Subsidieregeling Cultuurregio Noord-Limburg

Wat u moet weten

De subsidieregeling is een initiatief van de Cultuurregio Noord-Limburg. Een samenwerking van de gemeenten Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Leudal, Horst aan de Maas, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roermond, Venlo, Venray en Weert. De regeling wordt ondersteund door de Provincie Limburg.

Samen met het culturele veld werken we aan het versterken van het rijke culturele aanbod in de regio. We helpen talenten om zich verder te ontwikkelen en organisaties om zich beter te presenteren. Van professional tot amateur. We stimuleren culturele instellingen en cultuurmakers om meer samen op te trekken. Hiervoor heeft de Cultuurregio Noord-Limburg de cultuursubsidie in het leven geroepen. Om zo een impuls te geven aan het culturele veld van onze regio.

Deze regeling kan worden aangevraagd tot en met 31 december 2023.

Voorwaarden

De subsidie wordt verleend aan verenigingen of stichtingen statutair gevestigd in de Cultuurregio, zonder winstoogmerk. Zelfstandige makers kunnen een aanvraag doen in samenwerking met een vereniging of stichting zonder winstoogmerk.

Deze subsidieregeling heeft als doel een impuls te geven aan het culturele veld van de Cultuurregio. Samenwerking binnen de cultuurregio is aanvullend aan en geen vervanging van het beleid van de individuele gemeenten. Er kan daarom alleen subsidie aangevraagd worden voor projecten die voldoen aan minstens 2 van de 3 pijlers van het projectplan en de daarin vastgelegde programma’s popmuziek, film en urban culture:

 1. Vergroten zichtbaarheid
  Met zichtbaarheid wordt bedoeld dat de lokale cultuur, zowel euregionaal als landelijk beter zichtbaar moet gaan worden, van professional tot amateur de culturele identiteit van de cultuurregio uitstralen. 
 2. Bevorderen talentontwikkeling
  Bij het bevorderen van talentontwikkeling gaat het om twee zaken:
  1) het middels cultuureducatie de individuele cultuurmaker ondersteunen zich te bekwamen in zijn/haar talent en
  2) om organisaties te helpen hun presentatie functie te versterken.
 3. Vruchtbaar productieklimaat
  Met productieklimaat wordt er gestreefd naar het ondersteunen van innovatieve producties, kennisdeling en samenwerkingen tussen cultuurmakers.

Er wordt subsidie beschikbaar gesteld voor specifieke activiteiten die:

 • Niet behoren tot de reguliere cultuuractiviteiten van een vereniging of instelling
 • Bijdragen aan kunst en cultuurdeelname van de inwoners van de Cultuurregio
 • Bijdragen aan de zichtbaarheid van de regionale kunst en cultuur
 • Bijdragen aan samenwerkingen tussen organisaties of innovatieve samenwerking
 • Een overstijgend bovengemeentelijk karakter, met regionale en/of (inter)nationale ambitie hebben
 • Gedekt worden door een sluitende projectbegroting met meerdere inkomstenbronnen
 • Nieuwe of bestaande samenwerkingsverbanden met verschillende partners binnen en buiten de eigen sector/discipline bevorderen
 • De samenhang in het cultuuraanbod in de regio versterken
 • Samenwerkingen tussen amateur en professional bevorderen
 • Leiden tot het delen en verspreiden van opgedane kennis en ervaring

De volledige voorwaarden zijn te lezen in het Besluit nadere regels subsidieverstrekking Cultuurregio Noord-Limburg.

Uitgesloten activiteiten

Activiteiten die niet in aanmerking komen voor subsidie zijn:

 • Activiteiten met een religieus, levensbeschouwelijk of politiek karakter
 • Activiteiten met een commercieel karakter
 • Hobbymatige of recreatieve activiteiten
 • Kosten van consumpties, waaronder in ieder geval hapjes, drankjes en consumpties wordt verstaan
 • Kosten van prijzen, attenties en ledenwerfacties
 • Aanschaf van instrumenten
 • Reis- en verblijfskosten

Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het tekort in de kosten die noodzakelijk zijn voor het verrichten van de activiteit(en). Een subsidie mag maximaal 60% bedragen van de totale projectbegroting. Een subsidie mag nooit meer bedragen dan het geraamde of feitelijke tekort dat resteert na aftrek van de bijdragen van derden.

Aanvragen

De aanvraag moet uiterlijk 8 weken voor aanvang van de activiteit(en) ingediend worden. Dit kan door het invullen van het online aanvraagformulier. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en het voldoen aan de voorwaarden is geen garantie voor een toekenning.

Bij de aanvraag dienen onderstaande stukken meegestuurd te worden: 

 • Statuten of een exemplaar van de oprichtingsakte
 • Een projectbegroting
 • Een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel

Deze stukken kunt u als bijlage uploaden in het formulier.

Aanvragen subsidie Cultuurregio Noord-Limburg

Vragen en contact

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Marij Theelen via (0478) 52 33 33.