Subsidie Nationale Sportweek

Wilt u als vereniging een unieke en innovatieve sport- en beweegactiviteit organiseren voorafgaand of tijdens de Nationale Sportweek 2023? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Wat u moet weten

 • Van 15 tot en met 24 september vindt de Nationale Sportweek 2023 plaats.
 • U kunt als vereniging een subsidie aanvragen voor een unieke en innovatieve sport- en beweegactiviteit voorafgaand of tijdens de Nationale Sportweek.
 • Een unieke en innovatieve activiteit houdt in dat de activiteit geen reguliere activiteit van de vereniging is, maar gericht is op bijvoorbeeld een andere doelgroep of gehouden wordt op een andere locatie.

Subsidie

 • Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 500 per activiteit.
 • Er is in totaal een bedrag beschikbaar van € 10.000.

Voorwaarden

Voorwaarden activiteit

 • De activiteit sluit aan bij de ambities van de kadernota sociaal Domein en dan met name op het gebied van versterken van de omgeving.
 • De activiteit wordt uitgevoerd met één of meerdere samenwerkingspartners (organisaties).
 • De activiteit vindt plaats tijdens of in voorbereiding op de Nationale Sportweek 2023.
 • De activiteit is niet gericht op het geven van lessen en uitvoeringen voor familie en vrienden.
 • De activiteit maakt geen deel uit van een bestaand regulier programma van aanvrager.

Voorwaarden subsidie

 • Kosten die vallen onder de post onvoorzien komen niet voor subsidie in aanmerking.
 • Kosten waarvoor al eerder subsidie is ontvangen komen niet voor deze subsidie in aanmerking.

Lees alle voorwaarden in de Nadere regels subsidie Nationale Sportweek gemeente Venray

Aanvragen

 • Dien de aanvraag uiterlijk 2 weken vóór aanvang van de activiteit in.
 • Dit kan door het invullen van het online aanvraagformulier.
 • Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 • U kunt voor maximaal 2 activiteiten een aanvraag indienen.

Meesturen

Voeg de volgende documenten toe aan het formulier. Deze kunt u aan het einde van het formulier toevoegen:

 • Kopie van de statuten of oprichtingsakte
 • Activiteitenplan / uitleg van de activiteiten
 • Begroting van de activiteit (inclusief dekkingsplan)

Na afloop van de activiteit moet er een kort (beeld)verslag gestuurd worden naar:  gemeente@venray.nl.