Tijdelijke huisvesting

Blijf op de hoogte van de plannen voor de tijdelijke huisvesting van asielzoekers, vluchtelingen, statushouders en andere woningzoekenden, zoals starters in gemeente Venray.

De stand van zaken 

Op 26 oktober was er een raadsavond in het gemeentehuis van Venray. Het college van B&W presenteerde aan raadsleden de visie en richting om te komen tot een nieuwe aanpak voor de tijdelijke huisvesting van asielzoekers, vluchtelingen, statushouders en andere woningzoekenden, zoals starters. De bijeenkomst was een eerste processtap richting een raadsvoorstel dat het college in december dit jaar ter besluitvorming aan de raad voorlegt.

Het college van B&W werkt aan een nieuw voorstel omdat de gemeenteraad op 27 juni besloot dat de huisvestingsplannen moesten worden aangepast. De raad gaf het college in de vergadering nieuwe uitgangspunten mee. Die gaan in het kort over spreiding, aantallen, leefbaarheid voor bewoners én omwonenden, communicatie, draagvlak en draagkracht.

Wijziging opdracht

Met de nieuwe uitgangspunten van de raad, wijzigt de opdracht wezenlijk. Van snelheid naar zorgvuldigheid, via dialoog en draagvlak. En van bouwen voor specifieke doelgroepen naar bouwen voor iedereen die snel een tijdelijke woning nodig heeft. Van maximaal twee jaar wonen en doorstromen, naar integreren in de gemeenschap. Van flexibele huisvesting van doelgroepen, naar specifieke huisvesting per doelgroep. En tot slot, van locaties aan de rand van dorpen of in het buitengebied, naar locaties in, en tegen wijken en dorpen.

Eén AZC en meer spreiding bij overige tijdelijke woningen

Omdat de huisvesting van asielzoekers een andere aanpak vraagt dan die van andere doelgroepen, zal het college in december aan de raad voorstellen om voor de huisvesting van asielzoekers een apart traject te doorlopen. Vanuit het oogpunt van veiligheid en een goed beheer, koerst het college op de realisatie van één AZC op één locatie. Daarnaast wil het college, meer gespreid over de gemeente, bovenop de reguliere woningbouwplannen, extra tijdelijke woningen realiseren voor andere (urgent) woningzoekenden. Hierdoor komen mogelijk ook meerdere locaties in beeld. Het gaat dan over locaties die niet al voor reguliere woningbouw in beeld zijn. Deze extra tijdelijke woningen kunnen dan, per locatie, gerealiseerd worden. 

Vaststellen van de visie en tijdsplanning

De wijziging van de opdracht betekent dat er aanvullend onderzoek nodig is. Dat er mogelijk ook andere locaties in beeld komen. Dat we aan de voorkant met inwoners praten over deze locaties. En alle processtappen willen we transparant en zorgvuldig doorlopen. Daarom werkt het college aan een raadsvoorstel waarin deze nieuwe aanpak is opgenomen en is voorzien van een tijdsplanning. Dit voorstel bespreekt de gemeenteraad in een openbare vergadering op 12 december. Dit voorstel gaat dus nog niet over locaties. Intussen gaat de gemeente door met het aanvullend onderzoek en praten we hierover met ondernemers, grondeigenaren en inwoners. Ook zijn we in gesprek met dorps- en wijkraden en andere belanghebbenden. Grondeigenaren en anderen die mogelijke kansrijke locaties beschikbaar hebben, mogen zich melden via huisvesting@venray.nl.

In 2024: in gesprek met inwoners over kansrijke locaties

Als de raad in december instemt met dit proces, brengt het college in de eerste maanden van het nieuwe jaar opnieuw kansrijke locaties in beeld. Voordat het college deze aan de raad voorlegt, gaan we hierover in gesprek met inwoners. We verwachten in de raadsvergadering van juni 2024 de kansrijke locaties aan de raad te kunnen voorleggen, voorzien van de resultaten van de omgevingsdialoog. In de tweede helft van 2024 volgt dan de planuitwerking en het gesprek met inwoners over de invulling van de locaties. De gemeenteraad kan dan eind 2024 een besluit nemen over de tijdelijke huisvesting.

Landelijke opgave en urgentie

De zorgvuldige aanpak die het college nu voorstelt, vraagt veel tijd. De landelijke woonopgave voor de huisvesting van asielzoekers en andere woningzoekenden is intussen niet minder urgent. Herhaaldelijk ontvangen de gemeenten in Nederland verzoeken vanuit het Rijk om op korte termijn noodopvang te realiseren. Het college van B&W kiest er bewust voor om geen noodopvang meer te realiseren, maar om werk te maken van structurele opvang: menswaardig en duurzaam. Daarbij blijft altijd een kans bestaan dat er vanuit het Rijk een opdracht komt om alsnog noodopvang te realiseren. In dat geval zal het college de minister wijzen op het belang van een structurele oplossing en de wens van dit college om zich hiervoor in te zetten.

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor de digitale nieuwsbrief.

Bekijk hieronder alle eerder gestuurde nieuwsbrieven.