Subsidieregeling Cultuurregio Noord-Limburg

Wat u moet weten

De subsidieregeling is een initiatief van de Cultuurregio Noord-Limburg. Een samenwerking van de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Roermond, Venlo, Venray en Weert. De regeling wordt ondersteund door de Provincie Limburg.

Samen met het culturele veld werken we aan het versterken van het rijke culturele aanbod in de regio. We helpen talenten om zich verder te ontwikkelen en organisaties om zich beter te presenteren. Van professional tot amateur. We stimuleren culturele instellingen en cultuurmakers om meer samen op te trekken. Hiervoor heeft de Cultuurregio Noord-Limburg de cultuursubsidie in het leven geroepen. Om zo een impuls te geven aan het culturele veld van onze regio.

Voorwaarden

De cultuursubsidie wordt beschikbaar gesteld voor instellingen of cultuurmakers die aangesloten zijn bij een culturele instelling. Deze culturele instelling moet statutair gevestigd zijn in de Cultuurregio Noord-Limburg en mag geen winstoogmerk hebben.

Een instelling of cultuurmaker komt in aanmerking als zij pilotprojecten opzetten die voldoen aan minimaal 2 van de 3 onderstaande pijlers:

 1. Zichtbaarheid: de lokale cultuur, zowel euregionaal als landelijk moet beter zichtbaar gaan worden. Van professional tot amateur de culturele identiteit van de cultuurregio uitstralen. 
 2. Ontwikkeling: middels cultuureducatie de individuele cultuurmaker helpen zich te bekwamen in zijn/haar talent. Organisaties helpen hun presentatie functie te versterken.
 3. Productieklimaat: het streven naar het ondersteunen van innovatieve producties en samenwerkingen tussen cultuurmakers.

Er wordt subsidie beschikbaar gesteld voor specifieke activiteiten die:

 • Niet behoren tot de reguliere cultuuractiviteiten van een vereniging of instelling
 • Bijdragen aan kunst en cultuurdeelname van de inwoners van de Cultuurregio
 • Bijdragen aan de zichtbaarheid van de regionale kunst en cultuur
 • Bijdragen aan samenwerkingen tussen organisaties of innovatieve samenwerking
 • Een overstijgend bovengemeentelijk karakter, met regionale en/of (inter)nationale ambitie hebben
 • Gedekt worden door een sluitende projectbegroting met meerdere inkomstenbronnen
 • Nieuwe of bestaande samenwerkingsverbanden met verschillende partners binnen en buiten de eigen sector/discipline bevorderen
 • De samenhang in het cultuuraanbod in de regio versterken
 • Samenwerkingen tussen amateur en professional bevorderen
 • Leiden tot het delen en verspreiden van opgedane kennis en ervaring

De volledige voorwaarden zijn te lezen in het Besluit nadere regels subsidieverstrekking Cultuurregio Noord-Limburg.

Uitgesloten activiteiten

Activiteiten die niet in aanmerking komen voor subsidie zijn:

 • Activiteiten met een religieus, levensbeschouwelijk of politiek karakter
 • Activiteiten met een commercieel karakter
 • Hobbymatige of recreatieve activiteiten
 • Kosten van consumpties, waaronder in ieder geval hapjes, drankjes en consumpties wordt verstaan
 • Kosten van prijzen, attenties en ledenwerfacties
 • Aanschaf van instrumenten
 • Reis- en verblijfskosten

Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het tekort in de kosten die noodzakelijk zijn voor het verrichten van de activiteit(en). Een subsidie mag maximaal 60% bedragen van de totale projectbegroting. Een subsidie mag nooit meer bedragen dan het geraamde of feitelijke tekort dat resteert na aftrek van de bijdragen van derden.

Aanvragen

Aanvragen konden worden gedaan tot en met 31 december 2021. Het is op dit moment niet mogelijk een aanvraag in te dienen.

De aanvraag moet uiterlijk 8 weken voor aanvang van de activiteit(en) ingediend worden. Dit kan door het invullen van het online aanvraagformulier. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en het voldoen aan de voorwaarden is geen garantie voor een toekenning.

Bij de aanvraag dienen onderstaande stukken meegestuurd te worden: 

 • Statuten of een exemplaar van de oprichtingsakte
 • Een projectbegroting
 • Een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel

Deze stukken kunt u als bijlage uploaden in het formulier.

Aanvragen subsidie Cultuurregio Noord-Limburg

Vragen en contact

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Marij Theelen via (0478) 52 33 33.