanpak van verwarde personen, handhaving bij de huisvesting van arbeidsmigranten en de beveiliging van (privacy)gevoelige informatie.

Lees het coalitieakkoord 2018 - 2022 'Een gezonde toekomst voor Venray’

Nieuwe strategische visie

In het coalitieakkoord houden de partijen nadrukkelijk ook de blik op de langere termijn. Er komt een nieuwe strategische visie (2020-2030). Daarin komen de belangrijke vraagstukken en opgaven voor de gemeente in het komende decennium aan de orde: duurzaamheid, energie- en klimaat; de Omgevingswet; demografische en technologische ontwikkelingen en de steeds complexere vraagstukken die spelen binnen het sociaal domein. Het opstellen van de visie gebeurt samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners.

In programma’s

In het akkoord vertalen de coalitiepartners de rode draden naar de vier programma’s Leven, Wonen, Werken en Besturen. Een niet volledige greep uit het aantal highlights uit het coalitieakkoord. Er komt een nieuwe kadernota sociaal domein. Venray blijft het doen met het geld dat de gemeente van Rijk krijgt voor de Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet. De coalitie streeft naar behoud van het Venrayse ziekenhuis. Het proces ‘Schoon door de poort’ voor gemeenschapsaccommodaties wordt voortgezet.

De partijen sluiten geen enkele vorm van alternatieve energie uit. Naast andere energie is ook besparing belangrijk. Venray wil experimenteren met een dorp of wijk onafhankelijk maken van aardgas. Er komt een onderzoek naar de introductie van korven voor groenafval. Bij de ontwikkeling van het St. Annapark hamert de coalitie op behoud van de toegankelijkheid en herkenbaarheid van het park. De gemeente wil meewerken aan minimaal één of twee initiatieven voor de grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten. Elk voor zo’n 100 tot 250 mensen. Dat kan in bestaande gebouwen of in nieuwbouw. Op het gebied van veiligheid kiezen de coalitiepartners voor een integrale aanpak om zaken als illegale bewoning, uitkeringsfraude, criminele activiteiten zoals de productie van verdovende middelen en ondermijning effectief te bestrijden.

De gemeente gaat op zoek naar nieuwe bedrijventerreinen zodat Venray in de toekomst niet op slot komt te zitten. Er komt een plan voor zonnepanelen op daken van gebouwen op bedrijventerreinen. Het compact maken van het winkelcentrum gaat door en wordt gecombineerd met meer groen. De Brier krijgt een betere ontsluiting en aankleding.Ook op het gebied van de (agrarische) economie is duurzaam een sleutelbegrip. Onder duurzaam verstaat de coalitie een economisch krachtige veehouderij met veel aandacht voor mens, dier, milieu, gezondheid en leefomgeving. De visie veehouderij komt verder tot uitvoering en wordt aangevuld met extra afspraken.

Portefeuilleverdeling

En wie gaat wat doen namens de coalitiepartners CDA, Venray Lokaal en D66? Burgemeester Hans Gilissen heeft naast zijn wettelijke taken als burgemeester onder meer cameratoezicht en de viering van 75 jaar bevrijding in zijn pakket.

Jan Loonen (CDA) blijft verantwoordelijk voor economie, toerisme en recreatie, centrumontwikkeling, bedrijventerreinen en grote gebiedsontwikkelingen en gaat zich daarnaast bezig houden met arbeidsmigranten, evenementen en kermissen, vergunningverlening en Glasweb.

Anne Thielen (CDA) blijft verantwoordelijk voor het sociaal domein en met de arbeidsmarkt, jeugd- en jongeren.

Nieuwkomer in het college Carla Brugman-Rustenburg (Venray Lokaal) heeft in haar portefeuille onder meer duurzaamheid, energie, klimaat, toezicht en handhaving, openbare ruimte, publieksdiensten, verkeersveiligheid.

Martijn van der Putten (D66) behoudt onderwijs, volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, St. Annapark en Servaasterrein, de visie veehouderij en de Omgevingswet, maar wordt ook wethouder financiën en gaat zich bezighouden met ICT.

De gemeenteraad neemt het coalitieakkoord en de voorgestelde portefeuilleverdeling dinsdag 22 mei in ontvangst.