Subsidie Innovatie Cultuur Venray

Wat u moet weten

U kunt de subsidie aanvragen voor een innovatieve kunst- en cultuuractiviteit op het gebied van theater, muziek, dans, beeldende kunst, toegepaste kunst en/of erfgoed. De activiteit moet vernieuwend zijn, in de zin dat het voor het eerst wordt georganiseerd in Venray, niet vaker voorkomt of uniek is in zijn soort. Denk hierbij aan:

 • Vernieuwing binnen de eigen sector
 • Onderscheidende of vernieuwende activiteiten, samenwerkingsverbanden, visie, methodiek of artistiek resultaat

Hoogte subsidie

 • Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 2.000 per project of activiteit.
 • Het aangevraagde subsidiebedrag bedraagt maximaal 75% van de kosten van de activiteit. De overige 25% wordt via cofinanciering (eigen middelen) ingebracht.
 • Er is in totaal een bedrag beschikbaar van € 10.000 per jaar.

Voorwaarden

 • De activiteit of het project sluit aan bij de ambities van de Kunst- en cultuurnota gemeente Venray 2022-2025 (zie hieronder):
  • Bloeiend cultuurklimaat
  • Doorlopende cultuurlijn
  • Cultuur als middel
 • In het innovatieve project wordt samengewerkt met andere verenigingen, organisaties of burgergroeperingen.
 • De activiteit of het project wordt gerealiseerd op basis van cofinanciering. Dat wil zeggen: een financiële bijdrage uit de eigen middelen van de organisatie of het kosteloos ter beschikking stellen van ureninzet of materiaal, sponsoring en bijdragen vanuit fondsen. Opbrengsten uit entreegelden worden niet erkend als cofinanciering.
 • De activiteit of het project duurt maximaal 2 jaar.
 • Alleen kosten die noodzakelijk zijn voor de activiteit of het project worden gesubsidieerd. Een post onvoorzien wordt niet gesubsidieerd.
pdf Kunst- en cultuurnota 2022-2025 (PDF, 5.29 MB)

 

Uitgesloten activiteiten

Projecten of activiteiten zijn uitgesloten van subsidie als:

 • Ze gericht zijn op het geven van lessen en uitvoeringen voor familie en vrienden naar aanleiding van deze lessen.
 • Ze deel uitmaken van een bestaand regulier programma van een organisatie.
 • Hiervoor al subsidie is ontvangen op basis van een andere gemeentelijke regeling.
 • De aanvrager niet statutair gevestigd is in de gemeente Venray of een winstoogmerk heeft.
 • De activiteiten ook zonder financiële steun van de gemeente kunnen plaatsvinden.

Aanvragen

De aanvraag moet uiterlijk 8 weken voor aanvang van de activiteit(en) ingediend worden. Dit kan door het invullen van het online aanvraagformulier. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. U kunt eenmaal per kalenderjaar een aanvraag indienen tot 31 december 2025.

Bij de aanvraag left u uit waarom uw plan innovatief is en op welke wijze het een bijdrage levert aan de doelstellingen van de Kunst- en cultuurnota 2022-2025. Daarnaast moet u onderstaande stukken meesturen:

 • Een activiteitenplan
 • Een begroting inclusief dekkingsplan

Deze stukken kunt u als bijlagen uploaden in het formulier.