Venray centrum

“Een aantrekkelijk en toegankelijk winkelgebied voor bezoekers en bewoners.” Dat is het doel voor het nieuwe fietsbeleid in het centrum van Venray. Om dit te bereiken houden we in april, mei en juni een proef. Tijdens deze proefperiode zijn fietsers te gast in de voetgangerszone in het centrum. Uitzondering is de Grotestraat. Hier blijft het fietsverbod van kracht tijdens openingstijden van de winkels.

Een lange historie

Al vele jaren houdt de regelgeving voor de rijdende fietser en de gestalde fiets in het centrum van Venray de gemoederen bezig. Ruim vijftien jaar geleden werd het winkelgebied opgeknapt om meer publiek te trekken dat langer blijft. Onderdeel van het project was aanpassing van het verkeersregime om naast de auto ook de fietser zoveel mogelijk te weren. In 2016 werd het onderwerp door de gemeente opnieuw op de agenda gezet. Een jaar later verscheen het rapport Fietsen in het centrum met aanbevelingen om fietsen op enkele locaties toe te staan. Uiteindelijk werd besloten om de situatie grotendeels ongewijzigd te laten.

Welkom in Venray centrum

In het collegeprogramma 2022-2026 is het plan opgenomen om het huidige fietsbeleid te herzien en nieuwe uitgangspunten te formuleren. Daarom is het project Welkom in Venray centrum opgezet. Doel hiervan is om te komen tot een aantrekkelijk, toegankelijk en veilig centrum voor al onze bezoekers. Het uitgangspunt is een voetgangersgebied, waar fietsers als gast welkom zijn. Bovendien is er dan duidelijkheid over de bestaande verkeersmaatregelen.

Fietsen toegestaan tijdens proef 

Om dit resultaat te bereiken, houden we in de maanden april, mei en juni een proef. Tijdens deze periode staan we fietsen in het winkelgebied toe, waarbij we duidelijk uitdragen dat de fietser te gast is. Dat geldt voor de hele voetgangerszone in het centrum. Er is een uitzondering gemaakt voor de Grotestraat. Hier blijft het fietsverbod van kracht tijdens de openingstijden van de winkels. Er wordt tijdens deze proef nadrukkelijk een appel gedaan op het gedrag van bezoekers van het centrum, met name van de fietsers.

Living lab als werkvorm 

Voor de proefperiode is gekozen voor een Living lab als werkvorm, een primeur voor Noord-Limburg. Hierin gaan we uit van een co-creatie tussen de gemeente, ondernemers, bezoekers, belanghebbenden en bewoners. Bij het Living lab in Venray centrum staat alleen het vertrekpunt vast. We plannen campagnes, acties en interventies die sturen op het gewenste gedrag. Deze maatregelen gelden in eerste instantie voor het hele gebied, maar kunnen ook op specifieke locaties ingezet of aangepast worden. Tijdens de hele periode houden we metingen, tellingen, observaties en enquêtes om objectieve gegevens te verzamelen. Daarnaast reageren en sturen we gezamenlijk op omstandigheden en effecten.

Fietser te gast 

Met duidelijke bebording en gedragscampagnes maken we fietsers duidelijk dat zij te gast zijn in het centrum. Ze moeten rekening houden met voetgangers door hen ruimte te geven, niet te hard te fietsen en eventueel af te stappen. Deze gedragsmaatregel geldt ook op plekken waar nu al gefietst mag worden, zoals de pleinen. De bewegingsruimte van de fietser wordt op deze plaatsen dus juist ingeperkt.

Fietsverbod in de Grotestraat blijft

In de Grotestraat communiceren we het geldende fietsverbod tijdens winkelopeningstijden met de duidelijke slogan: winkels open, fietser lopen. Dit geven we aan met borden en markering en we zetten een gedragscampagne op. Hiermee sturen we op het gezond verstand van de bezoeker.

Parkeren van fietsen

Tijdens het Living lab wordt het fietsparkeerverbod opgeheven. Dit betekent dat fietsen overal geparkeerd mogen worden. Op de centrale fietsparkeerplaatsen kunnen fietsen natuurlijk wel veilig gestald worden, omdat deze hier bevestigd kunnen worden aan beugels. Medio juni gaat ook de inpandige fietsparkeerplaats achter de nieuwe bibliotheek open. Hier wordt bovendien toezicht gehouden. De fietsparkeerplaatsen staan aangegeven op onderstaande plattegrond.

Plattegrond

Definitief besluit

Na afloop van het Living lab gaan we alles evalueren. Op basis hiervan wordt een definitief besluit genomen over de verkeersmaatregelen, de voetgangerszone en de status van de fietser.

Actief meedenken? 

We vinden het belangrijk om samen met de bezoekers, bewoners en ondernemers van het centrum van Venray een fijne plek te maken. Uw stem is daarom belangrijk.

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën over dit project? Neem dan contact op met projectleider Ton Peeters via (0478) 52 33 33 of ton.peeters@venray.nl.

Samen maken we het centrum van Venray duidelijker, toegankelijker en veiliger voor iedereen!