Tevredenheid over parkeren in Venray

Publicatiedatum: 
1 nov 2017
Het huidig parkeerregime in Venray is nu één jaar van kracht en kan, behoudens enkele relatief kleine aandachtspunten, rekenen op grote tevredenheid bij bewoners, ondernemers en bezoekers van het centrum. De gemeente wil daarom het gekozen regime definitief doorzetten. De aandachtspunten pakt de gemeente op.

Gekozen parkeerregime

In 2016 koos de Venrayse gemeenteraad na 2 uitgebreide proeven voor een nieuw parkeerregime. Vanaf de invoering gold een beperkte blauwe zone waar gratis maximaal 2 uur geparkeerd kan worden, daarbuiten is het parkeren gratis zonder maximale parkeerduur. De enige locaties in Venray waar betaald moet worden zijn de 2 parkeerterreinen met een slagboom en in de parkeergarage. Afgesproken werd het ingevoerde parkeerregime na een jaar te evalueren. De resultaten van deze evaluatie zijn nu bekend.

Aandachtspunten uit evaluatie

De evaluatie leert dat de resultaten van het parkeerregime positief zijn. Naast de tevredenheid, vinden bewoners, ondernemers en bezoekers het nieuwe parkeerregime een verbetering ten opzichte van het betaald parkeren. Uit de evaluatie kwamen wel een aantal kleinere aandachtspunten naar voren. Dit betreft onder andere het aantrekkelijker maken van de parkeergarage en knelpunten in de omgeving van de St. Antoniusstraat en Wilhelminastraat. De gemeente gaat samen met bewoners en belanghebbenden aan de slag om deze knelpunten aan te pakken

Niet meer voertuigen, wel meer bezoekers

Op basis van de parkeertellingen die in het kader van de evaluatie zijn uitgevoerd valt niet te concluderen dat er meer voertuigen in het centrum staan geparkeerd. Een uitgevoerde passantenanalyse over een langere periode laat wel een duidelijke toename zien van het aantal passanten in het centrum in het afgelopen jaar.

Aantrekkelijk centrum

Doel van dit nieuwe parkeerbeleid is om een aantrekkelijk centrum te zijn en te blijven voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Bij het ontwikkelen van dit nieuwe beleid is de gemeente daarom samen opgetrokken met centrumondernemers, bewoners en andere belanghebbenden. Alhoewel de toename van het aantal bezoekers dus niet direct uit de parkeerevaluatie verklaard kan worden, lijkt het totaal van maatregelen met aantrekkelijk parkeren dichter bij de winkels en het gezamenlijk optrekken om het centrum aantrekkelijk te maken een positieve invloed te hebben.

Vervolg proces

Het college van B&W is op 31 oktober akkoord gegaan met de evaluatie en de benoemde extra maatregelen. 28 november bespreekt de commissie Wonen de stukken overeenkomstig de afspraak met de raad.