Stimuleringsregeling Venray Vergroent

Klimaatverandering, wateroverlast, het opraken van grondstoffen en afnemende biodiversiteit zijn aan de orde van de dag. Venray gaat de strijd aan en heeft uw hulp hierbij hard nodig. In het programma Venray Vergroent werken we aan plannen en projecten om de gemeente te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. Heeft u een goed idee en een concreet plan dat hieraan bijdraagt? Dan kunt u een aanvraag indienen voor de subsidie.

Wat u moet weten

Hoogte van subsidie

Een initiatief kan een maximale bedrage ontvangen van €1.000.

Beschikbaarheid subsidie

Er is per jaar €30.000 beschikbaar. Verstrekking van subsidies doen we op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen, totdat het geld op is.

Voorwaarden

U kunt de subsidie aanvragen als het initiatief voldoet aan de subsidieverordening. De belangrijkste voorwaarden van de subsidieverordening staan hieronder omschreven:

Het initiatief draagt bij aan de doelen van Venray Vergroent

De subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het bereiken van de doelen van de deelprogramma’s van Venray Vergroent: energietransitie, klimaatadaptatie en/of circulaire economie. Een initiatief draagt dus bij aan het behalen van een duurzame gemeente die:

 • CO2-neutraal met compensatie is in 2030 en volledig energieneutraal is in 2050;
 • de klimaatadaptatie onder controle heeft in 2035;
 • de circulaire werkwijze als vanzelfsprekend uitgangspunt ziet in 2035.

Het initiatief heeft maatschappelijke meerwaarde

Om in aanmerking te komen voldoet het initiatief aan minimaal 4 van de onderstaande kenmerken. Zo zorgen we ervoor dat de invloed van het initiatief zo groot mogelijk is. Het initiatief:

 • Heeft een innovatief karakter
 • Draagt breed bij aan de Venrayse maatschappij
 • Zou anders niet plaatsvinden (zonder deze subsidie)
 • Stelt de opgedane kennis openbaar beschikbaar
 • Vergroot bewustwording over Venray Vergroent

Doelgroep

Subsidie wordt alleen verstrekt aan rechtspersonen zonder winstoogmerk (zoals stichtingen) en natuurlijke personen (zoals inwoners van Venray).

Kosten

De subsidie heeft alleen betrekking op de kosten die overblijven na aftrek van bijdragen van derden en die nodig zijn voor de uitvoering van de activiteit. Bovendien komen kosten gemaakt vóór de aanvraag niet in aanmerking.

Aanvragen

Via het online formulier Subsidie Venray Vergroent aanvragen vraagt u de subsidie aan. U heeft hiervoor een DigiD nodig.

Op het formulier vult u in:

 • de gegevens van u of de organisatie waarvoor u het aanvraagt
 • omschrijving van het initiatief
 • hoe het aan een of meerdere doelen van Venray Vergroent bijdraagt
 • motivering kenmerken van het initiatief
 • Onderbouwing van de kosten

Na de aanvraag

Wij streven ernaar om u zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 8 weken te laten weten of uw aanvraag in aanmerking komt voor de subsidie. Om snel te kunnen beslissen, is fijn als het  formulier zo compleet en volledig mogelijk is ingevuld.