Subsidie meedoen in de gemeenschap

Voor het organiseren van activiteiten op het gebied van participatie, armoede, schulden of migratie kan een subsidie aangevraagd worden. Dit kan een periodieke subsidie zijn voor structurele activiteiten. Of een eenmalige subsidie voor eenmalige activiteiten.

Wat u moet weten

 • De subsidie meedoen in de gemeenschap kan worden aangevraagd door verenigingen die activiteiten organiseren op het gebied van:
  • armoede en financiële ondersteuning

  • participatie

  • integratie

 • Een periodieke subsidie kan jaarlijks worden aangevraagd voor structurele activiteiten die aansluiten bij bovenstaande thema's.
 • Een eenmalige subsidie kan worden aangevraagd voor eenmalige activiteiten die aansluiten bij bovenstaande thema's.
 • In de Subsidieregeling Meedoen gemeente Venrayexterne-link-icoon leest u meer over waar de activiteiten van uw vereniging aan moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de subsidie.

Hoogte subsidie

 • De hoogte van de periodieke subsidie is afhankelijk uw aanvraag. Meer informatie hierover vindt u in de Subsidieregeling Meedoenexterne-link-icoon (artikel 8).
 • De hoogte van de eenmalige subsidie bedraagt maximaal 75% van de voor subsidie in aanmerking komende kosten. Minimaal 25 % wordt via cofinanciering ingebracht.

Voorwaarden

Aanvragen

 • U kunt een aanvraag indienen voor periodieke of eenmalige subsidie via het online formulierexterne-link-icoon.
 • De periodieke subsidie vraagt u vóór 1 juni aan voorafgaand aan het jaar (of de jaren) dat u subsidie wilt krijgen.
 • De eenmalige subsidie moet uiterlijk 8 weken voordat gestart wordt met de activiteit worden aangevraagd.

Meesturen

In het formulier wordt gevraagd om stukken als bijlage toe te voegen. Houd deze bij de hand:

Periodieke subsidie

 • De meest recente jaarrekening
 • Het meest recente balansoverzicht
 • Een begroting
 • Een activiteitenoverzicht
 • Een overzicht van de kosten en opbrengsten van de activiteiten
 • Een meerjarig onderhoudsplan voor de in bezit zijnde panden
 • Indien u eerder al eenmalige subsidie heeft aangevraagd: een bewijs waaruit blijkt dat uw instelling ten minste 1 jaar activiteiten heeft gerealiseerd die volgens de voorwaarden voor subsidiëring in aanmerking hadden kunnen komen.
 • Indien de statuten van uw organisatie in de afgelopen 4 jaar zijn gewijzigd: een kopie van de statuten

Eenmalige subsidie

 • Een begroting van het project/de activiteit waarvoor u de subsidie gaat gebruiken
 • Een activiteitenoverzicht of activiteitenplan
 • Het meest recente balansoverzicht
 • Een kopie van de statuten of oprichtingsakte
 • Een bewijs van inschrijving van de Kamer van Koophandel

Als u de aanvraag doet als particulier hoeft u alleen een begroting van de activiteit en een activiteitenplan mee te sturen.